Aftonbladet.se fällt av Pressens opinionsnämnd

NYHETER

Bröt mot god publicistisk sed

Den 29 september 2005 publicerade aftonbladet.se en artikel som handlade om ”Stella” som berättade om hur hon i 30 år levt tillsammans med en högt uppsatt statstjänsteman som slagit och våldtagit henne.

Den 13 juli, 28, 29 och 30 september, den 5, 8 och 10 oktober 2006 samt den 15 mars 2007 förekom olika publiceringar rörande en namngiven högt uppsatt militär, A. I publiceringarna, som bl. a. byggde på uppgifter från A:s ex-hustru och på uppgifter i en polisutredning, förekom ingående skildringar av A:s sexliv, intresse för pornografi och vad hustrun utsatts för. Vid flera tillfällen publicer-ades bilder på A iförd uniform. Det förekom också uppgifter om att han hanterat hemliga handlingar på ett otillåtet sätt.

Bl. a. uppgavs i artikeln den 13 juli 2006 att våldtäkterna och misshandeln mot A:s ex-hustru hade gett honom fängelse.

Den 28 september uppgavs att vad som tidigare inte varit känt var mängden hemliga handlingar A hade liggande hemma och de sexuella avvikelserna, som i kombination gjorde honom till en allvarlig säkerhetsrisk enligt flera experter. A hade i mars 2006 dömts till tre månaders fängelse för två fall av misshandel av sin dåvarande hustru.

I artikeln den 29 september uppgavs att åklagaren hade beslutat om besöksförbud för A men efter hans överklagande upphävde tingsrätten beslutet. Både ex-hustrun och barnen var nu jätterädda. A hade fortfarande inte lämnat över det vapen han innehade till polisen, sade hustruns målsägandebiträde.

Den 10 oktober redogjordes för vad som skedde under rättegången mot A då han stod åtalad för bl. a. misshandel av sin ex-fru. Det redogjordes också för vad som framkommit om makarnas gemensamma liv i polisutredningen.

Publiceringarna anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. Det var fråga om rent förtal genom uppenbara och medvetna lögner i akt och mening att smutskasta hans person. En arbetsrättslig process pågick i Statens ansvarsnämnd och det var uppenbart att osanningarna skulle tjäna till att påverka nämnden. Han målades upp som psykopat, våldtäktsman, tyrann, sadist, hustrumisshandlare men även spion och våldsverkare som har olagliga vapen. Trots att han blivit friad från misstankarna om våldtäkt och grov misshandel hade tidningen skrivit att han blivit dömd för våldtäkt och att han utsatt sin ex-hustru för tortyrliknande misshandel. Hans ombud hade påtalat felet för reportern som bekräftat att rubrik och ingress var felaktiga på grund av en missuppfattning. Uppgifterna hade ändrats samma dag på hemsidan. Uppgifterna hade dock fått stor spridning och nu fanns en bild av honom som en grovt kriminell person. Han ifrågasatte även starkt tidningens motiv bakom att publicera uppgifter om att han ännu inte lämnat in sitt tjänstevapen, liksom vilket allmänintresse som moti-verade ett så massivt ingrepp i hans privatliv som de publicerade upp-gifterna om hans sexliv innebar.

Tidningen medgav att artikeln den 13 juli innehöll ett allvarligt sakfel, anmälaren var inte dömd för våldtäkt. Felskrivningen berodde på en samman-blandning av åtalspunkterna och vad som kom att bli domen. När reportern blev uppmärksam på felet korrigerades texten på aftonbladet.se. I övrigt var den anmälda artikeln korrekt och stod inte i strid med god publicistisk sed. A:s identitet hade ett oavvisligt allmänintresse med hänvisning till hans höga position inom försvarsmakten. De långtgående beskrivningarna av A:s sexliv hade allmän-intresse av två skäl; dels eftersom det var själva grunden till att han betraktades som en säkerhetsrisk av landets högsta militära ledning, dels eftersom säkerhetsrisken blev känd genom förhör med hans ex-hustru. Uppgifterna avseende om-fatt--ande beslag av pornografi och hemliga militära handlingar verifierades av polisens beslagsprotokoll.

PO:s bedömning

PO ansåg att tidningen borde klandras och hänsköt ärendet till Pressens Opinionsnämnd. Skälen var följande.

Anmälaren har haft en framskjuten ställning inom det svenska försvaret. Han var en offentlig person som fick tåla en långtgående granskning av sin tjänsteutövning. Efter vad som framkommit har det även funnits anledning att granska och rapportera om hans privatliv då hans livsföring har kunnat påverka hans arbete inom försvarsmakten.

Att han blivit dömd för två fall av misshandel av sin dåvarande hustru hade allmänintresse och det var motiverat att tidningen redogjorde för detta. Uppgiften om att han dömts för våldtäkt var dock fel. Domen ger heller inte grund för beskrivningen av miss-handeln som tortyrliknande. Även om det var bra att tidningen omgående korrigerade artikeln på hemsidan innebar publiceringen en allvarlig publicitetsskada.

Vidare var tidningens rapportering i vissa delar starkt vinklad. Särskilt publiceringen den 10 oktober framstår som en partsinlaga för ex-hustruns version. I artikeltexten redogjordes ingående för uppgifter från polis-utredningen om kränkningar av henne som han inte dömts för. Hon skulle bl. a. ha bundits och piskats av honom i källartrappan; det skulle ha gjort så ont att hon lämnat bitmärken i räcket. Rätten framställdes inte heller som opartisk. Det kan även ifrågasättas om det var motiverat att i publicer-ingen den 29 septem-ber återge uttalandet från ex-hustruns advokat om att han inte lämnat in sitt tjänstevapen och att ex-hustrun och barnen nu var jätterädda.

Även med hänsyn tagen till det stora allmänintresset anser jag att tidningen, genom vad ovan anförts, har gått över gränsen för vad anmäl-aren skall behöva tåla vid rapporteringen.

Pressens Opinionsnämnd gjorde samma bedömning som PO och fann att aftonbladet.se genom publiceringarna brutit mot god publicistisk sed.

Beslutet (2007-11-20) i dess helhet finns tillgängligt på PO:s och Pressens Opinionsnämnds hemsida www.po.se