Rödgröna satsningar

Så mycket satsar de rödgröna på utbildning

NYHETER

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning (2 500 platser 2011, 5 000 platser 2012): 1,1 miljard 2011- 2012

Lönebidrag (7 500 platser, riktade till ideell sektor och kultursektorn): 1 miljard 2011 - 2012

Fler högskoleplatser (7 500 platser): 640 miljoner 2011 och 2012

Ungdomslyft (12 000 platser): 795 miljoner 2011 och 2012

Fler KY-platser (Kvalificerad yrkesutbildning, 1 000 platser per år): 200 miljoner 2011 - 2012

Komvux (7 500 platser): 600 miljoner 2011 och 2012

Kompetensutveckling för yrkesverksamma, korttidsstudiestöd (5 000 platser per år): 360 miljoner 2011 - 2012

Jobbutbildning för unga (yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, 3 750 platser): 565 miljoner 2011 - 2012

Traineeplatser i välfärden (1 200 platser 2011): 400 miljoner 2011.

Generationsväxling i äldreomsorgen (för att få in mer kvalificerad arbetskraft, 3 000 platser 2012): 625 miljoner 2012

Kunskapslyft 2.0 (riktat till långtidsarbetslösa med som mest grundskoleutbildning, 2 500 platser 2011): 375 miljoner 2011

Folkhögskolan (2 000 platser 2011): 170 miljoner 2011

Så mycket satsar de rödgröna på kommunerna

Statsbidrag (skola, sjukvård, sysselsättning): 7 miljarder 2011 - 2012

Statsbidrag för heltidssatsningar i kommunerna: 1 miljard 2011 - 2012

Konjunkturstöd: 2 miljarder 2011

Så mycket satsar de rödgröna på ökad konkurrenskraft

Turismfrämjande: 100 miljoner 2011 och 2012

"Forska och väx" (Vinnovas program för småföretagare): 200 miljoner 2011 - 2012

Så mycket satsar de rödgröna på vägar, järnväg, bostäder m.m.

Investeringsstöd bostäder: 1,4 miljarder 2011 - 2012

Infrastruktur: 3,2 miljarder 2011 - 2012

ROT (skatteavdrag för bla klimatinvesteringar i bostadsprojekt): 4 miljarder 2011 - 2012

Skol-ROT (för skolrenoveringar som minskar energianvändningen): 600 miljoner 2011 - 2012

Så mycket satsar de rödgröna på de arbetslösa

Bättre a-kassa genom att ersättningsnivån höjs till 80 procent under hela perioden. Taket höjs till 930 kronor per dag 2011 och till 950 kronor per dag 2012. I dag är taket 680 kronor. Taket sänks med 150 kronor efter 100 dagars arbetslöshet: 7,5 miljarder 2011 - 2012

Så mycket satsar de rödgröna på välfärden

Höjt underhållsstöd (100 kronor nästa år, 150 kronor 2012): 625 miljoner 2011 - 2012

Stimulansbidrag för barnomsorg på obekväma tider: 200 miljoner 2011 - 2012

Höjd sjukpenning (80 procent under hela perioden. Höjt tak till 8 respektive 8,5 prisbasbelopp. Avskaffad "stupstock"): 4,3 miljarder 2011 - 2012

Höjt tak i tillfällig föräldrapenning och havandeskappenning: 300 miljoner 2011 - 2012

Bostadstillägg för pensionärer: 500 miljoner 2011 - 2012

Höjt bostadsbidrag för ensamstående föräldrar: 400 miljoner 2011 - 2012

Så mycket satsar de rödgröna på miljön

Klimp (Klimatinvesteringsprogrammet för mer miljövänlig teknik i bla kommuner och företag): 600 miljoner 2011 - 2012

Biologisk mångfald: 1 miljard 2011 - 2012

Stöd till ekologisk och närproducerad mat: 20 miljoner 2011 - 2012

Stöd till omställning av tunga fordon: 50 miljoner 2011 - 2012

Efterkonvertering av bilar: 50 miljoner 2011 - 2012

Djuretisk ombudsman: 20 miljoner 2012

Stöd till förnyelsebar energi: 200 miljoner 2011 - 2012

Klimatåtgärder i fattiga länder: 250 miljoner 2012

Så mycket vill de rödgröna höja – och sänka – skatter:

Skattehöjningar:

Avskaffat jobbskatteavdrag för miljonärer: 4,2 miljarder 2011 och 2012

Avskaffat rut-avdrag (avdrag för tex städning i hemmet): 1,95 miljarder 2011 och 2012

Minskat jobbskatteavdrag för att bekosta sänkt skatt för föräldralediga, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka mfl: 2 miljarder 2011 och 2012

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga: 20,6 miljarder 2011 och 2012

Höjd skatt på alkohol och tobak: 4 miljarder 2011 och 2012

Skatt på förmögna: 4 miljarder 2012

Höjd stämpelskatt på juridiska personers förvärv av fastigheter: 1 miljard 2011 och 2012

Höjd skatt på vattenkraft och kärnkraft: 4 miljarder 2011 och 2012

Höjd skatt på handelsgödsel: 600 miljoner 2011 och 2012

Skatt på flourerande växthusgaser: 200 miljoner 2011 och 2012

Höjd koldioxidskatt: 10 resp 17 öre: 8,1 miljarder 2011 och 2012

Avfallsförbränningsskatt: 200 miljoner 2012

Trängselskatt på Essingeleden: 250 miljoner 2012

Skattesänkningar:

Skattesänkning för föräldralediga, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka mfl: 2 miljarder 2011 och 2012

Höjt reseavdrag med 75 respektive 150 öre: 450 miljoner 2011 och 2012

Sänkt skatt för pensionärer: 5 miljarder kronor 2011 och 2012

Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag: 8 miljarder 2011 och 2012

Avskaffade socialavgifter för unga arbetslösa: 1,5 miljarder 2011 och 2012

Sänkt fordonsskatt på bussar: 200 miljoner 2011 och 2012

ARTIKELN HANDLAR OM

Valet 2010