Facket anmäler Anna Kinberg Batras myndighet till Arbetsmiljöverket

Publicerad 2024-06-06

Anna Kinberg Batra lovade att utreda arbetsmiljön – men utredningen ser inte ut att bli av.

Facket är djupt kritiska till att en tidigare chef, som ses som en nyckelperson, inte får vittna om problemen på arbetsplatsen.

– Just nu har många av våra medlemmar antingen lågt eller inget förtroende alls för Anna Kinberg Batra. Många frågar sig om hon vill dölja något, säger fackförbunden Saco och ST:s representanter till Aftonbladet.

Problemen på Anna Kinberg Batras myndighet Länsstyrelsen i Stockholm beskrivs av fackförbunden som omfattande.

På tisdagen lämnade huvudskyddsombudet på länsstyrelsen in en anmälan till Arbetsmiljöverket med en begäran om arbetsmiljöåtgärd.

Det är ett drag som facket kan ta till om problem på en arbetsplats inte tas på allvar av arbetsgivaren. Problemen är enligt facket till stor del kopplade till Anna Kinberg Batras ledarstil.

Lovade utredning – har inte kommit igång

Enligt anmälan har arbetsmiljöutredningen som Kinberg Batra utlovade inte ens kommit igång. Det har heller inte lämnats något besked om när utredningen kan börja.

”Arbetsmiljöproblemen till följd av landshövdingens ledarskap kvarstår. Omedelbara åtgärder behöver vidtas och arbetsmiljöutredningen är ett led i det.” står det i anmälan.

Facket önskar att den tidigare länsöverdirektören Åsa Ryding får möjlighet att uttala sig i utredningen.

Anna Kinberg Batra.

Ryding sparkades av Anna Kinberg Batra i mars – något som anställda på myndigheten är mycket kritiska till.

Enligt anmälan vägrar ledningen på Länsstyrelsen låta Ryding delta i utredningen.

– Åsa Ryding hade det övergripande arbetsmiljöansvaret på myndigheten under Anna Kinberg Batras första år som landshövding. Som Länsöverdirektör med inblick i verksamhetens alla delar och i nära samarbete med landshövdingen är hennes bild viktig för att utredningen ska bli heltäckande, säger huvudskyddsombudet Anna Davis.

”En icke fungerande verksamhet”

Anna Steen, ordförande för fackförbundet Saco-S, säger att det är allvarligt att arbetsgivaren och facket inte kommer överens om vilka personer som ska medverka i utredningen.

Att man nu behöver kalla in Arbetsmiljöverket visar också på de djupa brister som finns på myndigheten.

– Det är ett tydligt tecken på att samverkan inte fungerar. Det är ett väldigt allvarligt symtom på en icke fungerande relation och därmed en icke fungerande verksamhet. Det går hand i hand, säger Anna Steen.

Länsstyrelsen i Stockholm.

Huvudskyddsombudet Anna Davis säger att arbetsmiljön på arbetsplatsen har påverkats starkt av förtroendekrisen och det ansträngda ekonomiska läget.

Det har sin upprinnelse i Anna Kinberg Batras ledarskap och beslut.

– Medarbetare är trötta och konfliktnivån är hög med en hög frekvens av starkt psykiskt påfrestande situationer. Vår sparade buffert är tömd och vi är underbemannade vilket gör läget kännbart värre för varje dag. Att vår vikarierande länsöverdirektör inte ger klartecken till att arbetsmiljöutredningen kommer igång bidrar till frustration och ohälsa, säger Anna Davis.

Rättsosäker myndighetsutövning

Susann Sass Jonsson, lokal ordförande på fackförbundet Saco-S och Lisa Palmér på fackförbundet ST säger att medarbetarnas förtroende för Anna Kinberg Batra antingen är lågt eller obefintligt.

– Hon ger uttryck för att vilja förändra myndighetens sätt att arbeta på, så att hon får större inflytande över myndighetens beslut. Många är oroliga för en mer rättsosäker och ineffektiv myndighetsutövning. Besluten tenderar att bli mer politiska, när de fattas på osakliga grunder, säger de i ett gemensamt uttalande till Aftonbladet.

De fortsätter:

– I ett års tid har vi fackliga tillsammans med huvudskyddsombud jobbat för att ge Anna Kinberg Batra en bättre förståelse för rollen som landshövding och ett bättre förhållningssätt mot myndigheten och medarbetarna. Än så länge ser vi inga stora resultat som förbättrar förtroendekrisen som alltjämt råder.

”Toxisk ledarstil”

Aftonbladet har tidigare avslöjat fackets upplevelse av Kinberg Batras ledarstil. I ett mejl från skyddsombudet till delar av ledningen beskrivs den som ”toxisk”.

Det står också att hon har ett ”otrevligt bemötande och härskarteknik” samt är ”otydlig i beredning, delegation och beslut”.

Aftonbladet har sökt Anna Kinberg Batra. Jonas Johansson, kommunikationschef på Länsstyrelsen i Stockholm svarar att hon avböjer intervju.

Välkomnar utredning

Vikarierande länsöverdirektör, Claes Lindgren, skickar två skriftliga kommentarer.

– Det hade ur alla aspekter varit bättre om arbetsmiljöundersökningen kommit igång och genomförts enligt plan. Budget finns avsatt, men i de diskussioner som förts inom ramen för samverkan har det blivit tydligt att det för närvarande inte finns förutsättningar att inleda arbetet. Jag välkomnar mot denna bakgrund att Arbetsmiljöverket nu får titta på frågan och ser med tillförsikt fram mot resultatet av deras prövning.

– Vad gäller det konkreta innehållet i de diskussioner som förts om arbetsmiljöundersökningen kommer jag fortsatt att hedra samverkansavtalet och inte kommentera något till andra än de som är utsedda att delta i det arbetet.