Här är regionerna där smittan ökar – hundraprocentlig ökning i Stockholm

Smittspridningen av coronaviruset ökar och det varnas för en tredje våg.

Alla länsstyrelser utom fyra rapporterar om en ökad smittspridning. 

Bara i Stockholm har smittan ökat med hundra procent de senaste veckorna.

Smittspridningen i Sverige avtar inte och flera regioner rapporterar om en ökad smittspridning. Här är regionerna där smittan ökar – och i fyra regioner minskar den.

Här är läget för regionerna i Sverige.

Stockholm

Utvecklingen är fortsatt negativ och situationen är allvarlig gällande smittspridningen i länet. Antalet fall fortsätter att öka och under perioden 26 februari till och med 1 mars har 3 025 nya fall av covid-19 konstaterats i regionen. 

Enligt regionen har antalet konstaterade fall ökat med hundra procent de senaste tre veckorna. 

Totalt vårdas 319 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, vilket är 33 fler än i senaste lägesrapporten den 26 februari.

”Den regionala hälso- och sjukvården är ansträngd. Fortsatt ökat antal smittade enligt Smittskydd Stockholm. Inom vården har trycket ökat och fler covid-patienter läggs in”, skriver länsstyrelsen i sin rapport.

Västerbotten

Det är en fortsatt mycket hög smittspridning i Västerbotten som fick en kraftig smittspridning för några veckor sedan. Det är i framför allt Lycksele, Umeåområdet och en del andra kommuner som smittan ökar. Däremot sjönk den något i Skellefteå. Framför allt ökar smittan i åldersgruppen 0-18 år.

Enligt den senaste statistiken har 351 nya fall rapporterats in.

Totalt har 15 109 fall av covid-19 konstaterats i regionen.

Norrbotten

I Norrbotten går regionen upp i förstärkningsläge. Läget inom sjukvården har försämrats där patienter nu behöver skickas för vård till andra län, står det i länsstyrelsens rapport.

Enligt den senaste siffran har ytterligare 206 fall bekräftats av covid-19 och totalt har 13 115 fall konstaterats i regionen. 

Uppsala

Antalet fall fortsätter att öka jämfört med föregående vecka. Den senaste siffran från regionen visar 349 till 391 fall per 100 000 invånare, enligt länsstyrelsens rapport.

”Mätningar av SARS-CoV-2 i avloppsvattnet i Uppsala kommun v. 6
visar på en kraftig ökning jämfört med vecka 5”, skriver länsstyrelsen i sin rapport.

Jämtland/Härjedalen

I Jämtland/Härjedalen ökar antalet bekräftade fall av covid-19 i länet, enligt länsstyrelsens rapport.

Enligt regionens bedömning är det en minimal försämring av läget på kort och lång sikt.

”Fortsatt låg nivå av inlagda covidpatienter, 1/3 8 st varav 3 st på IVA. 2 av
patienterna på IVA är hemmahörande i en annan region”, står det i rapporten.

82 nya bekräftade fall har rapporterats in. Totalt har 7 011 fall konstaterats i regionen.

Södermanland

Såväl antalet smittade som vårdade på sjukhus fortsätter att öka i region Södermanland.

”Statistiken av nya fall i länet visar på en ökning från 460 v.7 till 596 v.8 preliminära siffror, nästan en 30% ökning av antalet smittade andra veckan i rad.”

Den senaste siffran visar att 265 nya bekräftade fall av coronaviruset har rapporterats in. Totalt har 13 652 fall konstaterats sedan pandemins start.

Östergötland

173 nya fall av coronaviruset har konstaterats i region Östergötland enligt de senaste siffrorna från regionen. Totalt har 23 546 bekräftade fall konstaterats i regionen sedan pandemins start.

Hälso- och sjukvården är fortsatt betydande påverkad av coronaviruset. Antalet smittade personer på särskilda boenden har minskat den senaste veckan.

”Andel positiva provsvar ligger kvar på 11-13 procent.”

Jönköping

I Jönköping rapporterar länsstyrelsen om att smittspridningen ökar något och situationen inom vården, framför allt på intensivvården, är fortsatt ansträngd.

”Antal smittade ligger kvar på en hög nivå med en lika stor andel av de testade som är positiva, ca 16%.”

De senaste siffrorna från regionen visar att 288 nya fall av coronaviruset har rapporterats in. Totalt har 27 176 bekräftade fall konstaterats i regionen sedan pandemins start.

Kronoberg

I Kronoberg rapporterar länsstyrelsen att antalet smittade per vecka har sjunkit de senaste veckorna. Enligt den senaste rapporten är det färre som vårdas på sjukhus och läget inom kommunerna beskrivs som stabilt.

”Smittskyddsläkaren rapporterar en nedgång av antalet positiva fall i Kronoberg under vecka 7 och 8. Läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus de senaste veckorna.”

Den senaste siffran visar att 85 nya fall av coronaviruset har rapporterats in. Totalt har 14 110 fall konstaterats i regionen sedan pandemins start.

Kalmar

Det är en generell ökning i smittspridningen i Kalmar enligt länsstyrelsen men det skiljer sig mellan kommunerna. Enligt rapporten är cirka 40 procent fallen som konstaterats den brittiska virusvarianten.

De senaste siffrorna visar att 143 nya fall har konstaterats i regionen. Totalt har 11 671 fall konstaterats i Kalmarregionen.

Gotland

Enligt de senaste siffrorna har 10 nya fall konstaterats enligt regionen. Totalt har 2 717 fall av coronaviruset bekräftats i region Gotland sedan testningen startade. Samtidigt är det en patient som vårdas på intensivvårdsavdelningen för covid-19.

Blekinge

I Blekinge avtar smittspridningen enligt länsstyrelsens senaste rapport och det är färre antal patienter som vårdas på sjukhus för covid-19.

Enligt den senaste prognosen har 47 nya fall av coronaviruset konstaterats i regionen. Totalt har 8 036 fall registrerats i Blekingeregionen.

”Regionen stödjer andra hårt drabbade regioner med sjukvårdspersonal. Sjöfartsverkets räddningshelikopter kan nu användas för att transportera smittade i Blekinge.”

Skåne

Den senaste siffran visar att 537 nya fall har konstaterats i Skåne. Totalt har 112 047 fall konstaterats i regionen sedan pandemins start, enligt regionens siffror.

Smittläget relativt oförändrat med marginellt sjunkande värden. Antalet nya smittade per dag har planat ut. Sjukvården är fortsatt betydligt belastad.

”Bedömningen är att smittoläget är relativt oförändrat sedan föregående vecka med marginellt sjunkande värden”, skriver länsstyrelsen i sin rapport.

Vidare skriver länsstyrelsen i sin rapport att ”kommuner ser en ökad risk för att folk börjar slappna av och ej följa riktlinjer när smittspridningen går ner och när fler och fler vaccineras.”

Halland

Den senaste rapporten från Halland visar att 375 nya fall av covid-19 har rapporterats in. Totalt har 24 094 fall av covid-19 registrerats sedan pandemins start, enligt regionens siffror.

”Efter en tid av stagnerad smittkurva ökar smittan igen. Flera kommuner rapporterar om minskad smittspridningen inom omsorgen”, står det i länsstyrelsens rapport.

Västra Götaland

Smittspridningen av covid-19 ökar i Västra Götalandsregionen. De senaste rapporten från regionen visar att 5 964 fall konstaterats i regionen under vecka 8 vilket är en ökning med 25 procent.

Som mest ökar smittan i åldersgruppen 10–19 år enligt regionen. Där har det skett en ökning med 57 procent jämfört med tidigare vecka.

De senaste siffran från 3 mars visar att 1 062 nya fall har konstaterats. Totalt har 119 692 bekräftade fall rapporterats in i regionen sedan pandemins start.

Värmland

I Värmland fortsätter smittspridningen att öka. Den senaste lägesbilden visar att 128 nya bekräftade fall av covid-19 har konstaterats. Totalt har Värmland 9 403 fall av coronaviruset.

Enligt rapporten är antalet patienter som är i behov av sluten vård 19 personer. Tre personer vårdas just nu på intensivvårdsavdelningen.

Örebro

För tredje veckan i rad ökar smittspridningen i Örebro. De senaste siffrorna från vecka 8 visar att drygt 570 nya fall har konstaterats vilket är mer än 100 fall fler än tidigare veckor, enligt regionen.

Smittspridningen är störst i åldersgruppen 20–49 år.

För tillfället vårdas 25 patienter på sjukhus för covid-19 varav 2 på intensivvårdsavdelningen.

Västmanland

Länsstyrelsen skriver i sin rapport att det fortfarande är många som smittas i Västmanland och den minskning som av antalet fall under de senaste veckorna har planat ut. Smittan minskade något under veckan.

Samtidigt rapporterar länsstyrelsen om att den brittiska varianten av coronaviruset ökar i länet. 25 fall av den sydafrikanska och 2 fall av den brasilianska varianten har konstaterats i regionen.

Enligt den senaste rapporten har 108 nya fall konstaterats och totalt har 18 454 fall av coronaviruset bekräftats i regionen.

Dalarna

I Dalarna ökar smittspridningen och växlar snabbt inom länet. Enligt den senaste rapporten ökar smittan både bland lokalbefolkningen och bland besökare. Den brittiska mutationen av coronaviruset är nu allmänt spridd i länet.

Den senaste siffran visar att 142 nya bekräftade fall av covid-19 har rapporterats.

Totalt har 15 070 bekräftade fall registrerats i Dalarna sedan pandemins start.

Gävleborg

I Gävleborg är smittspridningen fortsatt hög och fortsätter att öka. Den brittiska mutation breder ut sig och fortsätter att öka. Däremot har inga nya fall av den brasilianska varianten konstaterats i Gävleborg.

Smittspridningen påverkar även sjukvården i regionen.

”Antalet patienter med covid-19 har ökat kraftigt de senaste dagarna. Region Gävleborg har gått upp i förstärkningsläge”, står det länsstyrelsens rapport.

Enligt de senaste siffrorna har 405 nya bekräftade fall konstaterats i Gävleborg. Totalt har 22 347 fall av covid-19 bekräftats i regionen sedan pandemins start.

Västernorrland

I Västernorrland minskade smittspridningen något under föregående vecka jämfört med under veckan innan. Enligt länsstyrelsens rapport är tendensen att minskningen långsamt avtar.

Även andelen av den brittiska virusvarianten ökar i regionen.

Totalt har 15 068 bekräftade fall av covid-19 konstaterats i regionen sedan pandemins start. Enligt den senaste siffran har 99 nya fall rapporterats in.

Källa: Länsstyrelsernas rapporter, regionerna, Folkhälsomyndigheten. De senaste siffrorna över bekräftade fall är från den 3 mars.

Publisert:

LÄS VIDARE