Här är de nya lagarna 2009

avJohan Edling, Johan Arkert

NYHETER

Dyrare studielån, lättare att hyra ut sin bostad i andra hand, dyrare tv-avgift och tuffare ordningsregler vid idrottsevenemang.

Och så FRA-lagen då så klart.

Här är nästa års viktigaste lagändringar.

Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning

När en hyresgäst åker utomlands under en längre tid och vill hyra ut sin lägenhet ska hyresnämnden kunna ge tillstånd till andrahandsuthyrning.

Återbetalningstiden för den som har tagit ut en för hög hyra minskas från två till ett år bakåt i tiden.

Ändringar i föräldrabalkens regler om förmynderskap

För att skydda barn mot risken att behöva gå in i vuxenlivet med skulder införs regler som innebär att föräldrar inte ska kunna rättshandla så att barn sätts i skuld, om inte en överförmyndaren har lämnat sitt samtycke till det. Användningen av spärrade bankkonton – konton som föräldrarna inte kan disponera utan överförmyndarens tillstånd – ska användas i större utsträckning.

Höjd tv-avgift

Tv-avgiften höljs med 44 kronor till 2 076 kronor per år.

Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang

Regeringen vill att polisen ska få anmäla behov av tillträdesförbud till åklagaren. I dag är det endast idrottsorganisationerna som själva kan göra en sådan anmälan. Åklagaren kommer också att få besluta om tillfälliga tillträdesförbud.

I ordningslagen införs ett nytt kapitel som förbjuder att obehörigen beträda spelplanen och att kasta in föremål på spelplanen. Vidare är det förbjudet att inneha eller använda pyrotekniska varor på en idrottsanläggning när ett idrottsarrangemang anordnas där. Ändringarna träder i kraft den 1 april 2009.

Utökad användning av beredskapspolisen

Beredskapspoliser ska få användas för som en förstärkningsresurs vid olyckor och katastrofer. Men även vid andra allvarliga ordnigs- eller säkerhetsstörningar i samhället. Arbetsuppgifter är främst räddningstjänst och befolkningsskydd men även vissa bevakningsuppdrag. Däremot ska beredskapspoliser inte användas där det finns en överhängade risk för våldsbruk. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2009.

Signalspaning i försvarsunderättelseverksamhet lagregleras för förrstärkt integritetsskydd (FRA-lagen)

Försvarets radioanstalt (FRA) får rätt att som tidigare spana i radiotrafik men också i kabeltrafik, det vill säga internet och telefonledningar.

Signalspaning får ske för att kartlägga "yttre hot" mot landet. Yttre hot kan vara: terrorism, spridning av massförstörelsevapen, internationell kriminalitet av stor omfattning (tex vapen, -drog eller människosmuggling) samt hot mot den tekniska infrastrukturen, som tele- och datasystem.

Spaning i kabel får bara ske när trafiken går över Sveriges gränser.

Signalspaning sker efter inriktningsbeslut från regeringen.

Spaningen sker genom olika typer av sökbegrepp.

Sökning på enskilda personer får bara ske om det är av "synnerlig vikt".

En ny "domstolsliknande" nämnd ska ge tillstånd till spaning med sökord mot enskilda personer.

Tillstånd för signalspaning ges för högst sex månader i taget.

Regeringen ska senast i höst återkomma till riksdagen med förslag till hur enskilda personer ska skyddas.

Regeringen ska lämna årliga rapporter till riksdagen. En kontrollstation införs 2011.

Datainspektionen får i uppdrag att följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsperspektiv.

Lagen träder i kraft 1 januari 2009.

Från 1 oktober 2009 börjar FRA få tillgång till trafiken från teleoperatörerna.

Sänkt skatt på förvärvsinkomster – Jobbskatteeavdrag

Inkomstskatten sänks, enligt regeringen för att ”stimulera arbetsutbudet och få fler i arbete”, bland annat genom att jobbskatteavdraget förstärks och förenklas.

Jobbskatteavdraget fungerar så att skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare är större i förhållande till lönen än för höginkomsttagare.

Räntenivån på studielån

Studielånen blir dyrare då räntan på lånen höjs till 2,5 procent, vilket är 0,4 procentenheter över 2008 års nivå.

Ny diskrimineringslag och ny Diskrimineringsombudsman

Diskrimineringslagen ersätter jämställdhetslagen och en handfull andra diskrimineringslagar. Lagen innehåller bestämmelser om skydd mot diskriminering i samband med religion, etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Skyddet mot diskriminering utökas.

Kränkta personer kan få en Diskrimineringsersättning.

En Diskrimineringsombudsman inrättas. Därmed avvecklas verksamheterna hos Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk

diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). Jämstaälldhetsnämnden och

Nämnden mot diskriminering ersätts av en ny nämnd mot diskriminering.

Från sjukersättning till arbete

Personer med sjukersättning ska kunna återgå till arbetet utan att få rätten till ersättning omprövad av Försäkringskassan.

Sjukersättningen minskas först då en så kallad reduceringsinkomst för ett år överstiger fribeloppet. Reduceringsinkomsten är förvärvsinkomster och andra pensionsgrundande inkomster.