Vad krävs för att få bli fosterfamilj?

Vilka kriterier måste uppfyllas för att få bli fosterfamilj?

Det finns i dag inga tydliga kriterier för vilka krav som ska uppfyllas. Men socialtjänsten i respektive kommun är enligt lag skyldiga att göra en grundlig utredning av varje familj.

Ibland görs djupintervjuer, hembesök och föräldrarna kontrolleras i polisens brottsregister.

Vem bär ansvaret för att det sker en uppföljning?

Socialtjänsten har ansvaret att minst två gånger per år göra en uppföljning och se till att barnet har det bra. Enligt länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, brister många kommuner i den uppföljningen. Ofta handlar det om tidsbrist och det hinns inte med.

Vad får familjerna för ersättning?

Kommunerna utgår från den rekommenderade taxa som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har satt upp. Sedan är det upp till kommunerna själva att bestämma ersättningen beroende på barnets behov.

Arvodet ligger normalt på mellan 6 000 och 11 000 kronor per månad för ett barn mellan 13 och 19 år. 4 000 till 6 000 kronor tillkommer för barnets omkostnader.

Källor: Elisabeth Melin, handläggare på Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Solveig Freby, socialkonsulent på Länsstyrelsen i Stockholm.

Publisert: