Här är punkterna i budgeten – som påverkar dig

avSebastian Chaaban

NYHETER

Järnvägarna ska rustas upp.

Sverige ska stödja frihetskämpar.

Och eleverna i skolan ska läsa mer matematik – här är punkter ur regeringens budget för 2012.

Utbildningsdepartementet:

■ ■ Civilingenjörsutbildningarna ska byggas ut med 400 nybörjarplatser redan till höstterminen nästa år.

Under 2013 ska ytterligare 200 nybörjarplatser tillkomma om söktrycket finns.

Finansieras genom att 180 miljoner kronor omfördelas.

■ ■ Utländska studenter i Sverige måste sedan 1 juli i år betala för utbildningen. 50 miljoner kronor, ökning på 20 miljoner kronor sedan förra året, ska satsas på stipendier främst till personer från biståndsländer för att locka dem till Sverige. Kostnaden blir 20 miljoner kronor extra 2012.

■ ■ Regeringen lägger totalt 3,8 miljarder kronor på lärarreformer under 2012-2015. Det mesta rör olika former av utbildningar och karriärutveckling. Lärarlyftet II ska ska ge lärare behörighet i ämnen de undervisar i. 850 miljoner kronor satsas.

Satsningar på kompetensutveckling förskollärare och förskolechefer förslås. Totalt rör det sig om 120 miljoner kronor under 2012-2014.

■ ■ Utbildningarna till läkare, tandläkare, sjuksköterska och specialistsjuksköterska ska byggas ut rejält. Bekostas genom att 600 miljoner kronor per år ska flyttas runt mellan universitet och högskolor.

■ ■ Det blir ner matematikundervisningen i grundskolan. Antalet timmar utökas med 120 från och med höstterminen 2013. Kostnad för det så kallade mattelyftet landar på 250 miljoner kronor 2013 och därefter 500 miljoner kronor per år från och med 2014.

Näringsdepartementet:

■ ■ Regeringen vill förbättra konkurrensen för välfärdsföretag, som apotek. Konkurrensverket får uppdraget att utvärdera konkurrensförhållandena i landets kommuner. Kostnad på 1 miljon kronor för 2012.

■ ■ Sänkt restaurangmoms. Momsen sänks från 25 procent till 12 procent från och med 2012. Kostnaden landar på 5,4 miljarder kronor.

■ ■ Sveriges vägar och järnvägar behöver rustas upp. Totalt ska 5 miljarder kronor, varav 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg, under 2012-2013.

■ ■ Bredbandsutbyggnaden ska hålla i sig. Målet sedan tidigare är att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. 495 miljoner kronor satsas de närmaste tre år.

Socialdepartementet:

■ ■ Länsstyrelserna i Skåne län, Västra Götalands län och Stockholms län ska få ytterligare fem miljoner kronor i arbetet för att motverka penningtvätt. Sedan 2009 har länsstyrelserna haft sammanlagt 1,8 miljoner kronor per år. Satsningen införs 2012.

■ ■ Regeringen vill underlätta byggandet av attraktiva boendemiljöer på landsbygden. 23 miljoner kronor per år under tre år satsas för att stödja kommunernas arbeta med strandskydd.

■ ■ Regeringen vill se skattelättnader för den som vill hyra ut sin bostad. Schablonavdraget föreslås höjas från dagens 18.000 kronor till 21.000 kronor.

■ ■ Pensionärerna får höjt bostadstillägg, som höjs med 170 kronor i månaden. Det beräknas kosta 500 miljoner kronor.

■ ■ Statens stöd till trossamfunden ska höjas. Stödet som samfunden kan söka höjs med 10 miljoner kronor och stödet till Nämnden för statligt stöd till trossamfund höjs med 2 miljoner kronor.

Justitiedepartementet:

■ ■ 14 miljoner kronor satsats för bildandet av en stiftelse för att främja kriminologisk forskning.
■ ■ Säkerhetspolisen får 85 miljoner kronor då anslaget ökas från 2012. Säkerhetspolisen ska bli bättre på att upptäcka och bedöma hot. Terrordådet i Norge och självmordsbombningen i Stockholm är två bidragande orsaker till det ökade anslaget.

Miljödepartementet:

■ ■ Klimatförändringarna förväntas påverka klimat, som blir allt nederbördsrikt, med större risker för översvämningar och ras.

Ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI ska bildas. Kostnaden blir sammanlagt 400 miljoner kronor mellan 2012-2015.

■ ■ En supermiljöbilspremie ska få bilköpare att välja klimatsmart. Premien införs 1 januari 2012, och rör bilar som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. 200 miljoner kronor är avsatta i budgeten för åren 2012-2014.

Utrikesdepartementet:

■ ■ Sverige satsar på att stödja internetaktivister, med bakgrunden av den arabiska våren i Mellanöstern och Nordafrika.

90 miljoner kronor satsas.

Finansdepartementet:

■ ■ Den utlovade sänkningen av pensionärsskatten skjuts upp till 2013–2014 i stället - om de offentliga finanserna är i balans. Reformen beräknas kosta 2,3 miljarder kronor.
■ ■ Finansinspektionen ska få starkare resurser. 103 miljoner kronor extra per år från 2014.
■ ■ Privatpersoner som skänker pengar till vissa ideella organisationer kan få upp till 1 500 kronor lägre skatt om året.

Arbetsmarknadsdepartementet:

■ ■ Fyra miljoner kronor går till att öka säkerheten för den judiska minoriteten i Sverige och öka skyddet vid de judiska församlingarna.

■ ■ Romer har en utsatt position i det svenska samhället. Regeringen vill satsa sammanlagt 46 miljoner kronor under sammanlagt fyra år, med start 2012, för att romernas situation ska förbättras.