Svenska lärare för dåligt utbildade

Utbildningsminister Jan Björklund: Det är deprimerande

Många svenska lärare kan för lite.

Nu riktar Högskoleverket allvarlig kritik mot var tredje av Sveriges alla lärarutbildningar.

– Det är deprimerande, säger utbildningsminister Jan Björklund (fp) till aftonbladet.se.

Rätta till bristerna före sista april nästa år - annars mister ni examensrätten. Det är det hårda budskapet från Högskoleverkets chef, universitetskansler Anders Flodström.

– Det är helt rätt. Den här tuffa approachen är bra, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Kritiken mot tio av de 26 högskolor och universitet som utbildar lärare är svidande:

”Det är deprimerande”

Blivande matematiklärare är för dåliga på att lära ut matematik.

Lärarna på högskolorna och universiteten saknar forskarutbildning.

Kraven som ställs är för låga.

Kunskapen i de ämnen som lärarna ska lära vidare till sina elever är för dålig.

– Det är deprimerande. Men tyvärr blir jag inte förvånad, även om kanske magnituden av kritiken är större än vad jag befarade, säger Jan Björklund.

– Men att det är låg kvalitet och stora brister på de svenska lärarutbildningarna är ingen nyhet.

Granskningen är den andra som har gjorts sedan lärarutbildningen förändrades 2001. En förändring som bland annat innebar större valmöjligheter för lärarstudenterna och mindre fokusering på enskilda ämnen.

Långtgående effekter

Förra gången granskningen gjordes var kritiken ännu hårdare. En del har gjorts, men det räcker inte skriver Högskoleverket i rapporten.

Vad betyder det här för kvaliteten i den svenska skolan?

– I det långa loppet får det här långtgående effekter på resultaten i skolan. Vi får sämre lärare, säger Björklund.

– Men samtidigt som rapporten är deprimerande så är den skarpa kritiken uppmuntrande. Det visar att systemet fungerar. Om någon inte håller måttet så drar man in examensrätten och lägger ner. Det här gör att de olika lärosätena skärper sig.

Lärarutbildningen ska förändras och i höst läggs en utredning fram.

– Bland annat ska vi se till att utbilda riktiga lågstadielärare som blir experter på att läsa, skriva och räkna. I dag har vi grundskollärare som ska kunna undervisa ända upp till klass nio. Det är alldeles för lite specialisering i dag.

De kritiserade utbildningarna

Högskolan i Borås. Andelen disputerade lärare ar otillfredsställande låg. Omfattningen av matematik och matematikdidaktik är för flera studentgrupper otillräcklig.

Högskolan i Gävle. Andelen disputerade lärare är otillfredsställande låg. Kravnivån inom det allmänna utbildningsområdet når inte kvalitetskraven för högre utbildning. Organisationen av examensarbeten måste förbättras.

Högskolan i Skövde. Andelen disputerade lärare är otillfredsställande låg. Det finns betydande brister inom centrala kunskapsområden för blivande lärare för senare åldrar. Organisationen av examensarbeten måste förbättras.

Högskolan Väst. Andelen disputerade lärare är otillfredsställande låg, särskilt inom det allmänna utbildningsområdet. Kursplanerna uppvisar betydande brister inom centrala kunskapsområden för blivande lärare för senare åldrar och gymnasiet.

Karlstads universitet. Andelen disputerade lärare är otillfredsställande låg. Progressionen och kravnivåerna och inslagen av individuell examination inom det allmänna utbildningsområdet måste förbättras.

Linköpings universitet, campus i Norrköping. I utbildningen vid campus Norrköping saknas vetenskaplig progression både inom det allmänna utbildningsområdet och inom hela programmet för blivande lärare i grundskolans senare år. Därmed kan den kritiska och kreativa miljön inte upprätthållas. Dessutom är nivån på matematikkurserna för låg och därmed uppnås inte heller tillräckligt ämnesdjup i de naturvetenskapliga ämnena.

Luleå tekniska högskola. Andelen disputerade lärare är otillfredsställande låg. Kravnivån inom det allmänna utbildningsområdet når inte kvalitetskraven för högre utbildning. Kursplanerna uppvisar brister inom centrala kunskapsområden för blivande lärare för grundskolans senare år och gymnasiet.

Malmö högskola. Andelen disputerade lärare är otillfredsställande låg. Högskolan har inte kunnat särredovisa lärarinsatserna inom huvuddelen av det allmänna utbildningsområdet. Kravnivån inom den inledande terminen av det allmänna utbildningsområdet är för låg.

Mittuniversitetet. Andelen disputerade lärare är otillfredsställande låg. Inslagen av den individuella examinationen måste öka. Kursen inom matematikutvecklingen liksom övriga kurser inom matematikinriktningen måste ses över.

Södertörns högskola. Utbildningen uppvisar betydande brister i kvalitetssäkring, där det inte finns någon stabil lärarkår som ansvarar för den vetenskapliga och pedagogiska utvecklingen av programmet, vilket medför att den kritiska och kreativa miljön inte är godtagbar. Därutöver saknas obligatoriska inslag av matematikutveckling.

Publisert: