aftonbladet.se fällt av Pressens opinionsnämnd

NYHETER

Läs uttalandet här

En rapportering i aftonbladet.se i januari 2007 gällde en man som tidigare gjort sig skyldig till mordbrand och som var misstänkt för ett uppmärksammat mord på en pojke.

Den 26 januari 2007 publicerades en artikel med rubriken Släpptes fri - av samme åklagare. Invid rubriken fanns en ansiktsbild på en åklagare som angavs med namn och i bildtexten stod att denne åklagare i november skrev ut mannen med följande ord: ”Det föreligger en obefintlig risk för återfall i brott”. I ingressen stod att den misstänkte mannen anhållits av åklagaren som också varit med och fattat beslutet när mannen skrevs ut från en psykiatrisk klinik i november.

Artikeln anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av åklagaren som anförde att rapporteringen var felaktig och kränkande för honom. Bl.a. var rubriken och bildtexten formulerade på sådant sätt att läsarna fick uppfattningen att det var han och inte länsrätten som upphävt den rättspsykiatriska vården. Den felaktiga beskrivningen hade tidningen dessutom grundat på ett uttalande som han inte fällt; det i bildtexten återgivna uttalandet, om att återfallsrisken var obefintlig, kom från en läkare.

Aftonbladet.se anförde att allmänintresset var stort för rapporteringen om att mannen som anhållits misstänkt för att ha mördat en pojke bara några månader dessförinnan skrivits ut från den psykiatriska kliniken. Eftersom åklagaren tydligt tillstyrkt att den rättspsykiatriska vården upphörde hade rubriken täckning även om den var tillspetsad. Bildtexten var emellertid felaktig. Citatet var hämtat ur domen men kom inte från anmälaren utan från en läkare. Tidningen beklagade och bad om ursäkt för felet. Sammantaget menade aftonbladet.se att publicer-ingen inte lett till en oacceptabel publicitetsskada för anmälaren.

PO ansåg att aftonbladet.se borde klandras och hänsköt ärendet till Pressens Opinionsnämnd. Skälen var följande.

Att mannen var misstänkt för mord kort efter att hans psykiatriska tvångs-vård upphört hade ett mycket stort allmänintresse. Infallsvinkeln för rapporteringen - framför allt genom rubriken och bildtexten - byggde dock på de felaktiga förutsättningarna att åklagaren beslutat att mannen skulle släppas fri samt därvid uttalat att återfallsrisken var obefintlig.

Det står klart att denna missvisande presentation tillfogade anmälaren en allvarlig publicitetsskada, eftersom den rimliga slutsatsen för läsaren blev att åklagaren brast i kompetens och ansvarade för en allvarlig fel-bedömning. Dock är det domstolen som fattar beslut om att tvångsvård skall upphöra och det återgivna uttalandet hade gjorts av en läkare. Det fanns inte grund för publiceringens beskrivning av åklagarens agerande.

Tidningen insåg i efterhand sitt misstag och tog bort den felaktiga bild-texten. Det var bra men inte tillräckligt för att aftonbladet.se skall undgå ansvar. Jag noterar att tidningen har haft tillgång till länsrättsdomen och även hänvisat till den i artikeln, men ändå misslyckats med att presentera saken på ett rättvisande sätt. Mot denna bakgrund anser jag att aftonbladet.se förtjänar pressetiskt klander.

Pressens Opinionsnämnd instämde i PO:s bedömning och fann att aftonbladet.se genom publiceringen åsidosatt god publicistisk sed.

Beslutet (2007-12-04) i dess helhet finns tillgängligt på PO:s och Pressens Opinionsnämnds hemsida www.po.se

aftonbladet.se