Aftonbladet fällt av Pressens opinionsnämnd

NYHETER

Söndagen den 10 oktober 2010 toppades Aftonbladets förstasida av bilder på tre personer, en man och två barn. Av bildtexterna får man veta att mannen heter A (förnamnet angavs) och är barnens far. Barnen heter B och C (förnamnen angavs) och är sju respektive fem år gamla.

Rubriken lyder ”KIDNAPPADE” med underrubrikerna ”B och C försvann på Junibacken” och ”A, 38, skickade kravbrev i natt”.

Inne i tidningen var nyheten presenterad på ett uppslag med rubriken ”Bortrövade mitt i vimlet”. Av texten framgår att det rör sig om en vårdnadstvist.

Barnens föräldrar, D (förnamnet angavs) och A skilde sig för tre år sedan. Separationen hade varit infekterad och A hade dömts till villkorlig dom och dagsböter efter att via sms ha hotat D och hennes nya pojkvän.

I maj 2010 hade tingsrätten beslutat att interimistiskt ge hela vårdnaden till D på grund av risken att barnen skulle föras utomlands. Pappan fick rätt att under en helg i månaden träffa sina barn under överinseende av socialtjänsten.

Den sistlidna helgen hade A och barnen tillsammans med en övervakare från socialtjänsten besökt leklandet Junibacken i Stockholm. Där hade A och barnen försvunnit. Efter försvinnandet anhölls A i sin frånvaro, misstänkt för egenmäktighet med barn. Polisen utfärdade rikslarm och efterlyste A via Interpol.

Dagen därpå, måndagen den 11 oktober, fanns en annan bild av de två barnen på Aftonbladets förstasida. Rubrikerna var ”KIDNAPPADE C & B”. ”A, 38, jagas i hela världen”. ”Så kunde han fly med barnen”. ”Pappan planerade i månader. Sålde huset. Skaffade pass”.

Huvudrubriken på uppslaget i tidningen var ”Planerade i månader”. Här publicerades samma bild på barnen som på förstasidan, men i betydligt större format.

I texten berättar tidningen att A häktats i sin frånvaro på söndagen och att en arresteringsorder gått ut via Interpol. Moderns advokat är övertygad om att A började smida sina planer när han dömdes för olaga hot mot D och hennes sambo i våras.

A anmälde via ombud Aftonbladets publiceringar. Han anförde att såväl han som barnen hade hängts ut med namn och bild. Artiklarna bröt på en rad punkter mot de pressetiska reglerna. Han framhöll särskilt följande:

Den som är misstänkt ska betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.

En tidning bör noga överväga namnpublicering som kan skada människor och avstå om det inte finns ett uppenbart allmänintresse.

Kontrollera sakuppgifter så långt omständigheterna medger.

Skilj på faktaredovisning och kommentarer.

På alla dessa punkter hade Aftonbladet brustit och till det kom att A själv inte fått kommentera påståendena.

Aftonbladet svarade via sin stf utgivare och anförde bland annat följande:

Tidningen noterade att det i anmälan från A:s ombud hade framförts synpunkter på publiceringen av bilderna på barnen. Men ombudet företrädde bara A, inte barnen.

När det gällde exponeringen av anmälaren och barnen hade A gjort tvisten om vårdnaden av barnen till en i högsta grad publik angelägenhet via sin blogg. Enligt tidningen ville A ha uppmärksamhet, vilket till exempel visas av att han själv tidigare tagit kontakt med Aftonbladet för att tidningen skulle skriva om saken.

När det gäller försiktighet med brottsmisstanke påpekade tidningen att vid publiceringen den 10 oktober var A anhållen i sin frånvaro och efterlyst. Vid publiceringen den 11 oktober var han häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl (den högre misstankegraden) misstänkt för egenmäktighet med barn, ett brott som kan ge upp till fyra års fängelse om det bedöms som grovt.

Att han inte kommit till tals i artiklarna tillbakavisas av tidningen. Aftonbladet sökte honom på den mejladress som anges i bloggen, dock utan att få svar. Däremot uttalar sig två bröder, en kusin och A:s advokat. Även hans blogg citeras.

PO:s bedömning:

Vårdnadstvister som företeelse har ett omfattande allmänintresse. Däremot är omständigheterna i det enskilda fallet i allmänhet inte allmänintres- santa. Ord står ofta mot ord och dessutom riskerar de barn som berörs att drabbas av en publicitetsskada om närgångna detaljer om föräldrarnas strid offentliggörs.

När det gäller bortförande av barn är omständigheterna annorlunda. Detta rör sig inte om en tvist, utan om ett misstänkt brott med fängelse i straffskalan. Allmänintresset är större, men även i dessa fall gäller att tidningen måste agera med stor försiktighet för att undvika att barnen drabbas.

I det här fallet rör det sig om en vårdnadstvist som lett fram till ett bortförande av barnen. Fadern och de två barnen befann sig på Junibacken tillsammans med en representant för de sociala myndigheterna när de avvek.

Det är också ett faktum att anmälaren blev efterlyst, anhållen i sin frånvaro och dagen därpå häktad. Att efterlysningen också skickades ut via Interpol ger stöd för beskrivningen att han söktes även internationellt. Anmälaren har också själv valt att ge offentlighet åt händelsen på sin blogg.

Min slutsats är därför att när det gäller A har Aftonbladets publiceringar varit pressetiskt försvarliga. Däremot har barnen exponerats på ett allvarligt sätt.

A har i första hand klagat på egna vägnar, inte på barnens. Han har dock i sin anmälan lyft fram omständigheten att barnens exponerats med namn och bild. Tidningen har också noterat att anmälaren A har framfört synpunkter på bilderna av barnen, men hävdat att ombudet endast företräder A i ärendet.

Enligt min bedömning ger faderns anmärkning om exponering av barnen tillräcklig grund för att publiceringen även ska kunna prövas i förhållande till dem. Det framgår inte av publiceringarna var bilderna kommer i från eller om vårdnadshavaren, modern, gett sitt tillstånd till publiceringarna. Men även om hon sagt ja till dem, har tidningen ett eget ansvar för att bedöma den publicitetsskada som kan drabba barnen.

I det här fallet har barnen i publiceringarna den 10 och 11 oktober exponerats med namn och bild såväl på förstasida som på nyhetsplats. Att publicera bilder på barnen kan motiveras med att de kan identifieras av allmänheten och därmed möjligen bli lättare att återföra till sin vårdnadshavare. Mot det ska vägas den skada barnen utsätts för genom att alla i deras förskola och skola, samt släkt och vänner, känner igen dem och har fått en närgången bild av föräldrarnas strid om vårdnaden.

Visserligen publiceras inga förklenande uppgifter om barnen, men enbart genom att exponera dem på detta sätt, i ett för dem utsatt sammanhang, gör tidningen ett avsteg från god publicistisk sed och bör klandras.

Jag hänskjuter ärendet till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PON:s beslut:

Anmälaren har visserligen själv valt att ge offentlighet åt händelsen på sin blogg. Det fanns dock inte något uppenbart allmänintresse som moti- verade att tidningen publicerade både hans namn och bild på honom. Tidningen ska därför klandras såvitt avser anmälaren själv.

När det gäller tidningens exponering av barnen instämmer nämnden i PO:s bedömning och anser att tidningen ska klandras även såvitt avser dessa.

Nämnden finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på PO:s och Pressens Opinionsnämnds hemsida.