Inga barnäktenskap ska erkännas i Sverige

avTT

Foto: Anders Wiklund/TT
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren och migrationsminister Helén Fritzon presenterade regeringens åtgärder mot utländska barnäktenskap under en presskonferens på Rosenbad.

Regeringen föreslår att alla barnäktenskap som ingåtts utomlands ska vara ogiltiga här.

Förbudet gäller även om barnet hunnit bli 18 år vid ankomsten till Sverige.

– Barn ska inte vara gifta. Barn som är gifta fråntas inte bara sin barndom utan fråntas i många fall även rätten till utbildning och självständig utveckling, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

Lagförslaget som regeringen lägger fram beskrivs som ett totalförbud. Barnäktenskap är sedan tidigare förbjudet i Sverige och lagstiftningen skärptes 2014 då möjligheten till dispens tog bort. Undantaget är dock de barnäktenskap som ingåtts utomlands då ingen av parterna haft någon anknytning till Sverige. Dessa äktenskap nekas bara ett erkännande i fall någon av makarna var under 15 år när äktenskapet ingicks, eller om det till exempel varit en fråga om tvångsäktenskap.

– Det är därför uppenbart för regeringen att lagstiftningen innehåller alltför stora luckor för att vi effektivt ska kunna motverka barnäktenskap, säger Fritzon.

Generellt förbud

Det generella förbudet, som föreslås träda i kraft i januari 2019, ska nu även omfatta de barnäktenskap där ingen av makarna hade anknytning till Sverige när det ingicks.

Enligt regeringen ska förbudet också gälla om barnet hunnit fylla 18 år när makarna anländer. Därmed går man längre än sin egen utredning. I förslaget som lämnades över till regeringen i december hävdades att ett sådant förbud kunde stå i konflikt med Europakonventionen om rätt till liv och privatliv.

– Vi vill inte göra några undantag. Kommer man till Sverige och ska leva här, då har man rätt att utvecklas på ett bra sätt med utbildning och egen utveckling. Här är barn inte gifta, säger Fritzon.

Ska inte upphävas

Regeringen vill helt ta bort den undantagsregel som innebär en möjlighet att erkänna barnäktenskap vid synnerliga skäl. Men det ska bara gälla i de fall då någon av parterna är under 18 år – för de över 18 år vill regeringen fortfarande att det ska finnas en sådan möjlighet.

Till exempel om maken dör och det uppstår en arvstvist, förklarar Fritzon.

– Äktenskapet kan ha ingåtts för många år tillbaka och det är för att kunna ta hänsyn till alldeles särskilda omständigheter som uppstått, säger hon.

Regeringen uppmanar nu myndigheter och organisationer som har att erkänna utländska äktenskap att ha den kommande lagen i åtanke fram till dess. Barnäktenskap som redan erkänts innan lagen träder i kraft kommer inte att upphävas.

Växande problem

Utländska barnäktenskap är ett växande problem i Sverige – under 2016 kom Migrationsverket i kontakt med 132 asylsökande barn som kommit till Sverige som gifta. I de flesta fall placeras barnen tillsammans med sina vuxna makar.

TT: Hur ska man kunna garantera att barnet inte blir mer utsatt då makarna skiljs åt?

– Det är svåra frågor som vi värderat. Det vi gör nu är att vi reglerar den juridiska formen, men sedan krävs målmedvetet arbete med värderingar. Allt det här hör ihop, säger Fritzon.

Petra Kyllerman, vid Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) välkomnar förslaget. Däremot hade hon önskat att det även skulle bli olagligt att ingå äktenskap med minderåriga – inte bara att äktenskapet upplöses.

Kyllerman säger också att det är viktigt att Migrationsverket vid parternas ankomst till Sverige intervjuar personerna var för sig, för att kunna fråga om hen är minderårig och har ingått äktenskapet av fri vilja.

– Det är inget som täcks av lagen, däremot är det rutiner som måste följa med den här lagstiftningen. Vi vet att personer som har ingått äktenskap och är minderåriga räknar upp sin ålder, säger Petra Kyllerman.