Lunds stift för neutral parlag

NYHETER

Lunds stift säger ja – med förbehåll. Stockholms stift kan inte ta ställning.

Svenska kyrkan får svårt att jämka samman alla åsikter om en ny äktenskapslag.

Det Svenska kyrkan brottas med är det statliga utredningsförslaget att införa en könsneutral äktenskapsbalk, det vill säga att även homosexuella ska kunna ingå äktenskap. Lagändringen har brett stöd i riksdagen och kommer därför sannolikt att genomföras, dock oklart när.

Hittills har Svenska kyrkans hållning varit att äktenskapet ska vara förbehållet man–kvinna. Men kyrkan är splittrad och följdfrågan är om den kan och ska behålla sin vigselrätt om lagen ändras. Utredningen pekade på att en majoritet av befolkningen vill kunna välja mellan vigsel inom ett trossamfund och borgerlig vigsel.

Spretigt

När de flesta av de 13 stiften nu lämnat sina svar till kyrkostyrelsen är det mycket svårt att se en röd tråd.

Stockholms stift, landets största, väljer att inte ta ställning i grundfrågan. Eftersom det finns olika uppfattningar kan kyrkan i dag inte ta emot en vigselrätt som även omfattar homosexuella par. Stiftet kommer därför fram till att kyrkan bör avstå från vigselrätten.

Lunds stift, landets näst största, säger däremot ja till att samma lagar ska gälla för tvåkönade och samkönade relationer. Men samtidigt vill flera av kyrkoledarna i stiftet att ordet ”äktenskap” ersätts med ”samlevnad” i lagstiftningen. Ledamöterna i domkapitlet och stiftsstyrelsen tror att många troende får svårt att acceptera en förskjutning av innehållet i äktenskapsbegreppet. Och medan stiftsstyrelsen föreslår att Svenska kyrkan ska behålla vigselrätten skulle domkapitlet föredra en obligatorisk civil registrering.

Undvik ordet

Det tredje största stiftet, Göteborgs stift, säger också ja till en lagändring. Men i likhet med Lund anser stiftsstyrelsen att det vore det bättre om lagen talade om samlevnad i stället för äktenskap. Stiftsstyrelsen vill också att Svenska kyrkan ska behålla vigselrätten. Biskopen, Carl Axel Aurelius, har dock markerat att han föredrar en obligatorisk borgerlig vigsel, följd av en kyrklig välsignelse för dem som vill.

Härnösands stift ansluter sig också till dem som säger ja till en könsneutral äktenskapsbalk – men att ordet ”äktenskap” undviks. Domkapitlet vill också att Svenska kyrkan även framgent bör ha vigselrätt.

Ett fåtal yttranden återstår från stiften innan kyrkostyrelsen får den delikata uppgiften att sammanställa ett enat svar från Svenska kyrkan.

Anna Lena Wallström/TT