Därför frias han från första hustruns död

NYHETER

Utdrag ur domen - ord för ord

Tingsrättens dom är 46 sidor lång.

De första elva sidorna upptas av formalia.

Först från sidan tolv och framåt följer resonemangen som ligger till grund för domen, de så kallade domskälen.

■ ■ Första hustruns död:

"De indicier m.m. som nu redovisats och som talar för att Helge Fossmo dödat Heléne Fossmo måste sammanställas med den rättsmedicinska utredningen. Av denna framgår till en början att Heléne Fossmo dog av skallskadorna, att hon inte medvetet kunnat tillfoga sig dessa samt att hon vid dödsfallet var avsevärt påverkad av dextropropoxifen men troligen handlingskapabel.

Av de sakkunniga har rättsläkarna Lars Eriksson och Robert Grundin, kriminalteknikern Lennart Kjellander och professor Peter Löwenhielm samtliga uppgett att Heléne Fossmos skallskada kan ha uppkommit genom olyckshändelse - ett fall, medan professor Olle Nilsson, med stöd av civilingenjör Svein Kleiven, har uteslutit detta.

Den osäkerhet som föreligger när det gäller skador som kan ha uppkommit genom fall har med instämmande av Peter Löwenhielm beskrivits av Lennart Kjellander och Robert Grundin i deras sakkunnigutlåtande på följande sätt. ”Envar som haft tillfälle att ingående studera fallolyckshändelser torde ha gjort den erfarenheten att själva fallandet är i hög grad ett dynamiskt förlopp där under korta moment i fallförloppet olika kroppsställningar och kroppsrörelser, stundom av tämligen oväntat slag, kan iakttagas.”

Enligt tingsrättens bedömning av det föreliggande materialet kan det inte uteslutas att de skallskador som Heléne Fossmo dog av uppkom genom att hon föll sedan hon ställt sig i badkaret. Härtill kommer att utredning saknas om hur Heléne Fossmo fick i sig en toxisk dos av dextropropoxifen. Och även om detta kan ha skett genom Helge Fossmos medverkan och hon därefter utan hans vidare inblandning fallit i badkaret med den dödliga skallskadan som följd, ligger den gärningen utanför ramen för åtalet.

Vid en samlad bedömning kan det inte anses bortom rimligt tvivel styrkt att Helge Fossmo på sätt åklagaren påstått dödat Helén Fossmo. Åtalet skall därför i denna del ogillas. "

■ ■ Därför döms han för anstiftan till mord på andra hustrun:

" Det finns ytterligare omständigheter, utöver telefonlistorna och de återskapade SMSmeddelandena, som styrker trovärdigheten i Sara Svenssons berättelse och talar för att Helge Fossmo varit drivande när det gäller såväl mordförsöket och mordet på Alexandra Fossmo som mordförsöket på Daniel Linde. Det är således genom den muntliga bevisningen utrett att Helge Fossmo, innan Alexandra Fossmo utsattes för mordförsök den 8 november 2003 och före hennes död, gjort uttalanden om hennes och Daniel Lindes förestående död. Också det påstådda e-postmeddelandet år 2001 och det uppgivet anonyma brevet år 2003 synes båda ha varit ägnade att övertyga församlingen att det var Guds vilja att Alexandra Fossmo skulle dö och att Gud förberedde Helge Fossmo på detta.

Att Helge Fossmo inte var främmande för tanken att medverka till Alexandra Fossmos död framgår av att han bad Marina Westman att be till Gud att Alexandra Fossmo skulle tas hem så att han skulle kunna gifta sig med Sara Svensson.

- Det framstår vidare som anmärkningsvärt mot bakgrund av ljudnivån vid provskjutningarna i Helge Fossmos hem att han inte vaknade av skotten i samband med att Alexandra Fossmo sköts.”

"Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att Sara Svenssons uppgifter skall läggas till grund för bedömningen också av åtalet mot Helge Fossmo. Det är därigenom bortom rimligt tvivel visat att Helge Fossmo genom intensiv, målmedveten och långvarig påverkan förmått Sara Svensson att utföra de gärningar som hon nu döms för. Hans påverkan och handlande har enligt tingsrättens mening varit helt nödvändiga för Sara Svenssons brott och ligger nära medgärningsmannaskap. Detta ligger dock utanför ramen för åtalet. Helge Fossmos medverkan skall därför bedömas som anstiftan till försök till mord, anstiftan till mord respektive anstiftan till försök till mord."

Läs också: