Nyheter

Så var debatten – minut för minut

NYHETER

Rödgrönas förslag vann – regeringen uppmanas ändra reglerna

Oppositionen vann rond nummer två.

Efter en extrainsatt riksdagsdebatt röstade man idag ja till de rödgrönas förslag att förändra reglerna för sjukskrivna.

Oppositionens utskottsinitiativ kräver nu att regeringen genomför förändringarna.

Aftonbladets reporter Lisa Röstlund följde debatten minut för minut.

10.00 Kammaren inleder sitt sammanträde. Förste anmälde talare är Gunnar Axén (M).

– SD, S, V och MP har valt att återkomma med samma, lika dåligt beredda förslag till socialförsäkringsutskottet. Jag beklagar detta.

– Ärendet är ett hån mot medborgarna.

10.02. – Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen har reserverat sig mot att tiden för svaren varit för kort. 

10.04. – Till sakfrågorna. Kompensationen till den enskilde ska bli enkel att förstå. Försäkringen föredrar det förslag som finns i regeringens förslag om dem som saknar SGI.

10.07. I betänkandet föreslår man att arbetsförmågan ska bedömas mot normalt förekommande arbete, i stället för mot den reguljära arbetsmarknaden. Inget visar att bytet av begreppet skulle leda till en  mer restriktiv eller generös bedömning. IFS kan inte bedömma detta. Är detta vad riksdagen är beredda att fatta beslut om? undrar Gunnar Axén.

10.10. – Försäkringskassan har i sitt remissvar konstaterat att frågan inte aktualiserats i några av kammarrättsdomarna som granskats. Är detta det underlag som riksdagen vill fatta ett beslut utifrån?

10.12– I det ena delen av förslaget är det osäkert om det kommer att bli bättre eller sämre för de sjukförsäkrade. I den andra delen är det oklart om det leder till en mer restriktiv eller generös bedömning. Är det värdigt Sveriges riksdag att fatta ett sådant beslut? frågar sig Gunnar Axén.

10.16 Vi har inte sett skymten av vilja till enighet från SD, V, MP och S. Man har till och med förvägrat Alliansens rätt att inhämta svar från myndigheter för att få underlag av bra kvalitet.

10.17 Finansinspektionen har varit mycket kritiska. Underlagen är inte tillräckliga för att göra en bedömning av effekterna. Det är viktigt att regeringen gör ytterligare bedömningar, säger Gunnar Axén.

10.19. KU har i återkommande granskningar påtalat vikten av att beredningskravet uppfylls i ord och mening - något som SD, V, MP och S fullständigt struntat i.

10.20. Ärendet borde inte ha väckts i utskottet, åtminstone inte utan en väl grundad beredning.

10.21 Förslagen är skissartade och riksdagen bör avslå förslagen.

10.22 Ulf Nilsson (FP) talar. De rödgröna har gjort ett huvudnummer att kritisera sjukförsäkringen, men jag tror tvärtom att den här reformen kommer att ses som en av de viktigaste. Sjukskrivningstiderna har minskat ordentligt och tydliga tidsgränser var många 2006 överens om behövdes - bland annat Anna Hedborg, fd socialdemokratisk minister.

10.24 Omotiverade skillnader mellan olika landsdelar i Sverige är nästan borta.

10.25 Men justeringar behövs. Vi från FP ansåg att man skulle öka möjligheten att stanna längre i sjukförsäkringen. Det ingår i förslaget från regeringen till kompletteringar.

10.26 Remisstiden går ut i dag, för ca 50 remissinstanser. De allra flesta är positiva till förslagen.

10.27 Exempel är förstärkta insatser, nya resurser till Arbetsförmedlingen med fler platser för personer med nedsatt arbetsförmåga. Regeringen har meddelat riksdagen att man kommer att återkomma med förslag. I detta läge är det inte seriöst för oppositionen att komma med ett knapphändigt förslag. Det leder inte till nytta för personerna som omfattas av sjukförsäkringen.

10.29. Remissinstanserna har haft två dygn på sig att svara om oppositionens förslag. De har inte kunnat svara - och ingen vet riktigt vad de skulle innebära.

10.30. Vilket är viktigast för er egentligen - är det att förändra sjukförsäkringen, eller är det att plocka hem en röst tillsammans med Sverigedemokraterna? undrar Ulf Nilsson.

10.32. Solveig Zander (C) talar. Börjar med att avslå förslagen och yrka bifall för reservationen.

10.33. Ansvaret för sjukförsäkringen ligger hos oss alla, oavsett om vi tillhör alliansen eller oppositionen.

10.34. Citerar SD om att regeringen varit ansvarslösa.

– Men ni avslog i går vårt förslag om överenskommelse. Förmodligen kommer detta att försena en förbättring.

10.35. Reformen vi genomförde 2008 var bra. Men den behövde förändras. De 35 remissinstanser som jag läst i dag är odelat positiva till regeringens förslag. 11 blandat, 6 är negativa.

10.36 – Det talar för att våra förslag är väl genomarbetade till skillnad från oppositionens förslag.

10.37. Går igenom remissinstansernas punkter om vad som är viktigt i förändringarna: Rehabilitering är viktigt. Det andra är att man ska kunna bedöma arbetsförmåga är oerhört viktigt för att personen inte ska behöva oroa sig över ersättningssituationen.

10.38. Svenska Kyrkan var en remissinstans på eget bevåg, och säger i sin korta skrivning att bemötandet är viktigt. Det finns med i vårat förslag - men var i ert förslag finns detta. Jag undrar, hur tänker ni förhålla er till våra sex förslag? Tänker ni visa att ni är seriösa? Tänker ni medverka till och samarbeta för att få igenom förslagen? Det är viktigt att vi får besked om det.

10.40 Emma Henriksson (KD) talar. Beskedet från KD:S riksting i Umeå är glasklart. Är man för sjuk för att arbeta ska man känna ekonomisk trygghet. Men man ska också hjälpas tillbaka.

10.41. Hur ska vi rätta till bristerna utan att skapa nya? Det är inte enkelt. Därför måste vi vara väldigt noggranna när vi gör förändringar i sjukförsäkringen. Jag får gång på gång höra hur vansinnigt illa människor behandlades innan vi genomförde reformen. Vi får inte komma tillbaka till de brister vi hade tidigare.

10.43. Jag tycker att ni har misshandlat frågan så vansinnigt. Man kallade alliansens arbete föraktfullt för en stencil. Det här är ett grundligt genomtänkt förslag. Det kanske finns brister här också, det är därför detta varit ute på remiss i ett par månader.

10.45. I slutet av april debatterade jag med Tomas Eneroth om förslagen. Ändå väntade man till 7 juni att presentera sitt förslag. Det komiska är att våra remissinstanser tyckte att två månader var kort tid. Oppositionen gav två myndigheter och en organisation två dygn på sig.

10.46. Det här kan leda till att sjuka får det sämre. Det kan jag som kristdemokrat inte acceptera. Vi kommer få höra här i dag att vi inte har några förslag från regeringen. Var inte för en sekund tveksamma. Vi i KD med alliansen kommer att se till att det kommer att läggas förslag i höst.

10.48. Jag och KD röstar för ett avslag på oppositionens förslag.

10.49 Tomas Eneroth (S) talar.

Vill inledningsvis yrka bifall till betänkandet. Att förslagen är skissartade - jag tyckte för en sekund att de pratade om regeringens sjukförsäkringsreform. Men där var ju konsekvenserna inte oförutsedda.

10.50. Viljan att sänka offentliga utgifter var större än viljan att handskas ansvarsfullt med sjukförsäkringen. Kritiken mot reformen har varit massiv, såväl inför som efteråt, då instanser påpekat på orimliga konsekvenser.

10.51 Fredrik Reinfeldt sa att konsekvenserna var oförutsedda. Var det bara teater eller undanhöll ni fakta?

10.52. Listan kan göras lång av personer som fått personifiera bristerna i sjukförsäkringen. Det kunde varit någon av oss. Alla kan vi bli sjuka.

10.53. Den sjuka önskar bara att bli frisk, men med dagens system tillkommer även att inte riskera drabbas av fattigdom. Det är inte värdigt Sverige.

10.54. När reformen genomfördes 2008 applåderade oppositionen i kammaren. Det är för mig obegripligt. Applåderar ni nu när tusentals är utförsäkrade?

10.55 Jag ser gärna att vi hittar överenskommelser, om allt som skulle kunna bidra till en fungerande sjukförsäkring. Men för att kunna hantera långsiktiga lösningar måste vi genomföra de akuta förändringarna som behövs.

10.56 Alliansen sa att förslag kommer inom kort. Efter nyår, sa ni. Det har gått ett helt år och inget förslag har kommit. Vi har två förslag, ni har noll. Det finns inga sex förslag.

10.57. Återkom när ni har förslagen. Men i era förslag finns många brister. Ingen vet än i dag om regeringen kommer med förslag om förändring i budgeten. Vi litar inte på regeringen. Vi har väntat länge nog.

10.59. Vi vill stoppa utförsäkringarna. Ersättningen ska finnas kvar under tiden man gör sin arbetslivsprövning.

11.01. Effekten blir för deltidsarbetslösa MS-sjuka til exempel, att man blir heltidsarbetslös. Det är ingen arbetslinje.

11.02 Jag hade inte försväntat mig att ni skulle återsända frågan till utskottet.

11.04. Talar om slarvig beredning av alliansens reform. Och att man dessutom undanhållit det man redan känt till om konsekvenserna.

11.05 Riksdagens opolitiska tjänstemän har tagit fram kostnadsberäkning: 300 miljoner kronor. Regeringens beräkning är mycket högre: 2,4 miljarder. Det får bli en senare uppgift att granska mot vika underlag regeringen tagit fram den beräkningen.

11.06 Vi hade kunnat fatta beslutet förra veckan.Men efter fyra timmars behandling valde ni att återskicka frågan till utskottet. Man kan misstänka att ambitionen var att skjuta på frågan ytterligare. Jag tror svenska folket hade väntat sig mer. Är ni nöjda med sjukförsäkringen? Är ni nöjda med att 50 000 är utförsäkrade?

11.08 Hade det inte varit bättre om ni välkomnat våra förslag? Är prestigen så viktig? Mitt råd till er är kom ut ur bunkern. Se verkligheten och inte bara alliansens brochyrer.

11.09 Jag hoppas innerligt att vi under omröstningen i eftermiddag får en majoritet för att förändra i sjukförsäkringsreformen.

11.10 Guncor G Ericson (MP) talar. Till vilken nytta har beslutet fördröjts? undrar hon.

11.11 En skrivelse kom 25 maj, men ännu vet inte vi riksdagsledamöter om det blir något förslag. Våra konkreta förslag är inte att ställa emot förslagen i regeringens skrivelse.

11.12. Regeringen Reinfelds modell har inneburit ett stort misslyckande för ett rikt land som Sverige. Är det ett misslyckande eller är det medvetet?

11.13 Det sorgligaste i denna soppa är de människor som drabbats. Försäkringskassan varnade för att inte budgeten skulle gå ihop - och nu visade det sig stämma.

11.14. Våra förslag är till för att stoppa de allvarligaste konsekvenserna av reformen. Att stoppa utförsäkringarna har vi inte fått gehör för, men de två andra förslagen fanns majoritet för även förra veckan då oppositionen begärde återremiss.

11.15 6 000 svårt sjuka människor har på grund av ändrade regler blivit 0-klassade. Det går inte att säga "tänkte inte på det". Regeringen visste konsekvenserna, ändå drev man igenom förändringarna.

11.16 Läser ur ett mejl om hur Alliansens politik har raserat en sjuk kvinnas liv.

11.17 Det här är en nödbroms för att inte fler ska kastas in i det verkliga utanförskapet och nollklassas.

11.18 Det är självklart att det inte går att sätta tidsgränser hur länge sjukdomar varar. Men tyvärr fanns det inte stöd för vårt förslag i utskottet, utan utförsäkringarna kommer att fortsätta.

11.19 Människor har tvingats säga upp sig från sin deltidsanställning för att söka ett arbete som inte finns. Arbetslivsprövningen bedrivs mot en fiktiv arbetsmarknad.

11.20. Ekonomisk och social trygghet är grundläggande för hälsa. Sedan regeringen införde ändrade regler har många utförsäkrats. Föräldrar som måste säga "Sorry. Jag kan inte köpa några nya skor i sommar". Lägg formaliasnacket åt sidan. Se att det är människor det handlar om.

11.22. Över hälften av dem som började introduktionen har åter blivit sjukskrivna och därmed nollklassade.

11.23. Regeringens förslag om bostadsbidrag är egentligen en återgång till hur reglerna såg ut innan reformen - men till en mycket lägre nivå, säger Gunvor G Ericson.

11.24 Det är uppenbart för alla att människor inte känner tilltro till den sjukförsäkring vi har i dag. Det är sorgligt att M och kompani inte inser det parlamentariska läget. Räknar ni med att få passivt stöd av någon annan? Lägg ner prestigen. Inse att denna nödbroms är ett steg. Sjukförsäkingen behöver reformeras i grunden.

11.26 Bifall till betänkandet så att riksdagen äntligen kan ge uppdrag till regeringen, avslutar hon.

11.27 Erik Almqvist (SD) inleder med att yrka bifall till betänkandet. Tackar de rödgröna för ett bra samarbete, särskilt när det gäller betänkandet om de nollklassade.

11.28 Gunnar Axén talar om hyckleri från oppositionen. Om det är något som är hyckleri är att tala om konsekvenser som oväntade. Regeringen talar om sina förslag, men det är fel. Det har inte kommit några förslag. När regeringen behagar komma med några som helst förslag till förbättring tar vi upp det då.

Tackar också alliansen för att hjälpa att stoppa de rödgröna från att urholka systemet.  Men ni måste lära er regeringsansvar. Ni måste lära er att söka stöd för er politik. Man har suttit här i kammaren, tryckt på knappen och blundat.

11.31 Ni borde hört av sig till oss. Ni måste lära er att det inte är regeringen som bestämmer. Det är regeringen som styr men riksdagen som besämmer.

11.32 Det är angeläget att söka stöd för krig i Libyen men inte att söka stöd för sjukförsäkringen. På grund av den passiva regeringen tvingas oppositionen komma med initiativ. Jag kommer med stolthet trycka på knappen för förbättringar.

11.33 Wiwi-Anne Johansson (V) talar.

Ytterligare några har utförsäkrats och några har nollklassats sedan vi stod här sist förra veckan.  Vill poängtera om att det går bra för sjukförkringen. Mellan 2010-2014 beräknas överskotten till miljarder.

11.34 Men bara tre procent har lyckats bli så friska att de får jobb utan stöd. Många står nu helt utan skydd.

11.35 En av dem skriver på hennes blogg. "Jag orkar inte kämpa med allt detta".

11.36. Alliansen talar om succé. 12-13 000 personer har fått jobb. Men de andra som valsar runt i systemet jagas inte bara av sin sjukdom utan piskas också av fattigdomens björkris. Men det är väl så det ska vara i alliansens Sverige.

11.37 När Ulf Kristersson blev minister tog han fram förstoringsglas för att granska sjukförsäkringen. Den läcker som ett såll. Men inga förslag om att täta sprickorna kom. Vi har kommit med förslag för att täta de allra värsta sprickorna.

11.39 Den som varit sjuk i 180 dagar ska prövas mot en arbetsmarknad som finns i verkligheten. Redan efter ett halvår som sjuk kan arbetsgivare förlora anställda som tvingas söka jobb på heltid, och lämna en deltidsanställning.

11.40 Vi och alla utförsäkrade är dock besvikna över att regeringen och alliansen inte vill stoppa stupstocken - men vi är inte förvånade.

11.42 I debatten talade man om attitydproblem och arbetsovilja, i stället för att noggrannt studera varför sjuka inte kunnat komma ut på arbetsmarknaden. Hoppas att regeringen gör en historisk återblick och analys.

11.44 I dag debatterar vi några akuta förändringar för de sjuka. Jag beklagar att ni i alliansen beklagar er över att ni inte fått tillräckligt många remissvar. Helst vill ni veta på kronan vad det skulle kosta att hjälpa de mest utsatta i samhället.

Det kommer att finnas 63 miljarder i överskott i sjukförsäkringen under de närmaste åren. Jag kan räkna till fyra, snart ett femte skatteavdrag. Att ni inte skäms. Ni har gjort Sverige kallare. Vill yrka bifall till betänkandet.

11.46 Finn Bengtsson (M) talar.

Oppositionen har på ett populistiskt sätt uttryckt påståenden att alla läkare och kyrkan misstror regeringens arbete med sjukförsäkringen. Men då borde inte remissinstansernas svar se ut som de gör. Även Sveriges läkarförbund är i huvudsak positiv. Det står i bjärt kontrast mot de högljudda rösterna från oppositionen.

11.49. Även kyrkan kommer med konstruktivt svar. Tar upp historieskrivningen från oppositionen.

Det förefaller mig tveksamt att stödja sig på högljudda röster som inte stödjer sig på de organiserade grupperna.

11.51 Eva-Lena Jansson (S) talar.

Icke avsedda konsekvenser om reformen medges av regeringen. Men nu vet vi att det var lögn. Igår redovisade GP ett dokument som bevisar det. Varför kan man fråga sig? Dåvarande socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson gav svar: då fanns pengar att finansiera skattesänkningarna.

11.53 Votering.

Voteringssignalen på sex minuter går nu, meddelar talmannen.

11.56 Kammaren fylls av ett sorl. Riksdagsledamöterna går runt och diskuterar med varandra.

12.00 Ja för utskottet. Nej till reservationen. 140 ja, 139 nej.

Det innebär att de rödgrönas förslag vinner med minsta möjliga marginal.

Lisa Röstlund

ANNONS

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter