Kronfågels vd: ”Vi förstår oron”

Under hösten 2016 var 30 procent av kycklingar på Kronfågels stora slakteri smittade av campylobacter.

Lådorna kycklingarna transporterades i tvättades av misstag i förorenat vatten vilket förklarar de höga smittotalen.

– Vi åtgärdade omedelbart felet och halterna har enligt våra egna första mätningar återgått till låga nivåer sedan dess, säger Magnus Lagergren, vd på Kronfågel.

Magnus Lagergren, vd på Kronfågel.
Magnus Lagergren, vd på Kronfågel.

Kronfågel är den största producenten av färsk kyckling i Sverige, med ungefär 50 procent av marknaden.

Interna dokument, uppgiftslämnare och myndighetspersoner har berättat om brister i verksamheten, inte minst ide anställdas arbetsmiljö.

Men huvudskyddsombudet på företaget hänvisade alla frågor från Aftonbladet till företagsledningen.

Nedan följer en intervju med Magnus Lagergren, vd på Kronfågel.

Hur stora problem har Kronfågel med campylobacter?

– I Sverige var branschens snitt för campylobakter 15 procent år 2016 enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Halterna i Kronfågels kyckling låg under 2016 på totalt 19,9 procent. 2015 låg vi på ca 13 procent. I de flesta andra länder utanför Norden ligger nivåerna på 30 till 90 procent.

Kronfågel hade låga värden det första halvåret 2016 men under hösten och vintern såg vi en höjning till cirka 30 procent i anläggningen i Valla, vilket initialt förklarades av en varmare höst än normalt som gynnar förekomsten av bakterien.

Varför ökade smittan med 30 procent?

– Nu i slutet av januari fann vi efter många felsökningar, huvudorsaken till de höjda nivåerna; ett installationsfel i vår nya tvättanläggning. I anläggningen tvättar vi de lådor som kycklingen transporteras i från gårdarna till slakteriet. Lådorna, som de levande djuren transporterades i, kom i kontakt med redan använt tvättvatten på grund av installationsfelet. Anläggningen, som är högmodern och tekniskt komplex, är en stor investering vi gjort för att förbättra kvaliteten i vår produktion.

Vilket ansvar anser ni att ni har för den ökade smittspridningen?

– Vi är marknadsledande i Sverige och har naturligtvis ett stort ansvar. Vad vi kan se så har nivåerna av campylobakter gått tillbaka nu men vi fortsätter att göra löpande och omfattande provtagningar och kommer fortsätta att jobba hårt för att hålla nivåerna så låga det bara går. Vi ser naturligtvis över våra rutiner för att något liknande inte ska kunna hända igen. Vi förstår verkligen att man kan oroas av campylobakter, men man kan känna sig helt trygg med svensk kyckling när man tillagar den enligt anvisningarna och har bra kökshygien.

Stämmer det att cirka 1,6 miljoner kycklingar har kasserats under 2016?

– Ja. Siffran motsvarar 3,2 procent av alla kycklingar. Att de av olika anledningar kasserats grundar sig på Livsmedelsverkets regler. Beslut om kassation görs också och genomförs av Livsmedelsverket på plats. Vi förstår att det kan låta som en stor siffra men vi och Livsmedelsverket kommer aldrig att kompromissa med livsmedelssäkerheten eller kvaliteten på våra produkter.

Hur många kycklingar med brutna vingar kommer till slakteriet?

Under 2016 kom mindre än 1 procent av kycklingarna till slakteriet med skadade vingar. Det är motsvarar cirka två tusen om dagen. Det är en normal siffra för branschen men vår målsättning är såklart att sänka siffran till noll i samarbete med våra transportörer och andra partners i produktionskedjan. Vingskadekontroller görs på varje inkommande flock. Det är stickkontroller som utförs.

Hur kommenterar ni åtalsanmälan mot en av era transportörer som länsstyrelsen i Sörmland gjorde för några veckor sedan?

– Tyvärr saknar vi tillräcklig information om det här specifika ärendet för att kunna uttala oss i dagsläget. Men vi är förstås måna om skapa så bra transportförhållanden för våra djur som möjligt och därför utvecklar vi ständigt våra fordon.

Stämmer det att två anställda ska kontrollera 13,200 kycklingar i timmen på slaktlinan i Valla?

– Kontrollen utförs av totalt sex kontrollanter från Livsmedelsverket; fyra utbildade veterinärbiträden under översyn av två officiella veterinärer. Bemanningen bestäms helt av Livsmedelsverket som övervakande myndighet.

Stämmer det att vissa anställda måste jobba med gasmasker i Valla för att de desinficerar anläggningen med starka kemikalier?

– Anläggningen använder enbart godkända rengöringsmedel till livsmedelsproduktion. I samband med uppdateringen av rengöringsprocessen använde vi i en kort period masker. Detta är dock inget krav när man använder detta rengöringsmedel och idag använder ingen i personalen ansiktsmasker vad vi känner till. Om någon har mått illa eller varit yr så är det såklart inte bra och det ska rapporteras till närmsta chef.

Stämmer uppgiften att ni hade 111 tillbud och olycksfall på Valla under 2016?

– Under 2016 hade vi 245 inrapporterade tillbud/risker och 111 olycksfall på Valla av olika karaktär, allt från mindre klämskador till mer allvarlig skada. Av dessa olyckor var tre av allvarlig karaktär och anmäldes till Arbetsmiljöverket.

Antalet olycksfall har minskat med 30 procent jämfört med 2015 och antalet inrapporterade tillbud och risker har ökat med 172 procent jämfört med 2015. Vi uppmuntrar aktivt våra medarbetare att rapportera in tillbud och risker och har som mål att höja antalet inrapporterade tillbud och risker med ytterligare 20 procent under 2017.Inrapporteringar innebär att vi kan förebygga olyckor. Vi följer Arbetsmiljöverkets regler vad gäller anmälningar och har rapporterat alla allvarliga olycksfall och tillbud.

Stämmer uppgiften att fler anställda har drabbats av mag- och tarmsjukdomar?

– Nej, inte enligt vår egen sjukanmälnings-statistik. Den långsiktiga trenden om man tittar några år tillbaka i tiden är tvärtom att antalet sjukanmälningar på grund av magåkommor har minskat ett par procentenheter. Vi informerar kontinuerligt våra medarbetare om hygienregler för att förebygga att risk för att inte bli sjuka.

Företaget har i slutet av 2015 kritiserats av Arbetsmiljöverket på flera punkter i arbetsmiljön. Kommentar?

– Arbetsmiljöinspektion görs löpande på alla företag för att hjälpa företagen att säkerställa ett professionellt arbetsmiljöarbete. Det stämmer att Arbetsmiljöverket påtalade brister hos oss 2015. Vi gjorde då ett omfattande arbete för att åtgärda dem och fick efter det godkänt på alla punkter av Arbetsmiljöverket. Efter det har vi haft två inspektioner med endast mindre avvikelser som vi har åtgärdat.

Hur vill du beskriva arbetsmiljön på företaget?

– Våra medarbetare är såklart oerhört viktiga för oss och vi månar om att alla ska må bra. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Vi har en organisation som säkerställer att detta sker. Den består av våra ledare, skyddsombud och arbetsmiljöspecialist (stödfunktion till chefer och skyddsorganisation). Självklart kan vi som företag utveckla och bli bättre på arbetsmiljö och därför är en dialog med ledare och skyddsombud viktig.

Publisert:

LÄS VIDARE