”Klimatanpassningen måste börja nu”

NYHETER

Klimatutredning slår larm om framtiden

Fler översvämningar, ökad risk för ras och skred, värmeböljor och skadedjur.

I dag överlämnar Klimat- och sårbarhetsutredningen sitt slutbetänkande till miljöminister Andreas Carlgren.

– Klimatanpassningen måste börja nu, säger den särskilde utredaren Bengt Holgersson.

Bengt Holgersson presenterade slutbetänkandet vid en presskonferens på Rosenbad.

– Risk för översvämning och erosion kommer öka i stora delar av Sverige och därför är förstärka insatser motiverade, säger Bengt Holgersson.

Totalt är 300 000 fastigheter hotade av översvämning och erosion. Kostnaden för de översvämmade byggnaderna kan bli så så hög som 100 miljarder kronor.

Skogsstillväxten kommer öka med mellan 20 och 40 procent i slutet av seklet jämfört med i dag och förutsättningarna för jordbruksproduktion kommer förbättras, visar Klimat- och sårbarhetsutredningen.

– Men det finns också negativa saker som nya skadegörare i skogen och problem med att klara den biologiska mångfalden, konstaterar Bengt Holgersson.

Bättre vattenrening

Även Östersjön kommer påverkas negativt och vattnet kommer bli allt sötare.

– Arbetet med att minska halterna av fosfor och kväve i Östersjön måste intensifieras för att inte problemet med algblomning att öka.

Dricksvattnet kommer försämras, bland annat kommer det bli brunare.

– Vi kommer behöva en mer avancerad reningsteknik för att klara dricksvattnets kvalitet, säger Bengt Holgersson.

Fjällvärlden kommer också påverkas negativt och fjället kommer "förbuskas", säger Bengt Holgersson.

– Skogen kommer också växa snabbare i Norrland och det kan ställa till problem för rennäringen.

Värmeböljor kommer bli vanligare i Sverige och Bengt Holgersson varnar också för ökad smittspridning.

Samtidigt kommer energibalansen bli mer gynnsam, vattenkraften ökar med 15 till 20 procent i slutet av seklet. Uppvärmingsbehovet minskar också med cirka 30 procent.

– Men å andra sidan kommer vi istället få ett ökat behov av nedkylning.

Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslår ett nytt institut för klimatforskning.

Varmare Sverige

Tom Hedlund som är huvudsekreterare för Klimat- och sårbarhetsutredningen går igenom några av de viktigaste förändringar i detalj.

– Vi får generellt ett varmare Sverige och förändringen kommer ske successivt, konstaterar han.

Nederbörden kommer öka under höst, vinter och vår medan somrarna blir torrare på många håll.

– De största nederbördsökningarna får man i sydöstra Götaland, västra Svealand och delar av fjällen, säger Tom Hedlund.

Likaså blir det en ökad risk för ras och skred, erosion och ravinutveckling.

– Väg och järnvägsnät kommer då påverkas kraftigt.

Nytt anslag

Tom Hedlund ger exempel på åtgärder som utredningen föreslår i sitt slutbetänkande:

– Dels föreslår vi att man kompletterar propositionen till plan och bygglagen. Men vi föreslår också att kommunens skadeståndsansvar förlängs från tio till tjugo år. Sedan föreslår vi ett nytt klimatanpassningsanslag i storleksordningen 100 till 300 mijoner kronor per år. Vi har sett över stödet till kommunerna för klimatanpassning och det behålls på nivån 40 miljoner kronor per år men att man sänker bidragsdelen från 80 till 60 procent.

Utredningen stödjer ett förslag om att dammsäkerheten ses över.

Man bedömer att skogstillväxten gynnas men det finns även negativa effekter.

– Det är osäkerhet om det kommer blåsa mer men vi bedömer utifrån SLU:s underlag att vindskadorna kommer öka. Träden kommer växa snabbare, de är högre, större trädkronor och de står på blötare mark samt en ökad risk för skadegörare.

Östersjön blir isfritt

Även jordbruket gynnas men även där ses negativa effekter.

Det kommer ske en temperaturökning i Östersjön och ett i princip isfritt hav, säger Tom Hedlund.

– Det blir mycket svårt att nå miljömålen inte minst övergödingsmålet.

Smittspridningen kommer öka, vittnar även Tom Hedlund om.

– Fästingar finns i dag i hela Sverige, för tio år sedan fanns de bara söder om Dalälven. Vi kan även vänta oss nya myggarter.

Med den ökade värmen kommer vi även få ett behov att få ökad kunskap om livsmedelshantering och förändra rutinerna kring detta.

Klimat- och sårbarhetsutredningen ser problem med såväl elnät som telenät som är sårbara vid oväder.

– Post och telestyrelsen bör få ett förtydligat ansvar för att telenäten är robusta, konstaterar Tom Hedlund.

ARTIKELN HANDLAR OM