Är det viktigt att minska våra koldioxidutsläpp? NEJ!

Minskad förbränning av fossila bränslen sänker inte den globala temperaturen. Accepteras klimatpanelens scenarier måste drastiska åtgärder vidtas omedelbart, medan en mer miljöinriktad synvinkel medger planerade minskningar.

Hastigt konstruerade nedskärningar kan ge stora problem medan genomtänkta sådana ger motsvarande minskning utan avsevärda problem.

Tron på att människan kan begränsa den globala uppvärmningen till två grader genom minskade utsläpp är en myt.

Felen i använda klimatdata blev uppenbara då siffror visade att temperaturer såväl som koncentrationen av koldioxid i atmosfären ökade under 1900-talet. Men temperaturen ökade inte som en effekt av det ökade utsläppet av koldioxid.

Den hysteriska tron på nedskärningar av växthusgas sänker vår livskvalitet utan att förbättra klimatet.

Wibjörn Karlén
Professor emeritus i naturgeografi vid Stockholms universitet

Publisert: