Alla politikerna: ”Elen är för dyr”

”Börja agera” Maria von Walden och hennes familj går på knäna av elräkningarna – trots att både hon och sambon har heltidsarbeten. De är långt ifrån ensamma. ”Jag önskar att politikerna kunde sluta prata och börja agera” säger hon till Aftonbladet.
”Börja agera” Maria von Walden och hennes familj går på knäna av elräkningarna – trots att både hon och sambon har heltidsarbeten. De är långt ifrån ensamma. ”Jag önskar att politikerna kunde sluta prata och börja agera” säger hon till Aftonbladet.

Slutet av månaden närmar sig.

En ny skyhög elräkning likaså.

– Jag önskar att politikerna kunde sluta prata och börja agera, säger Maria von Walden, vars elräkning får familjen att gå på knäna.

Aftonbladet har ringt runt till alla riksdagspartier och frågat hur de ska hjälpa henne – och dig – att klara elpriset.

Här är deras svar:

1. Är elpriset för högt? Varför/Varför inte?

2. Hur vill ditt parti förändra elmarknaden?

3. Vad kan du lova alla familjer som går på knäna av sina elräkningar?

Kent Persson, energipolitisk talesperson, Vänsterpartiet

1. Absolut, det är inte rimligt att det är så dyrt.

2. Vi vill se över hela systemet, men det finns inga snabba lösningar.

3. Det jag kan lova är att vi från vår sida fortsätter granska det nuvarande systemet och se över om det finns andra sätt att ha en fungerande elmarknad. El är en vara vi inte kan vara utan. I sista hand kan det handla om att återgå till någon form av reglerad marknad.

Lars Johansson, talesman för närings- och energipolitik, Socialdemokraterna

1. Ja, det har blivit ett för högt pris.

2. Vi har föreslagit att dela upp marknaden så att man tar en basavgift för den kontinuerliga energiförbrukningen från exempelvis vattenkraft och kärnkraft, som står för 95 procent av förbrukningen, och att toppbelastningen går på den dyra importerade elen, som står för 5 procent. Problemet i dag är att den billiga elen går för samma pris som den dyra.

3. Jag lovar att Socialdemokraterna kämpar för att genomföra en förändring.

Lise Nordin, suppleant näringsutskottet, Miljöpartiet

1. Elpriset är för högt för människor med små marginaler, därför måste människor ges större möjligheter att påverka sin egen elanvändning. Det billigaste är att energieffektivisera. Sverige har mycket högre elkonsumtion i snitt än många grannländer till följd av att vi haft lägre elpriser.

2. Miljöpartiet vill att det finns fler aktörer på elmarknaden. I många länder ser vi en våg av människor som tar saken i egna händer och investerar i egna solanläggningar, vindkraftverk osv. Även människor i Sverige bör ges den möjligheten. Vi föreslår fast pris på egenproducerad el, att privatpersoner kan kvitta den el de köper mot överskottsel de säljer på nätet och att regeringens straffskatt på kooperativt ägd vindkraft avskaffas.

3. Att Miljöpartiet kommer fortsätta kämpa för att de ska få större möjligheter att minska sina elkostnader via stöd till energieffektiviseringar och bättre möjligheter att producera sin egen el.

Erik A Eriksson, näringspolitisk talesperson, Centerpartiet

1. Ja, elpriset har haft kraftiga pristoppar. Det som framförallt har bidragit till dessa prisnivåer är den låga fyllnadsgraden i vattenmagasinen i Sverige men framför allt i Norge.

2. Det viktigaste är att öka utbudet och få fler aktörer på elmarknaden. Det är grunden i regeringens energipolitik och sker nu genom en kraftig utbyggnad av förnybar el som vind- och biokraft. Detta ökar försörjningstryggheten och minskar beroendet av vattenkraft och kärnkraft. Risken för pristoppar minskar. Genom den utbyggnad som sker kommer vi om några år ha ett elöverskott.

3. Att Centerpartiet arbetar för att göra elsystemet mer robust så att risken för pristoppar minskar. Men det är viktigt att betona att varje elkonsument som är mycket känslig för varierande elpriser behöver se över sitt elavtal. Man kan genom att binda elpriset bättre förutse vilka kostnader man kommer att ha.

Eva Flyborg, energipolitisk talesperson, Folkpartiet

1. Ja, många familjer har svårt att klara elräkningen. Vi behöver mer elproduktion – då går priset ner. Därför var den förra S-regeringens beslut att stänga Barsebäck huvudlöst.

2. Framför allt är ökad produktion och konkurrens det allra viktigaste för att få ner priset. Med fler som producerar el blir priset ett konkurrensverktyg till förmån för alla oss elkunder.

3. Jag lovar att arbeta stenhårt för att se till att vi får en ökad produktion i Sverige. Vi ska börja med att bygga ny kärnkraft som är det allra mest effektiva i dagsläget. Vi behöver även vässa forskningen på nya energikällor och göra det lönsamt för människor att energieffektivisera.

Mats Odell, ordförande näringsutskottet, Kristdemokraterna

1. Elpriset är för högt för många konsumenter och elintensiv industri som konkurrerar på exportmarknaden. Konsumenter och industrier som inte bundit sina avtal drabbas hårdare än andra. För låg elproduktion i förhållande till efterfrågan ger högt pris. Samtidigt kan vi inte blunda för att en tredjedel av priset är skatter som riksdagen beslutat om, som momsen på energiskatten.

2. Kristdemokraterna står bakom regeringens politik som går ut på att öka tillförseln av förnyelsebar elproduktion och tillåta att de som uppfyller säkerhetsmässig och andra villkor får möjlighet att bygga ny kärnkraft på de platser där dagens reaktorer kommer att börja avvecklas en bit in på 2020-talet.

3. Vi lovar att verka för skärpt priskonkurrens och ökad elproduktion samt öka trycket för effektivare elanvändning.

Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot i näringsutskottet, Moderaterna

1. Elpriset är högt och skälet är att det finns för få elproducenter på elmarknaden.

2. Vår politik syftar till att få fram fler elproducenter på marknaden. Ökad elproduktion ökar konkurrensen och pressar elpriserna nedåt.

3. Det viktigaste jag kan lova är att konsumentmakten ska stärkas. Konsumenten ska ha möjlighet att reagera och agera när elpriserna förändras. Hushållen ska kunna påverka sin egen elförbrukning och elräkning i större utsträckning.

Lars Isovaara, näringsutskottet, Sverigedemokraterna

1. Elpriset styrs bland annat av marknadsmekanismer, skatter och nätavgifter, något som behöver granskas lite extra. Priset är också högt på grund av felaktiga beslut, till exempel den förtida nedläggningen av Barsebäck.

2. Vi är för utökade satsningar på kärnkraften då det är en nästan helt koldioxidfri energikälla.

3. Det finns inga snabba lösningar på elprissituationen och ytterst är det marknaden som sätter priset. Genom att öka tillgången till en stabil och säker energikälla kommer dock priserna att pressas.

Publisert: