Stark JO-kritik mot polisens romregister

NYHETER

JO: Ansvaret vilar på polismyndigheten och dess högste chef

1 av 2 | Foto: Dagens Nyheter avslöjade att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, redan 2012 frågade Skånepolisen om registren med känsliga uppgifter. Då mörkades romregistrets existens. Skånes länspolismästare, Klas Johansson (i mitten på bilden), kan inte förklara varför. ”Jag har svårt att bilda mig en uppfattning om det”, säger han.

Justitieombudsmannen (JO) riktar idag kraftig kritik mot Skånepolisen.

Anledningen: polisens olagliga register över romer.

Enligt JO har den mycket otydliga ansvarsfördelningen inom polismyndigheten varit en förutsättning för bristerna i uppgiftssamlingarna.

– Ansvaret för de grundläggande bristerna när det gäller myndighetens organisation, instruktioner och praxis vilar på polismyndigheten och dess högsta chef, länspolismästaren. Det vilar också ett tungt ansvar på de personer som innehaft befattningen som chef för länskriminalavdelningen. Jag är mycket kritisk också till chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i Lund, som hade ett ansvar för att uppgiftssamlingarna byggdes upp, och till den polis som byggde upp dem, säger JO Cecilia Renfors idag.

Oklart ansvar

Polismyndigheten i Skåne hade ett olagligt register över mer än 4 000 romer. Nyheten slog ner som en bomb i Sverige hösten 2013 och saken utreddes av bland annat av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) som kom fram till att registret var olagligt.

Men exakt vem som var ansvarig för registret har hittills varit oklart. Justitieombudsmannen har därför granskat vem eller vilka inom Skånepolisen som haft ansvar för den olagliga registreringen av romer. Inom polismyndigheten har den otydliga ansvarsfördelningen varit en förutsättning för bristerna i uppgiftssamlingarna, menar JO som i sitt beslut uppger att de brister som konstaterats fått mycket allvarliga konsekvenser.

Oklarheterna i ansvarsfördelningen medförde att de inblandade inte var medvetna om omfattningen av sitt ansvar.

– Jag vill poängtera att det förtroende som lagstiftaren har gett Polismyndigheten, genom den omfattande rätten att behandla uppgifter inom kriminalunderrättelseverksamheten, förutsätter att man noggrant efterlever och respekterar polisdatalagens integritetsskyddsbestämmelser, avslutar JO Cecilia Renfors.

Tidigare granskats

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och åklagare har tidigare gjort granskningar som visade att det fanns allvarliga brister vid personuppgiftsbehandlingen i två uppgiftssamlingar inom polisens kriminalunderrättelseverksamhet.

JO förutsätter nu att den nya Polismyndigheten gör vad som är nödvändigt för att garantera att polisdatalagens integritetsskyddsbestämmelser efterlevs inom hela myndigheten.