Aftonbladet fälls av PON

NYHETER

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd

Pressens opinionsnämnd har i beslut den 7 november 2013 klandrat Aftonbladet för att, under pågående behandling, ha publicerat uppgifter om att flera tidningar, däribland Aftonbladet, anmälts till Allmänhetens Pressombudsman.

Den 20 februari 2013 publicerade aftonbladet.se en artikel med rubriken Drottning Silvia anmäler montaget.

Av texten framgick att drottningen anmält Aftonbladet och flera andra tidningar till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Orsaken var Elisabeth Ohlson Wallins bildmontage med kungaparet och artisten Camilla Henemark.

Genom riksmarskalk Svante Lindqvist hade drottningen PO-anmält bilden.

PO hade avskrivit ärendet, men drottningen hade nu överklagat det beslutet till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Under dagen publicerades även en filmad intervju med Aftonbladets utgivare där han kommenterade drottningens PO-anmälan.

Den 21 februari 2013 publicerade Aftonbladet en artikel med rubriken Silvia anmäler bildmontaget. Artikeln citerade drottningens överklagan av PO:s nedläggningsbeslut och innehöll kommentarer från Aftonbladets publisher, hovet och Elisabeth Ohlson Wallin. Artikeln illustrerades med ett porträtt av drottningen samt det aktuella fotomontaget.

Publiceringen PO-anmäldes av drottning Silvia med riksmarskalk Svante Lindqvist som ombud. Han hänvisade till den regel inom det pressetiska systemet som säger att en tidning inte ska publicera uppgifter om att anmälan skett eller om anmälans innehåll. Ombudet antog att denna regel fanns för att anmälare inte skulle avhålla sig från att anmäla av rädsla för ny publicitet och ytterligare publicitetsskada.

Tidningen svarade genom sin ställföreträdande utgivare att Aftonbladet en gång tidigare blivit fälld för att ha avslöjat att den blivit anmäld under ett pågående ärende. Dåvarande PO hade ansett att det fanns en underförstådd regel på detta område och nämnden hade gjort samma bedömning. Utan denna fällning skulle Aftonbladets utgivare inte ha känt till regeln. Den fanns till exempel inte på PO:s hemsida.

I det här fallet var det så att man publicerat uppgifterna först efter att Expressen gjort det. Nyheten var alltså redan känd när Aftonbladet publicerade den.

Allmänhetens Pressombudsman, PO, påpekade att regeln att inte offentliggöra en PO-anmälan innan Pressens Opinionsnämnd fattat beslut har tillkommit för att skydda den person som anser sig illa behandlad av en tidning.

Regeln har varit praxis i det pressetiska systemet under decennier och har stöd i § 4 i stadgarna för Pressens Opinionsnämnd. Sedan drygt två år finns denna regel presenterad på PO:s förstasida på nätet.

Även om pressetiken bygger på en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften, så syftar den här regeln till att just på den här punkten göra det pressetiska systemets hantering förutsägbar för de enskilda personer som vänder sig till systemet för att få upprättelse. I detta fall saknar det därför betydelse vilken roll i offentligheten anmälaren har, hävdade PO. Det pressetiska systemets trovärdighet är beroende av att utgivarna inte uppfattar regeln som en rekommendation, utan just som en regel; som en del av systemets grundkonstruktion.

Vad gäller tidpunkten för publiceringen konstaterar PO att det stämmer att Aftonbladet inte var först med nyheten, att den redan var känd via Expressen. Det finns situationer när det kan vara rimligt att väga in detta när man bedömer publicitetsskadan för den enskilde. Det kan till exempel vara aktuellt om ett ledande medium publicerar en uppgift, som sedan kopieras av ett medium som har begränsad spridning. Då kan man hävda att den tillkommande publicitetsskadan är begränsad.

Aftonbladet är emellertid Sveriges största nyhetssajt och tidning, påpekade PO. Aftonbladet bär ett eget pressetiskt ansvar för sin publicering, även om man inte var först med uppgifterna om anmälan.

Mot den bakgrunden fann PO att Aftonbladet brutit mot god publicistisk sed.
 

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Ärendet överlämnades till Pressens Opinionsnämnd, till vilken båda parter återigen gett sin syn på saken.

Nämnden instämmer i PO:s bedömning att det inte är försvarbart att publicera en anmälan som är under hantering och finner att tidningen därför ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. 

Opinionsnämdens beslut i dess helhet finns på PO:s och PON:s hemsida.