Så blir det där du bor

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Aftonbladet.se listar Arbetsförmedlingens prognos - län för län

Varslen ökar, jobben minskar och arbetslösheten stiger i hela landet.

Värst drabbas länen med mycket industri.

Här kan du se hur ditt län drabbas.

Blekinge län

Blekinge har drabbats hårt av varslen under hösten med 17 varslade per 1 000 invånare. Nästa år väntas antalet som jobbar minska med runt 1 300 personer, en minskning med 1,9 procent. Värst drabbas industrin, byggverksamheten, transportsektorn och företagstjänsterna. Men minskningar väntas också ske inom handel och personliga och kulturella tjänster.

Arbetslösheten stiger. Nästa år räknar Arbetsförmedlingen med att 3 800 personer kommer att vara utan jobb, en ökning med över 30 procent på ett år. Arbetslösheten blir runt 4 procent.

Inom vissa branscher söker man fortfarande personal. Det handlar om byggverksamhet, företagstjänster samt vissa yrken inom offentlig sektor.

Dalarnas län

Under nästa år försvinner runt 1 400 jobb. Värst drabbas industrin och byggbranschen med en minskning på runt 1 000 sysselsatta. I slutet av 2009 jobbar 800 färre i offentlig sektor jämfört med 2008. Minskningen beror på att arbetsgivarna avvaktar med att anställa. Svårast får de som just kommit ut på arbetsmarknaden. Det finns risk för ökad arbetslöshet bland unga.

Samtidigt går många i pension och Arbetsförmedlingen räknar med att runt 1 500 - 2 000 behöver anställas under 2009. Dalarna går från en låg arbetslöshet till runt 3,2 arbetslösa i slutet av 2009.

Gotlands län

Arbetslösheten stiger. Nästa år väntas antalet länsbor som jobbar minska med nära 2 000 personer. Minskningen drabbar både det privata näringslivet och offentlig sektor.

I slutet av 2009 väntas antalet länsbor som går utan jobb att ha ökat med runt 200 personer. I genomsnitt kommer 1 200 gotlänningar gå utan jobb nästa år. Det blir fortsatt hög arbetslöshet för funktionshindrade, ungdomar som saknar gymnasieutbildning samt för utrikes födda.

Det finns branscher där man fortfarande saknar folk. De man söker är verksamma inom anläggnings- och industriverksamhet, tekniska konsulter, läkare och specialistsjuksköterskor.

Gävleborgs län

Arbetslösheten väntas öka inom de flesta branscher nästa år. Värst drabbas industrin och byggverksamheten. Det kan i sin tur påverka andra branscher, som fackhandeln.

Under nästa år väntas antalet som har ett jobb minska med 2 700 personer. Främst sker minskningen inom industrin. Personer med tillfälliga jobb, som arbetar deltid eller har timanställning riskerar att inte få ha jobbet kvar.

Arbetslösheten stiger. I slutet av nästa år väntas 2 600 fler länsbor gå utan jobb jämfört med i slutet av 2008. Fler män än kvinnor riskerar sina jobb.

Hallands län

Nästa år blir jobben färre. Under nästa år väntas antalet som jobbar minska med 700 personer. 1 200 fler länsbor riskerar att gå utan jobb under 2009 jämfört med i år. Det motsvarar 2,9 procent av befolkningen.

Samtidigt tror 85 procent av de företag som intervjuats att deras varor och tjänster kommer att efterfrågas även nästa år.

Inom främst den offentliga sektorn råder stor brist på arbetskraft. Läkare skriker man efter.

Jämtlands län

Antalet sysselsatta i länet väntas minska med drygt 800 personer under nästa år. Störst blir minskningen inom industrin. På grund av färre barn kommer efterfrågan på arbetskraft minska inom barnomsorg och skola. Fler får däremot jobb inom finans- och uppdragsverksamheten, hotell- och restaurangbranschen samt inom transportsektorn.

Arbetslösheten stiger. I slutet av 2009 väntas runt 3 000 gå arbetslösa. Männen drabbas värre än kvinnorna eftersom jobben främst försvinner i traditionellt manliga yrken.

Jönköpings län

På ett år har andelen nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen minskat med en tredjedel. Fortfarande hör Jönköping till länen med högst andel som jobbar, men nu har ökningen planat ut och arbetslösheten stiger. Nästa år väntas antalet som har ett jobb minska med 3 200 personer. Värst drabbas industrisektorn men även handel och transport.

I slutet av oktober i år var runt 2,2 procent av befolkningen arbetslösa. I slutet av 2009 väntas siffran ha stigit till 3,6 procent av länsborna.

Men det saknas också arbetskraft. Det är svårt att hitta kvalificerad och erfaren personal inom industrisektorn, inom kommunal barnomsorg, i grundskolan samt inom offentlig sjuk- och tandvård.

Kalmar län

Kalmar har drabbats hårt av höstens varsel. Till och med oktober i år har 2 161 varslats om uppsägning. Under samma period förra året var motsvarande antal 800 personer. Nästa år minskar efterfrågan på anställda, främst inom tillverkningsindustrin. Arbetslösheten ökar. Nästa år väntas i genomsnitt 5 300 länsbor gå arbetslösa, det är en ökning med drygt 24 procent.

Kronobergs län

Nästa år väntas antalet sysselsatta minska med runt 1 600 personer i länet. Värst drabbas industri, byggverksamhet och transportsektorn. Men minskningar väntas också inom handel, personliga och kulturella tjänster samt inom företagstjänster.

Arbetslösheten ökar. Under nästa år väntas i genomsnitt 3 500 länsbor gå arbetslösa. Det är en ökning med runt 30 procent jämfört med i år.

Det finns branscher som fortfarande söker folk. Det handlar främst om företagstjänster, till viss del om verkstadsindustri och byggverksamhet. Även inom offentlig sektor saknas arbetskraft inom vissa yrken.

Norrbottens län

Under nästa år väntas antalet länsbor som har ett jobb minska med runt 2 000 personer. Varslen har ökat dramatiskt under hösten. Fler än hälften av de som varslats finns inom offentlig sektor, främst i kommunerna.

I slutet av 2009 väntas runt 6 700 länsbor gå utan jobb. Det är 1 000 fler än i år.

Industrin i länet väntas dra ner under nästa år, men malmfältskommunerna ser betydligt ljusare på utvecklingen.

Byggjobben kommer att minska medan anläggningsjobben fortfarande finns tack vare stora investeringar i länet.

Det råder brist på specialisutbildade som arbetar inom anläggnings- och industriverksamhet, tekniska konsulter, läkare och specialistsjuksköterskor

Skåne län

Efterfrågan på arbetskraft försvagas och antalet varsel har ökat dramatiskt i år. Främst är det industrin som varslat men varsel har också förekommit inom företagstjänster, bygg- och transportbranschen. Minskad sysselsättning väntas inom i stort sett alla branscher. Undantagen är privat tjänstesektor och handel.

Nästa år ökar arbetslösheten. I slutet av 2008 väntas 23 600 skåningar gå utan jobb. I slutet av 2009 har antalet arbetslösa stigit till 30 100. Det motsvarar en arbetslöshet på 3,8 procent i slutet av nästa år.

Stockholms län

Stockholm drabbas lindrigare än övriga storstadslän, främst på grund av man inte är så beroende av industrin. Istället är den privata tjänstenäringen stor. Men även Stockholm märker av sämre tider. Antalet lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen minskar dramatiskt. Varslen har ökat sedan i juli och nästa år stiger arbetslösheten.

I slutet av 2009 väntas 38 500 länsbor gå utan jobb. Det motsvarar 3 procent av befolkningen. Men ökningen sker från en låg nivå. Svårast att hitta ett nytt jobb får de som inte har en gymnasieutbildning.

Södermanlands län

Under nästa år väntas sysselsättningen sjunka med 1 800 personer. Värst drabbas industrin och byggsektorn. Andra sektorer kan drabbas om nedgången fortsätter.

I slutet av 2009 väntas 6 900 länsbor gå utan jobb. Det är en ökning med 23 procent jämfört med i år. Arbetslösheten stiger till 4,2 procent i slutet av nästa år.

Men det finns branscher som behöver folk. Bland annat finns brist på en del civilingenjörer, tekniker inom IT och teknik, smeder, dataspecialister, maskinkonstruktörer, revisorer, lärare, yrkeslärare på gymnasiet, läkare samt specialistsjuksköterskor.

Uppsala län

Antalet som jobbar minskar. Värst drabbas industrin och byggsektorn.

Varslen har ökat med 163 procent på ett år och antalet lediga platser på Arbetsförmedlingen har minskat. Nästa år ökar arbetslösheten, men från en mycket låg nivå. I slutet av 2009 väntas 1 600 fler länsbor gå utan jobb jämfört med i år. Arbetslösheten väntas stiga till 2,8 procent av befolkningen.

Handel och personliga och kulturella tjänster väntas även nästa år gå hyfsat bra, i alla fall i jämförelse med industrin och byggbranschen. En liten nedgång väntas inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Det beror bland annat på närheten till Stockholm. Inom offentlig sektor, främst utbildning och forskning, minskar antalet sysselsatta något.

Värmlands län

Arbetsförmedlingen i länet har ännu inte publicerat sin prognos för nästa år. Men precis som i alla län väntas arbetslösheten stiga nästa år. I Arbetsförmedlingens prognos för hela landet utmärker sig inte Värmlands län åt något håll.

Västerbottens län

Nu ökar arbetslösheten. I slutet av 2009 väntas runt 8 300 personer gå utan jobb. Tillverkningsindustrin och byggbranscherna drabbas värst. Även efterfrågan på personliga och kulturella tjänster väntas minska. Handeln, främst bil- och sällanköpshandeln drabbas negativt.

Färre jobb kommer också att finnas inom vård, undervisning, offentlig administration. Även jord- och skogsbruket påverkas negativt.

Särskilt svårt kommer läget att blir för de som går ut gymnasiet i vår. Risken är stor för ökad ungdomsarbetslöshet.

Västernorrlands län

Under sommaren började arbetslösheten stiga och nästa år väntas antalet länsbor som har ett jobb minska med 1 600 personer.

1 250 fler länsbor väntas gå arbetslösa nästa år jämfört med i år. Byggbranschen och tillverkningsindustrin drabbas värst. Arbetslösheten kommer även i fortsättningen vara hög för funktionshindrade, ungdomar och utrikes födda. De som går ut gymnasiet i vår kan få problem att hitta jobb.

Västmanlands län

De sämre tiderna för industrin och byggbranschen väntas följas av sämre tider för handel, kommunikation, personliga och kulturella tjänster samt inom renhållning. Inom den offentliga sektorn väntas en svag minskning av de som jobbar medan den finansiella verksamheten och företagstjänsterna väntas gå bra.

Arbetslösheten stiger. I slutet av 2009 väntas 1 100 fler länsbor gå utan jobb jämfört med i dag. Det är en öknng från 3 till 3,7 procent av befolkningen.

Det finns fortfarande branscher som söker folk. Det handlar om olika tekniker, civilingenjörer, yrkesgymnasielärare, förskollärare, läkare, specialistsjuksköterskor samt läkarsekreterare. Sämre går det för barnskötare, fastighetsskötare, grundskollärare i de högre årskurserna samt lagerarbetare.

Västra Götalands län

Länet har drabbats extra hårt på grund av nedgången i bilindustrin, kanske den allvarligaste krisen någonsin. Det är här de flesta varslen kommit. Även byggbranschen går sämre.

Fram till och med november i år har 18 300 länsbor varslats om uppsägning. Det kan jämföras med förra årets siffra på 4 600 varslade.

Nästa år väntas antalet som har ett jobb minska med 20 000 personer. 42 000 länsbor kommer att gå utan jobb, eller 4,2 procent av befolkningen.

Sysselsättningen kommer att minska inom de flesta branscher, men det finns fortfarande bristyrken, som förskollärare.

Örebro län

Eftersom länet är industritungt drabbas man hårt av de sämre tiderna. Runt 23 000 personer jobbar inom industrin i Örebro län. Av de dryga 2 600 personer som hittills har varslats i år finns hälften inom tillverknignsindustrin.

I slutet av nästa år väntas 9 700 länsbor gå utan jobb. Det motsvarar 5,5 procent av befolkningen. Fram till slutet av 2009 väntas 2 000 jobb ha försvunnit.

Antalet anställda väntas minska inom de flesta branscher med undantag för personliga och kulturella tjänster samt inom finansiell verksamhet och företagstjänster.

Östergötlands län

Nedgången har gått snabbt. I våras hade de flesta företagen i länet fortfarande en ljus syn på framtiden.

Nu försvinner istället jobben. Antalet personer som har ett jobb väntas minska med 3 000 under nästa år. Flest jobb försvinner inom tillverkningsindustrin och byggsektorn.

Arbetslösheten stiger. I slutet av nästa år väntas 10 600 länsbor gå utan jobb, eller 3,9 procent av befolkningen. Det kan jämföras med slutet av 2008 då arbetslösheten väntas blir 3,3 procent.

Publicerad: