Regeringen backar om assistansförslag

Av:  TT

Regeringen backar från en skrivning i förslaget som ska reda ut rätten till personlig assistans för hjälp med andning och sondmatning.

Kritikerna hävdar att formuleringen kan gå ut över andra funktionshindrade med stora assistansbehov.

– Det är inte avsikten att på något sätt skärpa praxis eller försvåra för någon som har rätt till assistans. När vi nu misstänker att det skulle kunna tolkas på det sättet gör vi det på ett annat sätt, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

Hon tillägger att juristerna i departementet redan fått i uppdrag att komma med en annan lösning och att regeringen inte tänker hålla fast vid något som kan befästa, kodifiera, rättspraxis.

Vill skriva in

Det handlar om att regeringen i förslaget om andning och sondmatning samtidigt vill skriva in ytterligare några rader i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det gäller att grundläggande behov kan ge rätt till personlig assistans "till den del behovet är av mycket privat och integritetskänslig karaktär"

För dem som behöver assistans med andning och sondmatning ska dock ingen sådan bedömning göras, där ska alla moment vara assistansgrundande.

Regeringen skickade ut förslaget i en departementspromemoria på remiss för två månader sedan. När kommuner, domstolar, myndigheter och företrädare för funktionshindrade nu har lämnat synpunkter är två saker tydliga.

Den ena är att regeringen får stöd för att samtliga moment i hjälp med andning och sondmatning ska ge rätt till assistans. Det handlar ofta om barn med extra stora hjälpbehov. Oklarheter och olika tolkningar av lagstiftningen har gjort att det inte varit självklart att de beviljats personlig assistans för samtliga moment, något som slitit hårt på familjer med svårt sjuka barn.

Mycket oroade

Den andra är just att en rad remissinstanser är mycket kritiska och oroade över att regeringen föreslagit att i lagen skriva in formuleringar om behov av privat och integritetskänslig karaktär. Det är något som regeringen har hävdat bara är att bekräfta den rättspraxis som råder och därför inte kommer att innebära någon förändring i praktiken. Men det ifrågasätts kraftigt. Följden skulle kunna bli att funktionshindrade förlorar assistanstimmar när bedömningen enligt den nya formuleringen görs, anser flera remissinstanser. Det skulle strida mot grundtanken med LSS.

Nästa steg på vägen att reda ut oklarheterna kring andning och sondmatning är en lagrådsremiss och proposition till riksdagen. Enligt Lena Hallengren ligger tidsplanen fast, men sikte på proposition senast den 17 mars och ikraftträdande den 1 juli 2020.

Publisert: