Kvinnor – förlorare i ojämlik vård

NYHETER

Drabbas av att mannen är norm

Kvinnor får vänta längre på operation, får mindre dyra behandlingar än män och känner sig ofta sämre bemötta i vården.

Men också män drabbas av att sjukvården har mannen som norm.

Fortfarande finns det omotiverade skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgången till utredning och behandling av en rad sjukdomar, konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting i en kunskapsöversikt över den ojämställda vården.

Till exempel får kvinnor med hjärtinfarkt vänta längre på undersökning och EKG-tagning än män.

– Många gånger har kvinnor nytta av samma vård men det kan också vara viktigt att få vården anpassad, säger Goldina Smirthwaite, genus- och kulturvetare som skrivit rapporten.

Män får dyrare läkemedel

Kvinnor använder mer läkemedel än män. Trots det är läkemedlen ofta utprovade på män, och männens läkemedel kostar mer per recept. Orsaken är att män oftare får nya och dyrare läkemedel utskrivna, och dessutom större mängder läkemedel per förskrivningstillfälle.

Därmed inte sagt att kvinnors behandling alltid blir sämre. Nya och dyrare läkemedel är nämligen inte alltid bättre än gamla beprövade, konstaterar Goldina Smirthwaite.

Flera studier visar att kvinnor får vänta längre på operation än män, och att de får sämre efterbehandling vid till exempel stroke.

Men skillnaderna rör också bemötande. Ett exempel är att kvinnors besvär oftare beskrivs som diffusa, kanske helt enkelt därför att kunskapen om kvinnans kropp och sjukdomar är sämre.

Drabbar också männen

Omedvetna könsfördomar kan leda till felbehandlingar – också av männen, påpekar Goldina Smirthwaite i översikten. Till exempel finns tecken på att depression betraktas som en kvinnosjukdom. Det kan få till följd att deprimerade män inte upptäcks och får behandling.

Att det fortfarande råder så stora skillnader i hur kvinnor och män behandlas och bemöts i vården är bedrövligt, tycker socialminister Göran Hägglund.

– Det strider mot grundläggande värderingar om lika behandling och människors lika värde som vi tar för givet ska gälla, och det strider mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att alla ska få vård efter behov, säger han.

Regeringen aviserade i våras 30 miljoner kronor per år under tre år för att förbättra kvalitetsregister och få ett bättre kunskapsunderlag när det gäller skillnader i bemötande och behandling.

– Vi jobbar allt mer med öppna jämförelser och kvalitetsregister. Nu försöker vi genomföra en könsuppdelad statistik så att vi kan utläsa skillnader mellan kvinnor och män, säger Hägglund.

Ökad medvetenhet

Enligt Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting måste de som är ytterst ansvariga för sjukvården bli medvetna om att vården inte behandlar och bemöter kvinnor och män lika.

– Det vi kan göra är att jobba med att ytterligare tydliggöra det här för våra medlemmar. Ett annat sätt är att ta upp en tydligare dialog med staten om hur den organiserar den högre utbildningen och med våra egna medlemmar när det gäller vårdutbildningarna på gymnasienivå, säger han.

TT