Hård kritik mot regionen: Vaccin kördes ut med elsparkcykel

Region Stockholms pandemihantering sågas – i en rapport de själva beställt.

Kritik riktas även mot att en vårdcentral tvingades hämta vaccin med hjälp av elsparkcyklar.

– Agerandet är djupt olämpligt, säger finansregionrådet Iréne Svenonius.

Sedan juni 2020 och fram till augusti i år har revisions- och rådgivningsföretaget KPMG – på uppdrag av Region Stockholm – genomfört en oberoende utvärdering av regionens hantering av coronapandemin och dess effekter.

En första del av rapporten fick regionen redan i mars i år men i förra veckan presenterades en slutversion.

Utvärderingen, som omfattar tusentals dokument och hundratals intervjuer, pekar på att det saknats planer för såväl beredskap som bemanning.

”Erfarenheterna från hanteringen av covid-19 har visat att beredskapsplanerna inte var uppdaterade, koordinerade, välkända och inövade i tillräcklig utsträckning inför och under hanteringen”, står det i sammanfattningen.

Saknat tydlig krisplan

Att regionen saknat en tydlig plan för krishantering framkom redan i våras, då fokus framförallt låg på bemanning. I slutrapporten riktas i stället kritik mot regionens vaccinationsarbete.

För trots att regionen klarat vaccinationsmålet så konstaterar utvärderarna att man hade kunnat ha bättre framförhållning.

”Vid framtagandet av de ursprungliga strategidokumenten valde regionen att lämna utrymme för flexibilitet och att inte i detalj specificera alla delar av genomförandet. Förhållningssättet har medfört ett antal operativa utmaningar och risker för både vaccinationsprogrammet och vaccinatörer”.

Vidare skriver utvärderarna att organiseringen av vaccinationsarbetet inledningsvis präglades av otydlighet kring styrning, roller och mandat.

”En bidragande faktor till att delar av arbetet har upplevts otydligt och ostrukturerat är att arbetsformerna för vaccinationsarbetet har vuxit fram över tid, snarare än varit definierade på förhand i en strategi eller plan”.

Körde vaccin med elsparkcykel

Vid sidan av rapporten uttrycks även kritik mot vaccinhanteringen, då det framkommit att en vårdcentral hämtat vaccin på elsparkcyklar.

Enligt KPMG rör det sig om en vårdcentral ”vid något tillfälle”.

”Representanter från vårdcentraler menar att det varit tidskrävande att transportera vaccinen mellan vårdcentraler. Detta har genomförts av sjuksköterskor och läkare som då behövt lägga tid på transporter framför att utföra vaccinationer”, skriver de i en kommentar till Aftonbladet.

Oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S).
Oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S).

Dock påpekar man att händelsen inte varit ”väsentlig för slutsatserna i rapporten”, då transporten skett på ett säkert sätt och att hantering av covidvacciner generellt har följt samma principer som för vanliga läkemedel.

Rapporten och uppgiften om att vaccin transporterats på elsparkcykel får dock kritik från oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S).

– Detta är ovärdigt för Sveriges rikaste region. Vi borde ha varit bäst i klassen, säger hon och tillägger att de saker som framkommer i rapporten är ”sinnebilden för Iréne Svenonius och Moderaternas ledarskap i regionen”.

– Det gör mig upprörd hur de har har abdikerat mitt i en pandemi. Det är vårdpersonalens arbete som har räddat oss genom detta. De har gjort sitt jobb med bravur, men med bättre ledarskap hade de fått ännu bättre förutsättningar att klara av sitt jobb.

”Djupt olämpligt”

Finansregionrådet Iréne Svenonius (M), säger att det har varit en av de mest komplexa insatser regionen har genomfört på många år.

– Att Aida Hadzialic trots det väljer att återigen svartmåla de enorma insatser som gjorts av vårdens medarbetare får nog ses som ett desperat försök att hamna i tidningen.

Gällande vaccintransport på elsparkcyklar säger hon att agerandet är ”djupt olämpligt”.

– Som jag har uppfattat det så är det en av våra enskilda vaccinatörer som har hämtat vaccin från en mellanlagringsstation. Jag hade inte valt ett sådant sätt, men jag vill understryka att det inte är symtomatiskt för våra vaccinatörer utan ett ytterlighetsexempel.

Vidare säger Iréne Svenonius att hon förutsätter att vårdcentralen har hanterat vaccinet utifrån de försiktighet- och säkerhetsåtgärder som krävs.

– Men det är klart att detta väckte förvåning kring bordet när det togs upp.

Slutligen konstaterar hon att det som framkommit i utvärderingen är viktigt.

– Den är till för att vi ska kunna vässa vår krishanteringsförmåga och dra lärdomar för framtiden.

Finansregionrådet Iréne Svenonius (M).
Finansregionrådet Iréne Svenonius (M).
En vårdcentral i Stockholm har hämtat vaccin på elsparkcyklar.
En vårdcentral i Stockholm har hämtat vaccin på elsparkcyklar.
Publisert:

LÄS VIDARE