”Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem”

avKarin Holmberg, Minimedia

NYHETER

Anpassas inte till elevens förutsättningar

Många av Sveriges elever får inte den utbildning de har rätt till, det konstaterar Skolinspektionen i sin första rapport, till regeringen, om bristerna i skolan.

– Det handlar till exempel om att elevers behov av särskilt stöd inte tillgodoses, vilket drabbar främst redan utsatta, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen.

I sin rapport till regeringen lyfter Skolinspektionen i första hand fram brister och områden som behöver förbättras i Sveriges skolor. Utgångspunkten är alla elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Det handlar inte om att utbildningen ska vara lika för alla, utan om att ge eleverna likvärdiga förutsättningar att nå målen för utbildningen. Och här finns det brister visar Skolinspektionens granskningar.

– Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem Trots stort engagemang och god vilja hos många lärare och rektorer förmår man inte att omsätta styrdokumentens krav i verksamheten. De huvudsakliga brister vi har sett gäller ledningen av skolan och hur den pedagogiska verksamheten styrs, både på rektors- och huvudmannanivå. Det handlar också om kvaliteten i undervisningen, som alltför sällan följer läroplan och kursplan. Skolan måste ge alla elever möjlighet att lycka, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Särskilt stöd

I granskningen kunde Skolinspektionen konstatera att vissa elevgrupper inte fick undervisning i alla ämnen eller kurser som de har rätt till. Alla får inte heller information om vilka valmöjligheter och rättigheter de har.

I vissa skolor har likriktas undervisningen kring en medelnivå, utan hänsyn till varje elevs rätt att utvecklas så långt som möjligt. Det gäller både för elever med svårigheter i skolarbetet och för elever som lätt tar till sig undervisningen, skriver man i ett pressmeddelande.

Just särskilt stöd och åtgärdsprogram är bland de vanligaste kritikområdena i Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Det är också inom dessa områden som Skolinspektionen många gånger riktar kritik i anmälningsärenden. Skäl till kritiken är ofta att åtgärderna handlar om standardlösningar som inte utgår från den enskilda elevens behov. Det är också vanligt att skolorna lägger ansvaret hos eleverna istället för att analysera förhållandena i skolsituationen.