Nyheter

”De har inte rätt att säga nej”

Av: 

Lisa Röstlund

NYHETER

Kommunen går emot lagen enligt elallergikern Dan, 62

Dan Bengtsson, iklädd skyddskläder, och hustrun Kersten.

Foto: LARS ALEXI/GP/IBL BILDBYRÅ

Han är mannen som kan ge Mora mobil- och tv-skugga.

Dan Bengtsson, 62, bär skyddsdräkt mot strålning.

Nu har han fått miljönämnden med sig om att skapa en strålningsfri zon.

Men kommunstyrelsen säger nej.

Dan Bengtsson jobbade som elingenjör och började i början av 1990-talet uppleva ryggproblem, huvudvärk och yrsel. Sedan dess har han kämpat för att kunna bo utan strålning från el och mobiltelefoni.

– Jag har en dräkt i specialtyg, som ser ut lite som en rymddräkt, och som avfjärmar strålning. Men den fungerar inte helt, säger han till Aftonbladet.

Nu har han fått miljönämnden med sig på att minska strålningen 10 000 gånger – vilket skulle kunna ge stora delar av Dalarna radio- och tv-skugga.

– Men eftersom taket gäller summan av tv, radio och alla strålningskällor blir det svårt, säger Yngve Hamnerius, professor i elektromagnetik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Milönämnden positiv

2005 flyttade Dan Bengtsson tillsammans med frun Kerstin till lilla byn Venjan i Mora kommun i Dalarna. Där har han stridit för att få kommunen att kräva av mobil- och tv-operatörer att rikta om sina master, för att minska strålningen från 500 000 till 50 nanowatt per kvadratmeter.

Miljökontorets tjänstemän har ställt sig positiva till förslaget, och Hans Nalbom (S), ordförande i miljönämnden i Mora och Orsa kommuner, anser att inrättandet av en strålningsfri zon är att följa miljöbalkens försiktighetsprincip.

Nämnden är enig om att utreda förslaget.

Men kommunstyrelsen säger nej. Styrelsens ordförande, Nalboms partikamrat Beng-Åke Rehn, har meddelat att kommunen inte kommer att vidta några åtgärder i ärendet. Han får medhåll av andre vice ordförande Peter Helander (C).

– Jag har svårt att stödja det här förslaget, som inte stöder sig på vetenskaplig grund, säger han.

”Kommunen okunnig”

Men enligt Dan Bengtsson har kommunstyrelsen inte ens rätt att lägga sig i.

– Det här är en fråga som är underställd miljöbalken och miljö- och hälsoskyddsnämnden ska fatta ett eget beslut i.

Han tar upp att kommunen 2009 tillfrågade EU-domstolen för att klarlägga tolkningen av försiktighetsprincipen.

EU-domstolen svarade i ett förhandsbesked i mars 2011:

– Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för tillsynen på området. Nämndens uppgift är att ta ställning till ett förslag som kommit från en kommuninvånare. I egenskap av tillsynsmyndighet för basstationer för trådlös data- och telekommunikation är miljö- och hälsoskyddsnämnden skyldig att fatta ett beslut angående den anmälan som skickats in av Dan Bengtsson, citerar Dan Bengtsson.

– Nämnden och jag har en god relation. Vi har under de här åren blivit häpna över hur dålig kunskapen inom området var. Under två års tid har det handlat om att förse kommunen med fakta, som inte kommer från lobbyistorganisationen Svenska strålskyddsmyndigheten.

”Orimligt ta bort tv och mobil”

Nämndens ordförande Hans Nalbom (S) säger dock att det handlar om två olika ärenden. Ett som började beredas 2006, där nämnden har egen beslutanderätt. Medborgarförslaget som lämnades in senare, är det kommunfullmäktige som tar beslut om. Själv ställer han sig frågande till kommunstyrelsens negativa inställning:

– Frankrike gör det och EU tar upp att det är bra att vidta försiktighetsåtgärder. Hur påverkar det här människorna i vår dagliga miljö? Det måste man ändå titta på, tycker jag. Det är ju vetenskapligt bevisat att det finns människor som jobbar. Jag vet inte hur de resonerat över huvudtaget. Vi tycker det är vore bra att man utreder om möjligheten finns att genomföra det. Det finns ju andra kommuner som ser över möjligheterna.

Peter Helanders tolkning av EU-domstolens yttrande skiljer sig dock diametralt från Dan Bengtssons:

– EU har tydligt visat att vi inte har befogenhet att besluta i det här ärendet. Ska man förändra gränsvärden och liknande får man göra det på en annan nivå. Det kan inte vi som liten kommun i Dalarna göra, säger han.

– Visst har nämnden beslutanderätt. Men ska den fatta beslut ska den göra det på vetenskaplig grund, säger han.

Nämndordföranden: ”Tror vi står fast”

Paris har nyligen satt lägre gränser för att minska strålning från mobiltelefoni i offentlig miljö. Och Salzburg har den lägsta gränsen hittills i världen.

Lokalt restriktiva gränsvärden satts i Salzburg och Paris. Varför kan det inte göras i Mora?

– Där är det ju inte så att medborgarna inte kan se på tv eller använda sina mobiltelefoner. Att göra så att invånarna i en befintlig by blir utan tv och mobil tycker jag är orimligt, säger Peter Helander.

Den 8 december har miljönämnden beredning och den 21 december kommer frågan upp på ordinarie möte.

– Då får vi ta ställning till Mora kommuns nej. Men jag tror att nämnden står fast vid det här, säger Hans Nalbom.

Förslaget får dock inte fullt stöd av invånarna i området:

– Jag har del i en fastighet åt Venjans-hållet, och jag vet hur eländigt det är där redan nu. Är man uppe på ett berg är det bra täckning, annars är det dåligt. Jag tycker att man ska bedriva myndighetsutövning enligt god vetenskap, säger Annika Rullgård, 66, i Orsa.

ANNONS EXTERN LÄNK

Dagens hetaste match på Oddset: Montreal–Vegas i Stanley Cup. Den som vet mest vinner mest. Till Oddset.

Svenska Spel

Publisert: