Alla inrapporterade biverkningar – lista

NYHETER

?Influensaliknande symtom

?Allergiska reaktioner

?Andnöd

?Feber

?Huvudvärk

?Domningar

?Allvarlig allergisk chock

?Nässelutslag

?Hudsvullnader

?Dödsfall

?Yrsel

?Illamående

?Buksmärtor

?Hudförändringar

?Värmesvallningar

?Lokal reaktion

?Smärta

?Temperaturstegring

?Frossa

?Högt blodtryck

?Hjärtklappning

?Kräkningar

?Smakförändringar

?Ansiktsförlamning

?Ledsmärta

?Hjärtstillestånd

?Bensmärta

?Bröstsmärtor

?Stroke

?Diarré

?Röda komplexa hudutslag

?Epilepsianfall

?Blåmärken

?Heshet

?Hosta

?Hudutslag

?Lågt blodsocker

?Klåda

?Medvetslöshet

?Lymfkörtelsvullnad

?Migrän

?Muskelsvaghet

?Muskelvärk

?Lunginflammation

?Psykisk påverkan

?Känslorubbningar

?Svimningstendens

?Svullnad i munhåla och svalg

?Synrubbningar

?Tungsvullnad

?Värk

?Ögonirritation

Fakta: Läkemedelsverket