Fornlämning från järnåldern ska förstöras

Av: Linda Nohrstedt

Publicerad:
Uppdaterad:

”Beslutet fattades med viss sorg i hjärtat”

En ovanlig fornlämning från järnåldern har upptäckts på Visingsö.

Men länsstyrelsen har beslutat att fornlämningen ska förstöras för att ge plats åt hyresbostäder.

Fornlämningen hittades i Rökinge på Visingsö när planeringen för bebyggelsen tog sin början. Då uppdagades några stolphål som troligen är resterna från en järnåldersgård. Lämningen kan även rymma husrester.

– Det finns väldigt få boplatser kända. Vi vet var man har begravt sina döda på järnåldern, men inte var man har bott, säger biträdande länsantikvarie Anders Wallander.

Det man helst skulle vilja hitta är information om hur människor levde under järnåldern.

– Att man har bott där och haft hus är viktigt i sig, men ännu viktigare är att få fram mer nyanserad information om hur gården har varit disponerad, hur man har organiserat sin by, vilken levnadsstandard man har haft och vad man levde av, berättar Anders Wallander.

Brist på byggbara tomter

Området ska nu grävas ut. Men därefter kommer fornlämningen att förstöras. Länsstyrelsen har gett sitt klartecken till det eftersom Visingsöbostäder vill bygga hyreshus på tomterna.

Enligt Anders Wallander var det med viss sorg i hjärtat som länsstyrelsen fattade beslutet. Helst vill man förstås behålla fornlämningar intakta på den plats där de hittas. Men bristen på byggbara tomter är stor på fornlämningstäta Visingsö.

Utgrävningen kommer att dokumenteras och föremål ska bevaras hos länsmuseet. Men en del information kommer troligtvis att gå om intet, bland annat data om var eldstäder och stolphål har funnits.

– Men vi har gjort bedömningen att vi kan acceptera det, säger Anders Wallander.

För att inte kostnaderna för den arkeologiska utgrävningen ska belasta hyrorna för mycket bidrar Riksantikvarieämbetet med en halv miljon kronor.

Publicerad: