”En regering för hela Sverige”

NYHETER

Framtida reformer i Reinfeldts regeringsförklaring

Stockholm

Den nya regeringen kommer att lyssna på alla i Sverige.

Det sade statsminister Fredrik Reinfeldt när han på fredagsmorgonen läste upp sin regeringsförklaring.

Regeringen kommer att vara en öppen regering som lyssnar på alla medborgare och kommer att söka ett gott samarbete med alla som vill bidra till ett bättre Sverige.

Fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjlighet att försörja sig genom eget arbete och genom att starta och driva företag. Fler ska vara med och bidra. Sverige ska vara ett land som håller ihop med minskade sociala och regionala klyftor.

Skattesänkningar 2007

Fler elever ska lämna skolan med kunskaper och förutsättningar för att kunna fungera som medborgare och i arbetslivet. Kunskapen ska sättas i centrum och resultaten i skolan ska förbättras.

Sverige behöver ett kraftfullt program för fler jobb i Sverige. En stor inkomstskattereform ska genomföras. Ett särskilt jobbavdrag införs som innebär skattesänkningar på minst 45 miljarder kronor. I ett första steg sänks inkomstskatterna med 37 miljarder kronor under 2007.

Samtidigt framhöll Reinfeldt att varje reform ska prövas mot vad samhällsekonomin tål och målet om full sysselsättning.

- Det kan visa sig nödvändigt att skjuta på reformer eller att tillföra ytterligare finansiering, sade han.

Billligare att anställa

Det ska bli enklare och billigare att anställa, lovade Reinfeldt.

Möjligheter att visstidsanställda vidgas, nystartsjobb införs och arbetsgivaravgifterna slopas för delar av tjänstesektorn. Skatten på hushållstjänster sänks.

En särskild satsning görs för att få bukt med ungdomsarbetslösheten genom halverade arbetsgivaravgifter.

Arbetsmarknadsverket ska reformeras i grunden och möjligheter vidgas för fler aktörer. Antalet personer i åtgärder minskas, friår avvecklas och plusjobb fasas ut.

Det ska bli mer lönsamt att driva företag - 3:12-reglerna reformeras, förmögenhetsskatten halveras i ett första steg, arbetsgivarnas sjuklöneansvar avvecklas och ett statligt kreditgarantisystem införs. Kravet på fler arbetsgivare för F-skattsedel avskaffas.

Den statliga fastighetsskatten avskaffas och Reinfeldt lovade att det ska finansieras på "ett ansvarsfullt sätt".

Obligatorisk a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen ska bli obligatorisk och omfatta alla som förvärvsarbetar. Egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen ska öka. Taket i sjukförsäkringen ska återställas till 7,5 basbelopp, samtidigt som beräkningsgrunden förändras.

Socialförsäkringssystemet ska reformeras och regeringen kommer att tillsätta en utredning i syfte att genomföra en sådan reform med bredast möjliga förankring.

Kostnader för trafikskadades sjukpenning och sjukersättning ska överföras till trafikförsäkringen. Däremot sade Reinfeldt inget om när det ska ske.

Bred energiöverenskommelse

Miljöutmaningarna ska utnyttjas som en ekonomisk hävstång. Miljöarbetet ska vägledas av ambitiösa miljö- och klimatmål och följas av tydliga handlingsplaner, enligt regeringsförklaringen. Sverige ska också driva på klimatfrågorna inom EU.

Den nya regeringen ska även bjuda in partierna i riksdagen till en bred och långsiktig energiöverenskommelse som ska ha allianspartiernas energiöverenskommelse som grund.

Under mandatperioden kommer inga politiska beslut om avveckling av kärnreaktorer att tas. Men det kommer inte heller att ges några tillstånd att återstarta de två reaktorer som redan stängts. Däremot kommer begäran om effekthöjningar att prövas enligt gällande lag.

En premie för att stimulera privatpersoner att byta till miljöbil kommer att införas. Energisparande åtgärder ska främjas och en satsning på klimatforskning ska genomföras.

Den nya regeringen vill också utarbeta en nationell havsmiljöstrategi för Östersjön och Västerhavet.

Jämställdhetsbonus

En jämställdhetsbonus införs i föräldraförsäkringen. Föräldraförsäkringen som den nu är utformad vad gäller längd, antal pappamånader och tak ligger fast. Förskolan byggs ut också för treåringar. En möjlighet ges de kommuner, som vill, att införa ett vårdnadsbidrag, står det i regeringsförklaringen.

Skolbetyg ska ges i fler steg än i dag och införas från årskurs 6. Stöd till elever med svårigheter ska sättas in tidigare, därför införs en ny speciallärarutbildning.

En satsning på matematik och naturvetenskapligt orienterade ämnen ska genomföras. En ny skollag ska tas fram, någon form av lärarauktorisation införas och skolans disciplinära befogenheter utvidgas.

På gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar ska elever själva få bestämma om de vill läsa in teoretisk högskolebehörighet, står det i regeringsförklaringen.

Den nya regeringen ska också öka de ekonomiska ramarna för forskning.

Tandvårdsreform

Vårdgivare ska ha en skyldighet att upplysa patienten var i landet det är kortast kö och erbjuda vård där. Vården ska tillföras resurser så att vårdköerna betas av, står det i regeringsförklaringen.

Flera aktörer ska uppmuntras att bidra till utvecklingen av vården och omsorgen. Lika villkor ska gälla för privata, ideella, kooperativa och offentliga aktörer.

Alla sjukskrivna ska få en personlig koordinator och en rehabiliteringsutredning ska genomföras inom fyra veckor.

Regeringen avser att förbättra de ekonomiska villkoren för de sämst ställda pensionärerna. Resurser tillförs för att förbättra det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet i äldreomsorgen, står det i regeringsförklaringen.

Ett investeringsstöd införs för att öka platserna i särskilt boende för äldre.

Nya resurser ska tillföras den psykiatriska vården.

En tandvårdsreform som omfattar ett högkostnadsskydd och en tandvårdscheck införs. En ytterligare satsning genomförs för utsatta grupper med långvarig sjukdom eller funktionshinder som inte själv kan påverka sin tandstatus.

Östersjöregionen som tillväxtområde

Norden och Östersjöregionen skall vara Europas starkaste tillväxtområde, slog Reinfeldt fast.

Han efterlyste också en långsiktig EU-strategi för samarbetet och relationerna med Ryssland och konstaterade att Ukrainas strategiska betydelse inte får underskattas.

Han lovade också att regeringen kommer att agera pådrivande för en fortsatt utvidgning.

"Regeringen avser att omgående inleda diskussioner och förberedelser inför Sveriges ordförandeskap i den Europeiska unionen år 2009".

Att bidra till att överbrygga konflikterna i Mellanöstern ses som en av de viktigaste uppgifterna, där en lösning bygger på en tvåstatslösning. Den transatlantiska länken ska stärkas.

Han slog fast att "Sverige är militärt alliansfritt" och konstaterade att "Sverige bör ha ökade möjligheter att delta i olika internationella fredsinsatser".

"Särskilda insatser görs för att främja demokrati i diktaturer som Kuba och Vitryssland", sade Renfeldt.

Internationella idrottsevenemang

Ett starkt civilt samhälle är grunden för en stark demokrati, heter det i regeringsförklaringen. Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt för att utveckla samhället.

Extra resurser ska fortsatt ställas till idrottens förfogande. Sverige ska aktivt verka för att få fler internationella idrottsevenemang till landet.

Regeringen ser allvarligt på ökade främlingsfientliga tendenser och extremism. Principen om alla människors okränkbara värde måste försvaras med kraft. Därför ska en politik föras som ska ta itu med de samhällsproblem som gör att främlingsfientlighet kan slå rot. Satsningar ska göras för att bryta utanförskapet.

Sverige ska också verka för ett fortsatt utvidgat EU, som är smalare men vassare och som ska koncentrera sig på genuint gränsöverskridande frågor.

Strängare straff

Regeringens ambition är att öka antalet poliser till 20 000. Alla brott ska utredas, oavsett gärningsmannens ålder. Regeringen vill skärpa straffen för misshandel, grov misshandel, våldtäkt och grov våldtäkt, rån och grovt rån, samt grov kvinnofridskränkning. En lag om en skyldighet att ingripa när någon är i nöd ska utredas.

Regeringen anser att polisen bör få tillgång till buggning, men stor hänsyn ska tas till den personliga integriteten.

Kultur för alla

Tanke- och yttrandefriheten ska försvaras och det ska erbjudas goda ekonomiska villkor för kulturskapare, folkbildning och kulturinstitutioner. Regeringen vill värna kulturarvet och skapa möjligheter för att det kommer alla till del, oavsett var i landet man bor.

Frihet, mångfald, kvalitet och bredd ska vara vägledande principer i regeringens kulturpolitik, enligt regeringsförklaringen.

Jämställdheten stärks

Reinfeldt lovade att ett aktivt jämställdhetsarbete ska prägla regeringens arbete och ska att återkomma med förslag som ökar möjligheterna att välja barnomsorg och köpa tjänster som underlättar vardagen.

En barnomsorgspeng ska införas, kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg ska kvarstå och förstärkas genom ett resurstillskott. Maxtaxan bibehålls och maxtaxan på fritids sänks.

En handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor kommer att utarbetas.

Han slog fast att svensk integrationspolitik har misslyckats.

"Vi måste dra lärdom av andra länders integrationsarbete, bland annat språkkunskapernas betydelse för medborgarskap och värdet av en blandad arbetskrafts-och flyktinginvandring för att underlätta en fungerande integration i Sverige", sade han.

Det blir en samlad lagstiftning mot diskriminering och en gemensam ombudsmannaorganisation.

TT