Partierna om EU och brottsligheten

Aftonbladet.se har gått igenom samtliga partiers EU-program för att se vad de tycker om straffrättsligt och polisiärt samarbete mellan medlemmarna.

Vi har endast tittat på de svenska partier som i dag finns representerade i EU-parlamentet.

Socialdemokraterna

”Den fria rörligheten för inte bara med sig möjligheter. I dag samarbetar kriminella nätverk över gränserna. Människor, vapen och narkotika smugglas in i EU och mellan medlemsländerna”, skriver Socialdemokraterna i sin valplattform.

Därför vill partiet förstärka samarbetet mellan polis, tull och åklagare i EU. Snabba och gemensamma profilanalyser av narkotika ska hindra att syntetiska droger får fäste i Europa. Den ekonomiska brottsligheten och skattefusket ska bekämpas genom hårdare press mot skatteparadis. Att stoppa människohandel och prostitution är ett annat prioriterat område. Bland annat vill Socialdemokraterna att samtliga medlemsländer ska förbjuda sexköp.

Moderaterna

”Den största delen av brottsligheten är lokal eller nationell till sin karaktär och bekämpas bäst av medlemsländernas poliskårer. Det finns emellertid en grov organiserad brottslighet som ägnar sig åt en rad olika brott och som sträcker sig långt över de enskilda nationsgränserna”, skriver Moderaterna i valplattformen ”Ett starkt Europa för Sveriges bästa”.

Som exempel tar man handel med människor, narkotika och illegala vapen samt ekonomisk brottslighet. Moderaterna vill bygga vidare på det samarbete som redan finns i dag inom EU. Som enskild ska det bli enklare att anmäla brott i ett annat EU-land och stödet till brottsoffer ska förbättras. Balans mellan effektiv brottsbekämpning och skydd för den personliga integriteten är viktigt, menar Moderaterna.

Junilistan

Junilistan vill inte att frågor om lagstiftning och rättsskipning ska beslutas centralt i Bryssel. Straff- och civilrätt ska förbli nationella frågor.

Samtidigt menar man att samarbete krävs för att motverka gränsöverskridande brottslighet som till exempel trafficking.

”(...)men vi motsätter oss överstatlighet och rätt för utländsk polis att göra tillslag på svenskt territorium. Om något EU-land vill tillåta polis från ett annat land att göra detta ska det ingå ett bilateralt fördrag med landet i fråga. Sådant ska aldrig kunna pådyvlas medlemsländer uppifrån”, skriver Junilistan i valplattformen ”25 punkter för ett bättre Europa”.

Man vill också tillåta de EU-länder som så vill att återupprätta gränskontroller mot andra EU-länder för att stoppa narkotikahandel, alkohol- och tobaksmuggling samt trafficking.

Vänsterpartiet

Partiet menar att EU är ett för begränsat område för att på ett effektivt sätt bekämpa grov internationell brottslighet, människohandel, narkotikasmuggling och gränsöverskridande ekonomisk brottslighet. Däremot välkomnar partiet ett utökat och bättre samordnat internationellt samarbete.

”Därför bör arbetet ledas av Interpol i nära samverkan med de nationella polismyndigheterna”, heter det i Vänsterpartiets valplattform inför EU-parlamentsvalet.

Vänsterpartiet säger nej till Lissabonfördraget, bland annat eftersom polisiära och rättsliga frågor flyttas till EU:

”Med tanke på hur EU varit en knähund till USA och infört åtgärder som minskat rättssäkerheten och kränkt de mänskliga rättigheterna är det allvarligt att EU utökar sin makt på dessa områden”, skiver man i valplattformen.

Folkpartiet

Partiet tycker att brottsbekämpningen har hamnat på efterkälken i EU-samarbetet. Om Lissabonfördraget blir verklighet och EU-parlamentet får inflytande över rättspolitiken tänker Folkpartiet driva på för en effektiv europeisk brottsbekämpning.

”Folkpartiet vill att polis, tull och åklagare i medlemsländerna ska få större möjligheter att samarbeta och utbyta information över gränserna, även med länder utanför EU”, skriver Folkpartiet i EU-programmet ”Vi tror på Europa”.

Partiet vill också skapa ett ”europeiskt FBI” genom att göra polisbyrån Europol till en europeisk polismyndighet som har det yttersta ansvaret för brottsutredningar där flera länder är inblandade. Man vill också ha en europeisk åklagarmyndighet med rät att bedriva förundersökningar, beordra spaning och tillslag i flera länder samtidigt.

Kampen mot människohandel och sexuellt utnyttjande av barn lyfts fram som särskilt viktiga områden. Folkpartiet vill att den som blir offer för människohandel ska erbjudas permanent uppehållstillstånd i EU.

Partiet vill också ha en dataskyddsmyndighet som ska granska förslag och regler som kan vara integritetspåverkande.

Centerpartiet

”I en allt mer internationaliserad värld, där personer lätt färdas mellan olika länder och kriminaliteten inte stannar vid gränserna, behövs effektiva och rättssäkra metoder för samarbete mellan EU:s medlemsstater. Det är exempelvis av stor vikt att vi som medborgare kan lita på rättssystemet i det land vi befinner oss i vid jobb, resor eller studier”, skriver Centerpartiet i valplattformen ”Drömmen om vårt Europa - ett smalare men vassare europeiskt samarbete”.

Partiet är för ett utökat och förstärkt samarbete mellan brottsförebyggande myndigheter för att hindra till exempel narkotikaligor, människohandlare, penningtvättare och terrorister.

Samtidigt måste alla beslut som tas analyseras så att de inte kränker den personliga integriteten. Sådana förslag är partiet berett att stoppa i Europaparlamentet.

Miljöpartiet

Partiet är för insatser som stoppar sexhandel och man vill att EU-länderna kriminaliserar sexköpare. Partiet vill också att varje enskilt medlemsland ska kunna införa skärpta gränskontroller för att förhindra smuggling av bland annat alkohol, tobak, vapen, narkotika och radioaktivt material.

Miljöpartiet säger nej till Lissabonfördraget som ger mer makt till EU när det gäller straffrätt och polissamarbete.

Kristdemokraterna

”Gränsöverskridande samarbete förhindrar gränsöverskridande kriminalitet. Därför ska polis, åklagare och andra brottsbekämpande myndigheter inom EU få möjlighet att skapa ett effektivare och utvidgat samarbete”, skriver Kristdemokraterna i valmanifestet ”Ett tryggt Europa - vår väg dit”.

Man nämner särskilt kampen mot ekonomisk brottslighet, finansiering av terrorism samt människohandel.

Partiet vill införa höjda och likvärdiga minimistraff för människohandelsbrott i hela EU. Man vill också skapa ett vittnesskyddsprogram till för människohandlarnas offer och man vill exportera den svenska sexköpslagen där sexköp är olagligt.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN