Fredrikssons brev om sexuella trakasserier

avJoachim Kerpner

Aftonbladet har granskat Benny Fredrikssons hårda ledarstil som vd för Kulturhuset Stadsteatern.

I fredags fick han nys om det och skickade ut ett internt mejl till sina anställda där han lovade att alla trakasserier ska stoppas.

Nu vägrar han svara på Aftonbladets frågor om hans egna trakasserier, hot och hårda ledarskap.

”För mig har #tystnadtagning och nu #metoobackstage också inneburit rannsakan av mig själv”, skrev han i mejlet.

1 av 2 | Foto: Marcus Ericsson/TT

Förra måndagen började Aftonbladet granska Benny Fredrikssons hårda ledarstil som vd för Kulturhuset Stadsteatern.

Personalen liknar honom vid en oberäknelig diktator som pressat fram en abort, sextrakasserat personal och upprepade gånger låtit manliga skådespelare begå övergrepp utan åtgärd.

Internt mejl

Fem dagar senare – i fredags – skickade Fredriksson ut ett långt, internt mejl till de anställda. Det hade rubriken ”Genomgripande förändring är ett måste”, och innehöll hans tankar kring sexuella trakasserier i branschen.

Brevet handlar inte om hans egna trakasserier och kränkningar, som Aftonbladet avslöjade i går. I stället var det en redogörelse för hans idéer om hur Kulturhuset Stadsteatern ska bli en arbetsplats där ”likabehandling råder”.

Kommer granskas av staden

Efter Aftonbladets granskning där närmare 40 kritiska vittnesmål riktas mot Benny Fredrikssons chefsskap ska Stockholms stad nu granska honom.

– Jag kommer omedelbart att tillsätta en utredning, sa stadsdirektör Ingela Lindh till Aftonbladet i går.

Vi publicerar här mejlet i sin helhet:

”De senaste veckorna har varit omvälvande. Jag har förstås varit medveten om att det har funnits och finns en patriarkal struktur i vår bransch. Men jag har först nu insett hur extremt allvarligt och utbrett problemet med sexuella och andra trakasserier är, vilket fått mig att tänka på nya sätt.

För mig har #tystnadtagning och nu #metoobackstage också inneburit rannsakan av mig själv. Hur hade jag i min roll som VD kunnat agera annorlunda i relation till händelser bakåt i tiden? Jag har under alla år agerat i de fall där jag känt till att kränkningar begåtts. Flera medarbetare som inte har skött sig har fått lämna verksamheten. Detta arbete har skett med stor diskretion. Men jag inser nu att jag skulle ha agerat vid flera tillfällen och att vissa situationer kan ha varit betydligt allvarligare än jag då begrep. Tog jag i de situationerna mitt fulla ansvar som VD? Jag gjorde det jag trodde var riktigt och tillräckligt, men kan nu i efterhand konstatera att jag borde gjort mer, grävt djupare, skapat mig en bättre bild av vad som faktiskt pågick i rum där jag inte själv varit närvarande. Och i många fall borde konsekvenserna ha varit skarpare. Det står helt klart att vi som arbetsgivare inte fullt ut tagit vårt ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Jag vill använda mitt inflytande på Kulturhuset Stadsteatern och i andra sammanhang där jag verkar, för att bidra till vad som måste bli en genomgripande förändring av de strukturer uppropen synliggjort.

Vi är bara i början av det omfattande arbete som behöver göras. Fokus har hittills legat på att säkra att de medarbetare som råkat ut för eller bevittnat sexuella trakasserier, eller trakasserier av något annat slag, ska uppleva det som tryggt både att berätta och att anmäla. Fokus framåt kommer också att ligga på att förhindra att trakasserier överhuvudtaget sker. Vilka åtgärder kan skapa en verklig förändring av strukturer och missriktad tolerans? Hur blir vår handlingsplan konkreta verktyg i varje medarbetares hand oavsett skrå?

Som VD har jag det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på Kulturhuset Stadsteatern och för att organisationen präglas av likabehandling på alla nivåer och avdelningar. Men jag har också möjlighet att genom delegerade uppdrag, med stort mandat och riktade medel, ta hjälp av mina medarbetare. Det är den väg jag tror på. Att ge grupper bestående av både chefer och medarbetare starkt mandat att komma med skarpa förslag, nya idéer och tydliga åtgärder för att åstadkomma stora förändringar och göra verklighet av vad det innebär att Kulturhuset Stadsteatern ska vara en arbetsplats där likabehandling råder. Det handlar om en del kortsiktiga åtgärder den närmaste tiden, men avgörande för att åstadkomma ett större skifte är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete.

Jag har givit HR-chefen i uppdrag att se över organisationen av vårt arbete för likabehandling samt utveckla vårt arbete med aktiva åtgärder i linje med diskrimineringslagens skärpta krav. I det arbetet ska även förslagen från diskussionerna på arbetsplatsträffarna nu i november tillvaratas. Av det jag tagit del av hittills finns flera idéer om hur vi kan utveckla vårt arbete.

Vi stärker vårt systematiska arbetsmiljöarbete för att lägga större vikt vid att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling. I medarbetarenkäten i januari 2018 kommer frågor om diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling att läggas till. Jag ser det som ett av sätten att ta reda på mer om hur medarbetare och chefer upplever situationen på våra arbetsplatser och som underlag för arbetsmiljöarbetet.

I samverkan med såväl TF som Svensk Scenkonst kommer jag arbeta vidare med frågor som är gemensamma för hela scenkonstområdet, bland annat idéen att skapa en oberoende så kallad Whistleblower-funktion, ta fram årlig statistik på området samt diskutera ytterligare samverkansmöjligheter på likabehandlingsområdet och för en scenkonstbransch fri från sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling.

Stockholm 1 december,

Benny Fredriksson”

Fotnot: Aftonbladet publicerar Benny Fredrikssons namn, trots att han själv inte vill svara på våra frågor. Orsaken till namnpubliceringen är att Fredriksson, närmare ett dygn efter han fick frågorna, genom Statsteaterns presstjänst meddelade att han överlät till stadsdirektör Ingela Lindh, att svara. Hon är vd för Stockholms Stadshus AB.

Lena Mellin, tf ansvarig utgivare

Denna artikel har kritiserats av Pressens opinionsnämnd.