Nyheter

Det här får läraren göra och inte göra

NYHETER

Skolverkets jurist Frank Nordberg svarar på läsarnas frågor

Får läraren låsa dörren till klassrummet när lektionen börjar?

Svar: Nej. Det utestänger även elever som har legitima skäl att komma för sent. Särskilt i grundskolan är det ingen bra metod eftersom eleverna har skolplikt och rätt till undervisning.

Får läraren beslagta en mobiltelefon som ringer?

Svar: Nej, läraren får inte med tvång ta en elevs egendom om det inte är en kniv eller annat vapen eller något som strider mot lagen, till exempel nazistisk propaganda. Men läraren kan kräva att mobiltelefonerna ska vara avstängda med hänvisning till skolans ordningsregler och får visa ut eleven om reglerna inte följs. Ordningsreglerna måste vara förankrade bland elever och föräldrar.

Får läraren tvinga eleverna att ta av sig kepsen på lektionen?

Svar: Samma som ovan. Läraren kan hänvisa till skolans ordningsregler.

Får läraren ge bestraffning i form av kvarsittning?

Svar: Ja, om eleven går i grundskolan och

”uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre förseelse”. Men inte om eleven går i gymnasiet.

Får läraren låsa in eleven och lämna rummet vid kvarsittning?

Svar: Nej så är det inte tänkt att det ska fungera, det kan hända vad som helst, man har inte eleven under uppsikt som man ska.

Får läraren utvisa en elev från klassrummet?

Svar: Ja, men bara för resten av lektionen. Gäller både grundskola och gymnasium.

Får läraren fysiskt hindra eleven att lämna klassrummet eller fösa ut eleven ur klassrummet?

Svar: Nja, man får inte gå över misshandelsgränsen. Man får inte ta i så eleven får ont eller blåmärken. Men att ta tag i armen eller ställa sig i vägen i dörröppningen må man kunna tillåta. Läraren kan kalla in rektor och anmäla till hemmet om eleven vägrar. Det är en väldigt svår situation och en bedömningsfråga.

Får läraren stänga av en elev från undervisningen?

Svar: Nej, inte om eleven går i grundskolan, men skolan kan av säkerhetsskäl förlägga elevens undervisning till annan plats, exempelvis om eleven uppträder hotfullt mot andra elever eller lärare.

Ja, om eleven går i gymnasiet. Då är avstängning i max två veckor tllåten, till exempel om en elev trakasserar andra elever. Gymnasieelever kan också förvisas från skolan i tre terminer, men då måste det finnas goda grunder. Eleven kan vara dömd för brott till exempel. Förvisning ur gymnasieskolan kan överklagas hos länsrätten.

Får läraren kalla eleverna för skitungar?

Svar: Nej, det bör man definitivt inte göra. Även om det är skämsamt och inte illa ment så ska man passa sig. Läraren får aldrig kränka en elev. Om en elev känner sig kränkt ska man säga ifrån, först till läraren. Hjälper inte det kan man gå till rektor och hjälper inte det heller ska man anmäla det till Skolverket som är tillsynsmyndighet över skolan.

Från och med första april kommer en ny lag som ska reglera kränkning och diskriminering mot skolelever. Skolverket ska införa särskilda barn- och elevombud som ska kunna föra sådana ärenden vidare i högre instanser, dvs gå till domstol. Kommunen kan då ställas inför rätta.

Får lärare vägra låta eleverna gå på toaletten?

Svar: Nej. Alla har rätt att gå på toaletten.

Om det är alldeles uppenbart att eleven vill smita eller sabotera undervisningen kan det vara befogat att läraren säger nej.

Får lärare ha en skamvrå med pappstrut som eleven måste sätta på huvudet om den gjort något hyss?

Svar: Nej, det är utpekande och kränkande och klart olämpligt.

Får läraren dela ut guldstjärnor?

Svar: Ja, det ser jag inget hinder i.

Får läraren håna en elevs dåliga kunskaper inför en annan?

Svar: Nej, det är kränkande.

Får läraren tvinga elever äta upp maten?

Svar: Nej, det är en form av fysiskt tvång och låter väldigt tveksamt. Däremot har skolan en fostrande uppgift och det är nog vanligt att man uppmanas äta upp det man tar, men att använda tvång är fel.

Får en lärare svära i klassrummet?

Svar: Det är inte förbjudet, men läraren ska vara en förebild för eleverna så det är inte bra.

Får en lärare kroppsvisitera en elev?

Svar: Nej.

Får läraren tvinga en elev att ta alkoholtest eller urinprov?

Svar: Nej inte generellt. Det kan göras med elevens samtycke. Men det finns vissa situationer det kan vara befogat, om en elev i undervisningen till exempel ska köra bil och läraren misstänker att han eller hon är påverkad – när det finns risk att eleven utsätter sig själv eller andra för fara.

Får läraren öppna en elevs väska för att söka igenom den?

Svar: Nej, det är personlig egendom.

Får lärare öppna och undersöka ett elevskåp/skolbänk?

Svar: Ja, det kan man få göra, men inte bakom elevens rygg. Elevens ska vara informerad om att skåpet/bänken är till låns för skoländamål. Villkoren ska vara klara och eleven ska beredas tillfälle att närvara.

Karin Abrahamsson (karin.abrahamsson@ungtval.se)

ANNONS

Hitta ett bra avtal för dig när elpriserna rusar! Jämför nu.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter