Mörkade allt för riksdagen

Terroristsamarbetet med USA hölls hemligt – för att slippa granskning

USA erbjöd Sverige ett öppet samarbete om terroristbekämpning.

Men de svenska förhandlarna sa nej.

Det redan existerande hemliga samarbetet skulle fördjupas – och inte bli känt för riksdagen och svenska folket.

Det bestämdes på ett möte med Beatrice Asks och Carl Bildts medarbetare och FBI-agenter.

Beatrice Ask.
Beatrice Ask.

Mitt under FRA-debatten 2008 tryckte USA på den svenska regeringen om att få till stånd ett avtal om utbyte. Amerikansk underrättelsetjänst ville få tillgång till svenska register för att leta efter misstänkta terrorister.

Det framgår av nya Wikileaks-dokument som Aftonbladet tagit del av.

Den 23 oktober 2008 var en amerikansk förhandlingsdelegation i Stockholm. Gruppen, med bland annat FBI-agenter, fick träffa sex av utrikesminister Carl Bildts och justitieminister Beatrice Asks tjänstemän.

”Känslig tid”

Mötet var ett led i en världsomfattande datainsamlingskampanj som USA:s president beordrat genom direktivet HSPD-6.

Men det amerikanska förslaget om ett öppet samarbete ratades direkt av svenskarna. I den amerikanske ambassadören Michael Woods rapport om mötet står det:

”Det nuvarande politiska klimatet i Sverige gör alla formella överenskommelser om information för terroristspårning mycket svåra. Det nuvarande informella upplägget fungerar bra, enligt de svenska tjänstemännen”.

Ambassadör Maria Lundqvist på UD:s Amerikaenhet påpekade att det var en fråga för justitiedepartementet.

”Hon fortsatte att säga att det var en särskilt känslig tid i svensk politik med frågor som rör statlig övervakning och personlig integritet”, skrev den amerikanska ambassadören i ett hemligt telegram till Washington som gjorts tillgängligt via Wikileaks.

Under mötet lyckades de amerikanska agenterna och resten av förhandlingsteamet tränga djupare i frågan och diskuterade hur man skulle gå till väga för att skydda känsliga uppgifter.

De brainstormade också med svenskarna om hur man skulle kunna nå en överenskommelse som skulle vara politiskt ”välsmakande”.

Nöjda med dolda utbytet

Svenskarna fick också ett ultimatum: Utan samarbete skulle USA dra bort möjligheten för svenskar att resa till USA utan visum.

Exakt hur samarbetet skulle gå till är oklart. Men enligt rapporten betonade agenterna att systemet i huvudsak fungerar som ett undersökande verktyg, speciellt när det handlar om asylfall, och att det skulle betraktas som en ytterligare informationskanal i utbytet med USA.

Men svenskarna var mycket kallsinniga till förslaget med tanke på det rådande politiska klimatet i Sverige. Enligt ambassadören framförde svenskarna att de var mycket nöjda med det befintliga hemliga samarbetet:

”De utryckte en stark belåtenhet över det nuvarande informella arrangemanget med informationsutbyte med USA, och undrade om de förmodade fördelarna med en överenskommelse enligt HSPD-6 för Sverige skulle riskera att de nuvarande informella kanalerna, som täcker ett brett fält av polisiärt och antiterrorist-samarbete, skulle kunna hårdgranskas mer intensivt av riksdagen och kanske då äventyras.”

Anna-Carin Svensson, ämnesråd på justitiedepartementet, förklarade mer ingående för FBI-agenterna varför det dolda systemet var att föredra:

”Hon trodde att, givet den svenska grundlagens krav på att presentera ärenden av vikt för nationen inför riksdagen, och i ljuset av den pågående kontroversen om den nyligen beslutade FRA-lagen, kommer det vara politiskt omöjligt för justitieministern att inte låta riksdagen granska några datautbytesöverenskommelser med USA. Enligt hennes åsikt kan offentliggörandet av det här också äventyra de informella informationsutbytena.”

Mötet avslutades med löften från båda sidor om att överväga olika möjligheter.

USA:s ambassadör summerade mötet med att Sverige inte ansåg sig vara måltavla för terrorister men är ”villigt att fortsätta mata information till USA genom nuvarande informella kanaler.”

Tack från presidenten

Bara sex månader senare fick Sverige beröm från USA för lysande bidrag med underrättelseinformation.

I en konfidentiell rapport kring samtal med Carl Bildt skriver amerikanska ambassadens andrechef Robert Silverman:

”Vårt underrättelsesamarbete med Sverige gällande Ryssland är förträffligt.”

Av rapporten, som skrevs 29 mars 2009, framgår att den amerikanska militära underrättelsetjänstens chef, Ronald Burgess, skulle komma till Sverige veckan därpå.

Anledningen var att man skulle ha ”utbyten med svenskarna om Ryssland och andra ämnen”.

Även statsminister Fredrik Reinfeldt har fått beröm för informationsutbytet. När Reinfeldt 2006 skulle göra sitt första besök i USA fick den dåvarande amerikanska presidenten George Bush rådet att han bör tacka Reinfeldt för samarbetet. Men gesten ska ske i enrum.

Ett offentliggörande skulle öppna för inhemsk kritik om samarbetet, står det i telegrammet som den amerikanska ambassadören skickade hem till Washington.

Beatrice Ask förnekade att regeringen känt till att USA:s ambassad spionerat på svenskar. Sanningen är att det finns ett kraftfullt organiserat underrättelseutbyte mellan USA och Sverige sedan länge. Men kontakterna hölls hemliga för riksdagen och svenska folket. Tills nu.

Publisert: