Ask till attack mot Åkesson

avSusanna Vidlund

NYHETER

SD-ledaren Jimmie Åkesson i riksdagsdebatt om terrorismen

Våldsbejakande extremism debatterades i riksdagen i dag.

SD-ledaren Jimmie Åkesson vill ta krafttag mot terrorismen och kritiserade regeringen.

– Kom inte och säg att ni bryr er om bekämpning av extremism om ni inte begriper att vi måste samarbeta, svarar justitieminister Beatrice Ask som anser att SD sätter käppar i hjulen för det internationella samarbetet.

Jimmie Åkesson som företräder Sverigedemokraterna som hade begärt debatten, inledde.

– Fru talman, det är nu drygt en månad sedan som vi i julhandeln utsattes för ett islamistiskt terrordåd mitt i centrala Stockholm, säger Jimmie Åkesson (SD).

Han säger att det finns ett diskussionsunderlag, utöver det som hänt i Sverige nu, och tar upp exempelvis det faktum att man gripit personer misstänkta för förberedelse till terrorbrott i Danmark.

– Än har vi inte underlag att dra säkra slutsatser om den händelsen, säger Beatrice Ask (M) och hänvisar till terrordådet i Stockholm.

Förebygga och skydda

Hon säger att man i Sverige ska arbeta med att förebygga och bekämpa extremism av alla slag. Genom att avvärja, förebygga och skydda mot terrorism ska man hantera problemet.

– Och vi ska klara att hantera konsekvenserna om det ändå skulle inträffa, säger hon och tillägger att regeringens arbete fortsätter.

Enligt Beatrice Ask behövs fler åtgärder mot extremism än de man kan vidta inom rättsväsendet.

– Tidiga insatser behövs för att bryta utanförskap, säger hon.

Eftersatt arbete

Enligt Beatrice Ask leder brist på hopp och framtidstro till att "framför all vissa män" lättare attraheras av extrema rörelser. Hon tror inte att man hittar en lösning genom att ställa grupper mot varandra.

– Vi kan slå fast att vi i Sverige, möjligen till mångas förvåning, inte är förskonade från den islamistiska terrorn, säger Jimmie Åkesson.

Han säger att Sveriges arbete mot islamistisk terror är eftersatt och säger att det exempelvis i vårt land är tillåtet att delta i träningsläger, i syfte att lära sig begå terrordåd.

– Jag tycker det är dags att vi täpper till det hålet i svensk lagstiftning, säger Åkesson.

"Islamistisk attityd"

Han talar om en "beröringsångest" vad gäller islamistisk extremism i Sverige och menar att det är hög tid att man, precis som man tidigare gjort mot nazismen, tar tag i frågan.

– Det sägs att sådana här handlingar inte har något med islam att göra och det är inte så lite naivt, säger Jimmie Åkesson.

Åkesson säger att han vill undersöka hur stort stödet för "islamistiska attityder" är bland ungdomar.

– Det är i första hand islamismen som politisk ideologi som ska kartläggas, tycker Jimmie Åkesson.

"Finns problem"

Sven-Erik Österberg (S) inleder med att ta upp terrordådet på Drottninggatan och därefter skytten som satte skräck i Malmöbor.

– Religiöst eller politisk våld är ett angrepp mot vår demokrati, konstaterar han och säger att det är fel väg att gå.

Han säger att Socialdemokraterna i Sverige vill se en samling mot det extremistiska våldet, oavsett varifrån det kommer.

– Det finns idag problem med islamistisk extremism i Sverige, säger Sven-Erik Österberg och tar exempelvis upp förtryck mot unga kvinnor.

Han menar dock att man löser problemet genom att ta diskussionen och ge stöd i utsatta områden. Österberg tar upp skolans ansvar också, samt socialtjänstens del i arbetet.

– Ökade klyftor och stängda dörrar skapar frustration, konstaterar Österberg och tar upp problemet med arbetslöshet bland unga.

Han anser också att det finns behov av en ny bostadspolitik.

"Fasansfullt"

Maria Ferm (MP) börjar också med ett avstamp i terrordådet i Stockholm i december förra året.

– Sånt kan aldrig accepteras, säger hon och konstaterar att terrorism är fasansfullt.

Hon tror inte att mer övervakning är lösningen på frågan.

– Då riskerar vi att avveckla den öppenhet och frihet som vi vill försvara, säger hon.

Hon anser att det finns en risk att man skuldbelägger en hel folkgrupp för något en enskild individ gör och poängterar att det i första hand inte är en ideologisk fråga. Maria Ferm understryker att man inte ska ställa grupper mot varandra.

– Framtidstro är vårt starkaste vapen, säger Maria Ferm och avslutar sitt anförande.

Våld för att nå mål

Johan Pehrson (FP) tar upp två "aktuella säpo-rapporter" och talar om en obehaglig nivå av extremistiskt våld i Sverige och refererar till Vit Makt-rörelsen.

Pehrson tar också upp islamistisk extremism och hur man arbetar mot det och annan grov brottslighet i Sverige. Han pekar på att det finns likheter mellan alla typer av extremism.

– Man vill använda våld för att uppnå politiska mål.

Enligt Johan Pehrson måste man inom skolan arbeta mot extremism, främst vad gäller de unga pojkar som löper risk att dras in i den typen av rörelser.

– Vi som värnar om det öppna samhället trängs från olika håll, säger Johan Pehrson och tillägger att det har gjort mycket på området men att det också finns viktigt arbete kvar att göra.

Internationellt samarbete

Johan Linander (C) säger att vi i Sverige på egen hand inte kan bekämpa den våldsbejakande extremismen, utan det behövs ett internationellt samarbete.

Han tar upp en svensk strategi som togs upp 2008 som enligt honom bland annat syftade till att motverka rekrytering till extremistiska organisationer. Han pekar också på rapporter och en ny lag som stiftats 2010.

– Att påstå att inget har gjorts och att frågan inte har diskuterat är helt enkelt felaktigt, konstaterar han.

– Islamistisk extremism är ett problem som ska tas på ansvar, säger han och tillägger att människor som kan gå i döden för att skada och döda andra är farliga.

Johan Linander understryker att man ska använda demokratiska medel för att bekämpa extremismen och att man inte får skuldbelägga en folkgrupp för något en enskild individ gör.

Aktuellt ämne

Lena Olsson (V) säger att frågan om våldsbejakande extremism är ett angeläget och aktuellt ämne.

– Vänsterpartiet tar alltid avstånd från våld och alla typer av extremism, säger hon och säger att sådana händelser är fega och kriminella.

Enligt Lena Olsson har debatten vridits i en olycklig riktning och pekar på Sverigedemokraterna.

– Jag vill därför föra in ett perspektiv. Det är bra att vi nu i kammaren pratar om detta våld. Det gör det möjligt att tala om det våld som pågått under väldigt lång tid, säger hon.

Lena Olsson tar upp brott som skett i Sverige med rastistikt och nazistiskt motiv.

– Det är viktigt att vi aldrig glömmer, säger hon och tar upp rättsfall, människor som utsatts för dödligt våld med rasistiska förtecken.

Lena Olsson tar också upp hot, våld och trakasserier mot invandrare. Hon vill arbeta mot orättvisor i samhället och för människors lika värde och rättigheter.

– Extremismen frodas i rädsla och marginalisering, konstaterar hon.

Sida vid sida

Caroline Szyber (KD) börjar även hon med terrordådet i Stockholm

– Vi får hoppas att denna händelse inte leder till att vi tar ett steg tillbaka vad gäller tolerans och öppenhet i vårt samhälle, säger hon.

Caroline Szyber säger att vi måste värna det öppna samhället, där människor kan leva tillsammans sida vid sida. Hon menar att man inte får skuldbelägga hela grupper.

– Vi ska vara noga med fakta och skilja på sanning och propaganda, säger hon.

–All extremism är lika förkastlig och feg, säger hon och ger ett historiskt perspektiv där hon konstaterar att man kan hitta extremism inom alla grupper.

Terrorism och extremism ska beämpas med tydlighet, öppenhet och utbildning, säger Caroline Szyber och menar att det handlar om en ideologisk kamp där man måste arbeta förebyggande.

Hon pekar på att sociala faktorer är viktiga, vad gäller hur extremism föds.

En svensk plan

Justitieminister Beatrice Ask (M) säger att svenskt arbete mot terrorism inte är långt efter, tvärtom är vi bra rustade.

– Det är inte så att vi saknar en handlingsplan. Det finns en handlingsplan om man läser på som används och uppdateras för närvarande.

Hon säger att vi i Sverige gör många goda och riktiga insatser i kampen mot den våldsbejakande extremismen.

Beatrice Ask säger att vi behöver diskutera och samarbeta med andra länders brottsbekämpnade myndigheter och riktar kritik mot Sverigedemokraterna som enligt Ask sätter käppar i hjulen i det arbetet.

– Kom inte och säg att ni bryr er om bekämpning av extremism om ni inte begriper att vi måste samarbeta, säger hon med bestämd röst.

Ifrågasätter Säpos arbete

Jimmie Åkesson (SD) tar åter upp svensk beredskap mot terrorism.

– Att Säpo skulle ha full koll, ifrågasätter jag.

Han tar upp att många har tagit upp våldsbejakande extremism på ett mer generellt plan.

– Man ska inte likställa dem. Det blir mycket märkligt, säger han och menar att man inte kan jämföra veganer i Norrland med jihadister.

– Det saknas en grundläggande förståelse för detta, säger han och uppger att han tycker det är mer skrämmande än terrordådet på Drottninggatan i december.

Enligt Jimmie Åkesson finns det forskning som visar att det är dem med högst utbildning som begår allvarliga terrorbrott. Han anser därför att man inte kan sätta samband mellan våldsbejakande extremism och fattigdom.

Han säger att vi behöver skärpt lagstiftning, en nationell handlingsplan och kartläggning av extremisterna.

Samarbete över gränserna

Sven-Erik Österberg (S) frågar justitieminister Beatrice Ask (M) om hon är beredd att tillsammans med oppositionen sätta sig ner och diskutera frågan om våldsbejakande terrorism.

Han understryker att man inte kan peka ut en viss grupp i samhället, utan att man på ett övergripande sätt i förebyggande syfte måste bekämpa problemet.

– Grunden till det här läggs många gånger tidigt, kanske redan i skolåldern. Lärarna märker att vissa av barnen, oftast grabbar, hänger inte med, hamnar utanför och söker bekräftelse i andra grupper, säger Österberg.

Österberg anser att det är viktigt att vi även fortsättningsvis kan ha ett öppet samhälle.

Smutsig historia

Maria Ferm (MP) säger att det i Sverige är högerextremister och autonoma grupper som ligger bakom politiskt våld. Hon kritiserar Åkesson som "uppenbarligen inte läst de rapporter som Säpo kommit med 2008 och 2010".

Hon säger att högerextremister i första hand står bakom det politiskt motiverande våldet och säger att Åkesson inte tar upp det, kanske i ett försök att glömma sitt partis smutsiga historia.

Hjärntvättade stollar

Johan Pehrson (FP) talar om "hjärntvättade stollar" och säger att det är viktigt att man inte glorifierar extremism, oavsett hur den dyker upp och i vilken färg.

– Vi måste ha ett samarbete. Därför blir svaret till Jimmie Åkesson att det blir väldigt konstigt när du stänger den dörren, säger han och tillägger att "det är som att gömma huvudet i sanden".

Han talar om att man måste vara lyhörd inför ungas signaler, att ingripa innan det gått för långt. Han tar upp ungas situation som spelar en avgörande roll i rekryteringen till de våldsbejakande extrema grupperna.

På samma sätt

Johan Linander (C) anser att all våldsbejakande extremism ska bekämpas på samma sätt.

– Det slås fast att det finns betydande likheter, säger han och jämför islamistisk-, höger- och vänsterextremism vad gäller rekrytering av nya medlemmar.

Johan Linander slår fast att man inte kan bekämpa dessa krafter med odemokratiska medel.

– Det är tillsammans vi kan lyckas, inte om vi ställer "vi mot dem", Då kan vi aldrig lyckas, säger han.

"Helt fel"

Lena Olsson (V) säger att SD har "helt fel" i sin kritik mot svensk beredskap och bekämpning av terrorism.

– Att lyssna på Åkesson är som att lyssna på en skiva som har hakat upp sig.

Hon konstaterar:

– Vi kan inte försvara demokratin genom att samtidigt begränsa den.

Lena Olsson tar upp sjukförsäkringen och a-kassan i debatten.

– Människor känner sig otrygga och övergivna. Titta bara på bostadsområden och bostadsfrågan. Vi måste ha bostadsområden som alla har råd att bo i och där kackerklackor inte kryper utefter väggarna.

Enligt Lena Olsson måste den ekonomiska klyftan i samhället minska.

Blocköverskridande arbete

Caroline Szyber (KD) vill hitta blocköverskridande lösningar i kampen mot terrorismen.

– Jag kan också bara instämma i det justitieministern sa tidigare om vikten av internationell samverkan, säger hon.

Utbildning, kunskap och solidarietet ska lägga grunden till demokratiska värderingar och är värdefull i kampen mot våldsbejakande extremism.

– Hopp övervinner hat, säger hon och understryker vikten av brottsförebyggande arbete.

Skola, fritidsgårdar och andra meningsfulla fritidsaktiviteter är viktiga faktorer, säger Caroline Szyber.

Ask öppen för samarbete

Justitieminister Beatrice Ask (M) säger till Sven-Erik Österberg (S) att regeringen gärna samarbetar med riksdagen och ett brett samarbete i vissa frågor.

Hon pekar på att det ofta är unga män som upplever ett utanförskap, som känner sig diskriminerade, som är i riskzonen.

– De här unga männen riskerar att radikaliseras och hamna i en kriminell livsstil.

Beatrice Ask säger att skolan har en viktig roll där.

"inte sociala faktorer"

Jimmie Åkesson (SD):

– Det är inte så att sociala faktorer är huvudförklaringen, säger han och talar då om vilka som riskerar att engagera sig i våldsbejakande, extrema grupperingar.

– Det är människor som ofta är högutbildade och tillhör det högre samhällsskiktet i det landet de kommer ifrån, menar Jimmie Åkesson.

Jimmie Åkesson tackar för en debatt som "tyvärr blev alldeles för kort".

Våldet man vill komma åt

Sven-Erik Österberg (S) tackar justitieministern och säger att han ser fram emot en inbjudan där man brett kan fortsätta diskutera ämnet.

– Det är verkligen våldet och handlingen man vill komma åt, säger Österberg och understryker att det inte handlar om en grupp i samhället, utan ett fenomen som förekommer på många håll.

Sven-Erik Österberg säger att vi ska vara rädda om ett öppet Sverige och demokratin, att alla ska känna sig trygga här.

– Oavsett vilken hudfärg man har, vilket land man kommer ifrån eller vilken sexuell läggning man har.

Mot rasism

Maria Ferm (MP) vill också värna om ett öppet Sverige.

– Den ökande rasismen är ett stort problem, konstaterar hon och menar att det är ett kraftfullt vapen mot den våldsbejakande extremismen.

Johan Pehrson (FP) säger att det här är en viktig fråga för alla. Han anser att alla människor som söker sig till Sverige bör granskas.

– Det ska göras på ett korrekt sätt och att vi är medvetna om det.

Enligt Pehrson finns det människor som söker sig till Sverige i syfte att skada oss. Dessa bör stoppas, säger Pehrson och säger att "man inte får vara för naiv". Han understryker vikten av människors lika värde.

Vi mot dem

Johan Linander (C) anser att Sverigedemokaterna inte verkar förstå att de legitimerar våld mot muslimer. Han anser att det är en grogrund för våldsbejakande extremism att ställa "vi mot dem", att säga att en grupp är ansvarig för några få enskilda personers handlingar.

Lena Olsson (V):

– De flesta av oss är överens om hur det ser ut, säger hon.

Hon talar om vikten att ta tag i orsakerna och att man måste bekämpa extremism av alla slag. Främlingsfientlighet och rasism, är något hon särskilt pekar på.

– Att skapa en politik som inkluderar och inte exkluderar, är vår metod.

Danmark

Caroline Szyber (KD) tar upp det politiska klimatet i Danmark som inte har lett till ett minskat terrorhot.

Öppenhet och solidaritet är ledord som Szyber tar upp.

Beatrice Ask (M):

– Svensk terroristbekämpning är kraftfull, säger hon men tillägger att man måste göra det tillsammans.

Hon säger att man inte kan skapa ett kontrollsamhälle där alla som riskerar att hamna i en radikaliseringsprocess ska granskas.

– Vi ska inte göra det, men vi kan naturligtvis bli bättre.

Inget hemmaproblem

Beatrice Ask tar upp vikten av samarbete inom EU:

– Det här är inget hemmaproblem som vi kan fixa själva, säger hon.

Ask säger att även högtubildade kan känna sig marginaliserade och diskriminerade, inte minst när man kommer till Sverige och får ta ett arbete som man egentligen är överkvalificerad för.

– Den sociala situationen skapar en mylla, konstaterar hon än en gång

Partierna om terrorismen

Här är några av de uttalandena som de olika politiska representanterna gjorde i debatten om våldsbejakande extremism.

Beatrice Ask (M):

"Tidiga insatser behövs för att bryta utanförskap."

"Kom inte och säg att ni bryr er om bekämpning av extremism om ni inte begriper att vi måste samarbeta".

"Svensk terroristbekämpning är kraftfull".

"Det här är inget hemmaproblem som vi kan fixa själva".

Jimmie Åkesson (SD):

"Det sägs att sådana här handlingar inte har något med islam att göra och det är inte så lite naivt."

"Det är i första hand islamismen som politisk ideologi som ska kartläggas."

"Att Säpo skulle ha full koll, ifrågasätter jag."

"Det är inte så att sociala faktorer är huvudförklaringen."

"Det är människor som ofta är högutbildade och tillhör det högre samhällsskiktet i det landet de kommer ifrån."

Sven-Erik Österberg (S):

"Ökade klyftor och stängda dörrar skapar frustration."

"Grunden till det här läggs många gånger tidigt, kanske redan i skolåldern. Lärarna märker att vissa av barnen, oftast grabbar, hänger inte med, hamnar utanför och söker bekräftelse i andra grupper".

Maria Ferm (MP):

"Framtidstro är vårt starkaste vapen."

Johan Pehrson (FP):

"Vi måste ha ett samarbete. Därför blir svaret till Jimmie Åkesson att det blir väldigt konstigt när du stänger den dörren."

Johan Linander (C):

"Det är tillsammans vi kan lyckas, inte om vi ställer "vi mot dem". Då kan vi aldrig lyckas."

Lena Olsson (V):

"Extremismen frodas i rädsla och marginalisering."

"Att lyssna på Åkesson är som att lyssna på en skiva som har hakat upp sig."

"Vi kan inte försvara demokratin genom att samtidigt begränsa den".

"Människor känner sig otrygga och övergivna. Titta bara på bostadsområden och bostadsfrågan. Vi måste ha bostadsområden som alla har råd att bo i och där kackerklackor inte kryper utefter väggarna."

"Att skapa en politik som inkluderar och inte exkluderar, är vår metod."

Caroline Szyber (KD):

"Vi får hoppas att denna händelse inte leder till att vi tar ett steg tillbaka vad gäller tolerans och öppenhet i vårt samhälle."

"Jag kan också bara instämma i det justitieministern sa tidigare om vikten av internationell samverkan."

"Hopp övervinner hat."