Så vill man skydda integriteten

TT har tagit del av regeringens uppgöresle för att få igenom FRA-lagen

Datainspektionen ska granska och en särskild kommitté ska övervaka FRA:s signalspaning, allt för att värna integritetsskyddet.

TT har tagit del av den uppgörelse som träffades mellan allianspartierna under tisdagen.

Den lyder i sin helhet:

Regeringen kommer att komplettera hanteringen av den nya signalspaningslagen med följande åtgärder:

Ett särskilt uppdrag kommer att lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionen kommer en särskild referensgrupp att knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna.

Datainspektionen har redan i dag till uppgift att granska personuppgiftsbehandling vid myndigheter. Med ett särskilt regeringsuppdrag så kommer myndigheten att särskilt följa FRA:s verksamhet.

Kommitté ska följa verksamheten

Regeringen avser tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet generellt utifrån ett integritetsperspektiv, fram till kontrollstationen 2011. Kommittén kommer att verka utöver det integritetsskyddsråd som kommer att inrättas inom FRA. Den kommer också att verka vid sidan om FUN:s (Försvarets underrättelsenämnd) och Datainspektionens granskande verksamhet.

Kommittén kommer att bestå av parlamentariker. Dess iakttagelser kommer att vara ett underlag inför den kommande utvärderingen av lagstiftningen. En uppgift ska vara att med ledning av gjorda erfarenheter bedöma, dels om ytterligare integritetsskyddande åtgärder krävs och dels om formerna för tillståndsprövningen behöver utvecklas samt frågan om oberoende granskning.

Integritetsskyddsombud

Kommittén ska också tillsätta ett integritetsskyddsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras. Kommittén kommer ha möjlighet att lägga förslag som kan behandlas våren 2010.

Riksdagen ger regeringen som sin mening att tillkänna följande:

Utskottets kompletteringar från behandlingen förra våren görs till tillkännagivanden.

En ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas som prövar tillståndsgivningen (de uppgifter som i förslaget ligger på FUN).

Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut.

Den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om huruvida ”synnerliga omständigheter” föreligger för sökning på person.

TT

Publisert: