Ikea

Ikeas svar: ”Vi accepterar inte olagligt trä”

Av: 

Staffan Lindberg

NYHETER

Ikea säger sig inte tolerera illegalt virke.

Och uppger att man har ett omfattande säkerhetssystem för att förhindra det från att nå företagets möbler.

”Vi ser alltid allvarligt på uppgifter om missförhållanden eller felaktigheter”, skriver möbeljätten.

Aftonbladet har under flera dagar varit i kontakt med Ikea för att få ställa frågor om vår granskning.

Vi har erbjudit oss att redogöra för reportagets uppgifter om möjlig olaglig avverkning i samband med en intervju. Ikea har avböjt detta, med hänvisning till att man vill ta del av uppgifterna före en intervju.

Vi har då, som ett andra alternativ, erbjudit oss att begränsa intervjun till att handla om mer allmänt hållna frågor kring riskerna med att köpa trä från korrupta länder som Ukraina. Även detta har Ikea avböjt.

I stället har Ikea valt att besvara ett antal generella frågor skriftligt, utan möjlighet till följdfrågor, preciseringar eller förtydliganden.

Ikea Kungens kurva.

Skyddsavverkning används som ett kryphål för illegal avverkning i Ukraina. Hur ser Ikea på detta problem och vad är skälet till att ni accepterar skyddsavverkat trä från Ukraina?

– Korrekt använt är skyddsavverkning en naturlig del av ansvarsfullt skogsbruk, till exempel för ett ta tillvara på träråvara efter en stormskada. Det ska dock aldrig missbrukas och Ikea har arbetat under lång tid för att främja ansvarsfullt skogsbruk och motverka missbruk av skyddsavverkning. I Ukraina har detta arbete skett i samarbete med FSC och miljöorganisationer och lett till en rad framsteg. Vi ser positivt på de åtgärder som FSC nyligen tagit för att klargöra lagstiftningen kring skyddsavverkning.

Ni uppger att ni fäster stor vikt vid hållbarhet. Men vilka garantier kan ni ge att era möbler inte innehåller olagligt trä?

– Ikea accepterar aldrig olagligt avverkat trä och arbetar aktivt för att motverka risken att det kommer in i våra leverantörsled. Vi ser det som vårt ansvar och har ett omfattande säkerhetssystem och regelverk för att motverka den risken. Detta system inkluderar bland annat höga krav på dokumentation från våra leverantörer, ett team av dedikerade specialister som genomför över 200 kontroller per år och externa revisionsgranskningar med särskilt fokus på högriskländer. Som ett extra säkerhetssystem använder vi FSC. Om vi får information som visar att våra krav inte följs agerar vi omedelbart, det kan handla om att antingen avsluta samarbetet med en leverantör eller genom tvingande förbättringsåtgärder. Vi utvecklar ständigt våra system för att bli bättre, exempelvis genom att utöka antalet tredjepartsgranskningar och implementera nya metoder, exempelvis DNA-spårning.

På plats i Velyky Bychkiv stöter vi på skogsarbetare som fäller träd utan skyddskläder och hjälm. Vilket ansvar tar Ikea för arbetsmiljön hos sina underleverantörer?

– Om skogsarbetarna i fråga har en koppling till vårt leverantörsled vill vi så klart veta mer för att kunna agera. Skogsarbete är riskfyllt, och vi ser det som otroligt viktigt att rätt skyddsutrustning används. Att kräva att våra leverantörer köper FSC-certifierat trä är ett sätt att främja säkerheten eftersom de bland annat ställer krav på och granskar att skyddsutrustning används vid skogsbruk. Vi arbetar även med och utvecklar våra egna krav på säkerhet för att omfatta alla länkar i försörjningskedjan, så att vi kan säkerställa att rätt skyddsutrustning används. Att inte använda korrekt skyddsutrustning utgör ett brott mot de krav vi ställer i vår uppförandekod för leverantörer. I vår långsiktiga strategi för skogsbruk har vi för avsikt att fortsätta driva på för att ytterligare förstärka rättigheterna för människor som är beroende av skogen, inom alla dimensioner, vilket också inkluderar säkerhet för skogsarbetare.

Efter rapporten från Earthsight i fjol genomförde ni en egen utredning, av tredje part. Varför kunde ni inte offentliggöra den egna utredningen?

– Direkt när Ikea fick uppgifter som antydde att skogsråvara som inte möter våra krav kommit in i våra leverantörsled inleddes två granskningar. Den ena utfördes av Ikeas skogsbruksspecialister, och den andra av ett externt revisionsbolag. Ikeas skogsbruksspecialister gick igenom och analyserade omfattande dokumentation för att verifiera om trävaran var laglig i sitt ursprung. Det externa revisionsbolaget verifierade bland annat certifikat och tillstånd för avverkning hos skogsbolagen, och besökte ett flertal platser för att granska avverkningsområdet.

Båda undersökningarna visade att ingen olagligt avverkad träråvara hade kommit in i Ikeas leverantörsled. Däremot framkom att det fanns tvetydiga tolkningar av den lagstiftning som rör skyddsavverkning under den ”tysta perioden”, och Ikea uppskattar att den ukrainska regeringen och FSC har agerat för att skapa tydlighet i frågan. Från första början gjorde vi tydligt att vi skulle vara öppna med resultaten, och kommunicerade dem under hösten 2020. För att trygga säkerheten hos de inblandade personerna och integriteten i deras arbetsmetoder, har vi valt att inte offentliggöra den externa revisionsrapporten i sin helhet.

Det finns kritik från miljöorganisationer mot att det är skogsbolagen som beställer och betalar för FSC-inspektionerna och att inspektionsföretagen därmed hamnar i beroendeställning. Hur ser ni på denna problematik? Och varför gör inte Ikea fler egna inspektioner?

– För att säkra att de krav vi ställer på träråvara efterlevs använder Ikea redan idag ett system av metoder med krav på dokumentation hos leverantörer, inspektioner, externa revisionsbolag och till sist FSC-certifiering. Som ett led i att stärka systemet beslutade vi tidigare under 2021 att bland annat öka antalet granskningar, både genomförda av Ikeas skogsbruksspecialister och externa revisionsbolag, med en särskild fokus högriskländer. Ikea anser att FSC är det bästa systemet för tredjepartscertifiering av skogsråvara som finns tillgängligt på marknaden. Certifiering bidrar till att främja ansvarsfullt skogsbruk och samlar en bredd av viktiga intressen inom skogsbruksfrågor från näringsliv, miljöorganisationer och civilsamhälle i transparanta beslutsprocesser. Vi ser att FSC i Ukraina har agerat på ett positivt och förtroendeingivande sätt för att främja ansvarsfullt skogsbruk, men naturligtvis finns det alltid utrymme för förbättringar.

Den utredning som ni beställde efter Earthsight-rapporten genomfördes av Legallis LLC, ett av de företag som genomför FSC-inspektioner och som därmed kan anses stå i beroendeställning till statliga skogsföretag som Velyky Bychkiv. Såg ni inget problem med detta?

– Vi ställer höga krav på expertis, erfarenhet och integritet hos de revisionsbolag vi anlitar för att granska våra leverantörskedjor. Vi har tilltro till de anlitade experterna och de metoder som användes och ser inga skäl att betvivla resultaten.

För närvarande utreds minst två skogsvakter i Velyky Bychkiv för mutbrott kopplade till illegal avverkning. Hur ser ni på detta? Och, på ett mer allmänt plan, hur säkerställer ni att ni inte bidrar till korruption i ett land som Ukraina?

– Vi kan inte svara i detalj kring de här individerna eftersom vi inte har några uppgifter om att de skulle ha en koppling till Ikeas leverantörskedja, men om det finns anklagelser om detta är det positivt att det utreds. Vi tolererar aldrig korruption, och för att motverka risken för det arbetar vi med att följa upp och säkerställa efterlevnad av vår uppförandekod för leverantörer och strikta krav för skogsråvara. Vi ställer omfattande krav på dokumentation, genomför egna kontroller, och anlitar externa revisionsbolag som granskar våra leverantörskedjor.

Ikea förbrukar stora – och fram till nu ökande – mängder trä varje år för att tillverka möbler. Är det rimligt i en tid av klimatkris?

– Ansvarsfullt skogsbruk, i kombination med långlivade produkter och återanvändning utgör en stor potential för att binda kol över lång tid. Dessutom bidrar det till att minska samhällets beroende av fossila material. Vi delar bedömningen att världens skogar står inför stora utmaningar. Av den anledningen är det avgörande att främja ett ansvarsfullt skogsbruk, vilket Ikea har arbetat aktivt med i över 20 års tid. Genom våra egna krav och FSC:s certifiering ser vi till att skog som avverkas för våra produkter också återplanteras. I vår långsiktiga skogsbruksfråga utgör det en prioritet att sprida och stärka ett ansvarsfullt skogsbruk bortom Ikeas värdekedja.

FSC svarar

Aftonbladet har även ställt två frågor till Forest Stewardship Council, FSC. Nedan följer FSC:s svar.

Det faktum att inspektionsföretagen väljs ut och betalas av skogsföretagen skapar en intressekonflikt som leder till att skogsbolagen inte undersöks ordentligt, enligt flera miljöorganisationer. Hur ser FSC på den kritiken?
– Systemet för utvärderingar, inklusive revisioner, liknar det som används globalt för finansiella revisioner. Intressekonflikter är uteslutna eftersom inspektörernas inte fattar beslut om att utfärda ett intyg eller inte, detta görs av andra personer och avdelningar i certifieringsorganet . Det finns strikta regler i FSC-systemet som styr förhållandet mellan certifieringsorgan och certifikatinnehavare. Om ett certifieringsorgan bryter mot FSC:s ackrediteringskrav kan deras ackreditering tillfälligt dras in eller återkallas.

Anonyma skogsarbetare vittnar om att FSC:s inspektörer inte kan röra sig fritt under kontrollerna utan är hänvisade till de platser som skogsbolaget vill visa upp. Hur ser ni på det?

– Notera att FSC inte utfärdar certifikat till företag. FSC sätter nivån för skogsförvaltning och spårbarhetscertifiering och definierar de processer som certifieringsorganet ska följa i sina bedömningar. Certifikat utfärdas av specifika certifieringsorgan. Alla utvärderingar, inklusive revisioner, i samband med FSC-certifiering genomförs av certifieringsorganet och de inspektörer som utsetts av dem. Enligt FSC:s krav är certifieringsorgan och inspektörerna behöriga att välja ut skogsvårdsenheter vid inspektionerna. Inspektörer ges full tillgång till en certifikatinnehavares hela certifierade område. FSC:s standard fastställer vår grundläggande strategi för hur skogsförvaltningen ska utvärderas. Denna standard håller för närvarande på att revideras och en uppdaterad version förväntas släppas nästa år.

Legalis LLC svarar

Företaget Legallis LLC genomförde den oberoende utredning som Ikea beställde efter anklagelserna från miljöorganisationen Earthsight om oberoende skövling. Företaget har, tillsammans med sina konkurrenter, anklagats för att inte göra djupgående inspektioner utan nöja sig med att se det som skogsbolagen vill visa upp.

Så här bemöter företagets direktör Sergii Rozvod kritiken:

– Vi är ett oberoende företag som arbetar med att granska hur skogsförvaltningen efterlevs. Det finns flera skyddsåtgärder på plats för att säkerställa min neutralitet som inspektör. Vårt företag valdes ut av Ikea för att genomföra en revision av tredje part, då vi inte tidigare hade inspekterat dessa företag. Sammantaget säkerställer detta vår opartiskhet.

ANNONS

Ellos Badkläder! Baddräkter och bikinis med hög midja, shapingeffekt i fina färger till ett bra pris!

Extern länk från Ellos

Shoppa här

Publisert:

LÄS VIDARE

Unik naturskog skövlas – för att bli Ikea-möbler

ÄMNEN I ARTIKELN

Ikea

Ukraina

Skogsbruk