Rättstolk: Problem med okvalificerade tolkar

avTT

Foto: Rättstolkarna
Lotta Hellstrand, ordförande i branschorganisationen Rättstolkarna.

Det är mycket sällsynt att domar rivs upp på grund av bristfällig tolkning – men enligt branschorganisationen Rättstolkarna anlitas okvalificerade tolkar alltför ofta.

– När det gäller ett så allvarligt ärende som mord bör ingen annan än en rättstolk användas, säger ordföranden Lotta Hellstrand.

Svea hovrätt har rivit upp Attunda tingsrätts dom mot en tonåring som misstänks för mordet på en skolkamrat i Märsta. Anledningen är att tolkningen av förhöret med den dömde var så bristfällig att hovrätten bedömt att rättegången måste tas om.

Enligt Lotta Hellstrand är problemet med okvalificerade tolkar inom domstolarna omfattande.

– Det förekommer att förhör ställs in, att folk skickas hem och att man får skjuta upp mål en eller flera dagar, säger hon.

– Mörkertalet då det inte upptäcks är säkert skrämmande stort. I domstolarna får man mig veterligen ingen som helst utbildning i hur man upptäcker en dålig tolk när man inte själv förstår språket.

Formell kompetens

Att vara vaksam på längden på utsagorna är ett viktigt sätt att upptäcka bristfällig tolkning, enligt Hellstrand – exempelvis om den förhörde gör en lång utläggning som av tolken översätts korthugget.

– Det kan finnas en förklaring, såsom många utfyllnadsord och omstarter, men det finns ändå anledning att bli misstänksam. Om tolken inte tolkar i jagform är det också ett tecken på att hon eller han är orutinerad, säger hon.

– Det allra bästa sättet är att säkerställa bra tolkning är att se till att tolken har formell kompetens.

För att bli auktoriserad tolk krävs ingen särskild utbildning, men man måste klara kammarkollegiets auktorisationsprov. Därefter kan man genomgå ett rättstolksprov för att bli rättstolk.

– Enligt en ändring i rättegångsbalken från 2013 ska auktoriserade tolkar anlitas för brottsmisstänkta om möjligt, säger Hellstrand.

Bättre anpassning

Trots ändringen upplever domstolarna ofta brist på auktoriserade tolkar, och tolkarna upplever i sin tur brist på arbete. Detta beror enligt Hellstrand på dålig samordning.

– Jag vet inte hur många gånger jag fått samtal från tingsrätten då de exempelvis frågat om jag kan komma på häktningsförhandling dagen därpå klockan 11. Säger jag att jag inte kan förrän 11.30 bokar de en okvalificerad tolk i stället, säger hon.

– Det står rent av i förarbetena till ändringen i rättegångsbalken: domstolen får inte vid varje fördröjning avstå från att anlita auktoriserad tolk. Man måste bli mycket bättre på att anpassa sig.