Motstridiga uppgifter om SD:s bolag

1 av 7 | Foto: Blåsippan startades 2009 och drevs av den absoluta toppen inom SD, med Åkesson i spetsen.
NYHETER

I dag kan Aftonbladet och TV4 avslöja hur vd:n för SD:s bolag Blåsippan och styrelsen med Jimmie Åkesson i spetsen lämnade motstridiga uppgifter om bolagets verksamhet till Skatteverket.

–  Uppgifterna måste överensstämma. Annars har oriktiga uppgifter lämnats på något av ställena – medvetet ser det ut som – och inblandade riskerar att dömas till fängelsestraff, vilket visar hur allvarligt samhället ser på detta, säger advokat Omar Berger som granskat Blåsippan. 

I går kunde Aftonbladet och TV4 berätta om att SD:s bolag Blåsippan åkte på en skattesmäll på 64 000 kronor förra året för att ha lämnat felaktiga uppgifter till Skatteverket.

Vår vidare granskning, gjord av advokat Omar Berger, visar att omfattningen kan vara ännu större.

I dag kan vi avslöja hur styrelsen och den dåvarande vd:n för bolaget lämnade motstridiga uppgifter till Skatteverket.

”Styrelsen ska veta”

Bakgrunden är en kontroll av Blåsippan som Skatteverket gjorde 2011.

I sitt svar till Skatteverket skriver den dåvarande vd:n Per Björklund att bolagets huvudsakliga verksamhet består av webbförsäljning av reklamprylar, bland annat.

Men han lägger till att bolaget planerar att utöka sin verksamhet genom att hyra ut mediautrustning till ideella föreningar.

"Därför har vi i början stora kostnader till skillnad från våra intäkter som till största del kommer från vår webbförsäljning. Vi räknar med att första kvartalet 2012 se att intäkterna ökat tack vare våra nya insatser".

Men bolagets styrelse, med Jimmie Åkesson i spetsen, lämnade helt andra uppgifter i årsredovisningen till Skatteverket.

I årsredovisningarna 2011 och 2012 nämns ingenting om en mediesatsning.

– Det finns inga spår av att bolaget har bedrivit den verksamhet som vd:n bedyrar att man ägnar sig åt på hösten. Styrelsen ska veta vad bolaget ägnar sig åt, säger advokat Omar Berger.

”Mycket allvarligt”

Båda uppgifterna kan inte stämma, enligt advokaten.

– Antingen styrelsen eller vd:n, i alla fall bolaget, måste ha farit med oriktiga uppgifter. Det är mycket allvarligt, säger Omar Berger.

Den dåvarande vd:n Per Björklund vill inte uttala sig.

Sverigedemokraterna kommenterar de motstridiga uppgifterna via presschefen Martin Kinnunen:

– Bolagets uppdrag var under denna period under förändring vilket berodde på att SD-Butiken flyttades från Blåsippan AB till ett externt företag.

Så har det misstänkta skattefifflet gått till

Sverigedemokraterna är ett parti och därmed en ideell förening och måste betala moms - en skatt på varor och tjänster - på mellan 6 och 25 procent.

Företag behöver inte betala moms, den får de tillbaka av Skatteverket.

Genom att köpa varor och tjänster via sitt företag Blåsippan stället för föreningen har de kunnat handla med upp till 20 procents "rabatt".

Detta kan, enligt de experter Aftonbladet pratat med, vara ett lagbrott.

1. Under 2011 elva betalade Blåsippan AB minst 730 777 kronor till en frilansjournalist för köp av utrustning och utbildning. Detta trots att bolaget aldrig har haft några anställda som kunde använda utrustningen eller låta sig utbildas av frilansjournalisten.

2. En granskning av uppgifter i bolagets redovisning visar att Blåsippan AB under 2011 i stort sett helt finansierades genom att partiet sköt till aktiekapital. 

3. Det tyder på att partiet helt enkelt betalade sina egna kostnader indirekt. Detta genom att skjuta till aktiekapital till bolaget som i sin tur skulle betala partiets kostnader. 

4. Genom att inte ta upp kostnader som partiet faktiskt hade, har partiet lämnat oriktig uppgift i skattedeklarationen och i bokföringen avseende 2011. 

5. Till följd av den oriktiga uppgiften har partiet inte betalat utgående moms för kostnaderna i fråga; i det konkreta fallet handlar det om 146 000 kronor. 

6. Även bolaget har, genom att ta upp kostnader som inte var bolagets lämnat oriktig uppgift i skattedeklarationen och i bokföringen avseende 2011.  

  Brott kan ha begåtts i två olika sammanhang, partiets och bolagets. Att lämna oriktiga uppgifter är straffbart enligt Skattebrottslagen (1971:69) 2 §:

"Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år.” 

och enligt Brottsbalken (1962:700) 11 kap. 5 § 2 st.:

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”