”EU måste ta ett större ansvar”

Av: Johanna Melén

Publicerad:
Uppdaterad:

Partiernas politik för att möta klimatförändringarna och skapa en bättre miljö

Aftonbladet.se har gått igenom samtliga partiers EU-program för att se hur de vill möta klimatförändringarna och arbeta för en bättre miljö.

Vi har endast tittat på de svenska partier som i dag finns representerade i EU-parlamentet.

Socialdemokraterna

Partiet vill att Sverige och EU ska ta täten i klimatomställningen - samtidigt som jobben tryggas.

EU:s utsläpp av växthusgaser ska ned med minst 30 procent fram till år 2020. Sverige ska minska sina utsläpp med 40 procent. Partiet vill att alla medlemsländer inför skatt på koldioxid. Socialdemokraterna vill också ”klimatsäkra” unionens jordbrukspolitik och investera mer i förnybar energi och i tågtrafiken. Dessutom ska utfisket av världshaven stoppas, Östersjön ska bli ett renare innanhav och tillsatser som inte är bevisat ofarliga, ska förbjudas. 2015 ska 15 procent av unionens jordbruksmark vara ekologiskt odlad. Socialdemokraterna säger nej till den rysktyska gasledningen genom Östersjön.

Moderaterna

Partiet vill att EU ska vara världens renaste region och på sikt bli helt oberoende av fossila bränslen.

Moderaterna vill minska EU:s koldioxidutsläpp med minst 30 procent till år 2020. Det ska bli lättare att hjälpa länder som inte själva har råd att minska utsläppen.

Partiet vill ha en gemensam europeisk energimarknad där mer utsläppssnål och förnybar energi produceras.

Partiet vill avskaffa dagens jordbrukssubventioner och i stället satsa mer på bättre djurhållning och säkrare mat. Moderaterna vill också förbättra havsmiljön i Östersjön och få bukt med utfiskningen och svartfisket.

Junilistan

Till skillnad från i de flesta andra fall tycker Junilistan att EU har en viktig roll när det gäller gränsöverskridande miljöfrågor, som luft- och vattenföroreningar. Men samtidigt menar man att alla länder inte behöver vara med och samarbeta om allt eftersom alla miljöproblem inte rör alla medlemsländer.

Junilistan menar att EU som en tung aktör i världen kan få med sig andra länder som USA, Kina och Ryssland på ambitiösa klimatmål.

Däremot säger Junilistan nej till en gemensam energipolitik inom EU, men man gå med på gemensamma mål för att få ner växthusgasutsläppen. Hur de målen ska uppnås är däremot upp till varje medlemsland. När det gäller fisket vill partiet att EU:s gemensamma fiskepolitik ska avskaffas ”eftersom EU visat sig oförmöget att sköta politiken på ett ansvarsfullt sätt.”

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet tänker arbeta för överenskommelser och samverkan kring miljö- och klimatfrågor, men samarbetet ska inte bygga på lagstiftning. Orsaken är att det i dag inte är tillåtet för enskilda medlemsländer att gå före med strängare miljökrav. Orimligt, anser Vänsterpartiet.

Folkpartiet

Folkpartiet vill att EU ska vara pådrivande för att visa att det går att förena ekonomisk tillväxt med snabbt minskade utsläpp.

Att rädda Östersjön är prioriterat och det ska göras genom en hållbar fiskepolitik, fler marina reservat, åtgärder mot övergödning och färre fartygsolyckor.

Folkpartiet vill se mer kärnkraft för att slippa den smutsiga kolkraften. ”Kärnkraften släpper inte ut några växthusgaser. Utan den blir det omöjligt att nå högt uppsatta klimatmål”, skriver partiet i valmanifestet ”Ja till Europa”.

Folkpartiet vill också bygga ihop de europeiska elnäten och skapa en inre marknad för energi. Partiet tänker sig att Sverige ska exportera klimatvänlig el och på så sätt bidra till att andra länders beroende av kol, olja och gas minskar.

Centerpartiet

Centerpartiet kopplar i sitt valmanifest ihop den ekonomiska krisen med klimatkrisen. De menar att nya klimatsmarta lösningar inom till exempel fordonsindustrin och bostadssektorn kan skapa mängder av nya jobb och företag.

Centerpartiet vill med EU:s hjälp driva igenom ett klimatavtal i Köpenhamn i december i år. EU ska på egen hand minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till år 2020. Det ska bland annat ske genom skärpta krav inom utsläppshandeln och genom en mer effektiv energianvändning. Centern vill också iniföra gemensamma miniminivåer för koldioxidskatt och andra klimatskatter. Partiet tänker verka för en europeisk miljödomstol, sund och säker mat i EU samt ett förstärkt djurskydd. Dessutom ska Östersjön räddas, en ny fiskepolitik genomföras och EU-parlamentets pendlande mellan Bryssel och Strasbourg ska upphöra.

Miljöpartiet

Miljöpartiet går längst av de svenska partierna och kräver att EU:s länder minskar sina utsläpp med 80 procent till år 2020. Unionens egen målsättning ligger på 20, möjligen 30 procent.

”EU måste ta ett större ansvar för att minska klimatutsläppen” skriver partiet i valmanifestet ”Grönt klimatval”. För att klara det här vill man bland annat bygga järnvägar i stället för motorvägar och avveckla utvinningen av olja och kol. Kärnkraften ska bort. Unionen ska lägga krutet på hållbar energi. Miljöpartiet vill också förbjuda stöd av fossila bränslen och införa gemensamma minimiskatter på koldioxid. Ekologiskt och lokalt odlad mat ska gynnas och en restriktiv och ansvarsfull kemikaliepolitik ska till. Partiet tänker även verka för en ekologisk balans i Östersjön och världens hav.

Kristdemokraterna

”EU är en av världens rikaste regioner och ska axla ett globalt ledarskap”, skriver Kristdemokraterna i valmanifestet ”Ett tryggt Europa - vår väg dit”. Därför vill partiet att mer pengar ska avsättas för klimatåtgärder. En särskild budgetpost, klimatsäkerhet, ska införas med inriktning på insatser i u-länder. Koldioxidutsläppen ska ner med minst 30 procent till år 2020. Bland annat vill partiet skärpa reglerna för hur mycket nya bilar får släppa ut. KD vill också skapa särskilda korridorer för godstransporter på järnväg. På så sätt ska järnvägen konkurrera bättre med långtradartrafiken.

Kristdemokraterna tänker, precis som alla andra, kämpa för Östersjöns överlevnad. Bland annat ska bötesbelopp för oljeutsläpp höjas och det ska bli enklare att spåra utsläppen. Fosfater i tvätt- och diskmedel ska förbjudas.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN