Hovrätten: Ingen ny Arbogarättegång

Avslår överklagan om jäv

Foto: lasse allard
Det blir ingen ny Arbogarättegång meddelade Svea hovrätt.
NYHETER

Svea hovrätt avslår överklagan om jäv i Arbogamålet.

Därmed blir det ingen ny tingsrättsförhandling.

– Reaktionen blir väl egentligen bara att rättegången kommer att fortsätta precis som det var tänkt, och avslutas i förhoppningsvis korrekta former, säger rättens ordförande lagman Per Kjellsson om Svea hovrätts besked.

Hur har överklagan påverkat stämningen i rätten?

– Det fanns en oro, naturligtvis, för att rättegången skulle behöva tas om. Det skapar ju enormt mycket merarbete. Sedan tänker man på de inblandade parterna. Jag antar att det är många som är lättade över beslutet.

– För mig personligen betyder det väl kanske inte sådär mycket. Antingen gör jag som normalt, att rättegången fortsätter när det rättspsykiatriska utlåtandet kommer, eller så får någon annan ta över. Det är sådant som kan hända, säger Kjellsson.

Har det som hänt skapat några interna slitningar i rätten?

– Nej, nej, nej.

Anmälde

En av nämndemännen som deltagit i rättegången om barnamorden i Arboga avgick efter det att förhandlingarna avslutats. Orsaken var att hon uttalat sig och sagt att hon hela tiden lutat åt att den åtalade tyska kvinnan Christine Schürrer var skyldig.

Dagen efter anmälde Christine Schürrers advokat Per-Ingvar Ekblad även övriga två nämndemän för jäv, och krävde en ny rättegång med ny domare.

Ekblad menade att hans klient inte hade fått en rättvis prövning i tingsrätten. Han grundade anmälan på att även övriga nämndemän uttalat sig i kvällstidningar och bland annat sagt ”Det finns ingen anledning att ljuga om man har en sanning”.

Västmanlands tingsrätt gjorde dock bedömningen att rättegången inte skulle tas om, ett beslut tyskan överklagade till Svea hovrätt.

Inte i linje

När det gäller den kvinnliga nämndeman som talat med pressen så har hon avslöjat hur rätten resonerat vid den överläggning som föregick rättens beslut om rättspsykiatrisk undersökning. Detta ligger inte i linje med det principiella förbud som finns mot att avslöja vad som sagt vid en överläggning, skriver Svea hovrätt.

Samtidigt konstaterar hovrätten att det som kommit fram om vad hon sagt inte tyder på att hon tagit ”ovidkommande hänsyn” eller agerat på annat sätt som varit ägnat att rubba förtroendet för hennes opartiskhet.

När det gäller den manlige nämndemannen anser hovrätten att det inte kommit fram något som gör honom jävig i målet.

Mild kritik

Hovrätten riktar viss mild kritik mot den kvinnliga nämndemannen.

Att hon avslöjat vad som förevarit vid tingsrättens överläggning är ”givetvis olyckligt” eftersom det omfattas av sekretess.

Men när hovrätten bedömer jävsfrågan kommer man ändå fram till att hon inte sagt något som går utöver de överväganden som görs vid en sådan överläggning som gäller beslut om rättspsykiatrisk undersökning.

Och en sådan undersökning görs bara för att ge vägledning när det gäller vilket straff som ska utmätas.

Svårt beslut

Enligt Fredrik Wersäll, Svea hovrätts president, har den ena av nämndemännen berättat om vad som sagts i tingsrättens överläggningar, vilket en nämndeman inte får göra. Men det hon sagt rubbar inte förtroendet för henne, enligt Werzäll.

Werzäll tycker att beslutet var svårt att fatta, men enligt honom råder det inte några tvivel om att jäv inte förekommit.

Men, betonar han, beslutet innebär inte att det är fritt fram för nämndemän att i fortsättningen prata om överläggningarna med pressen.

– Så ska man absolut inte tolka beslutet. Vi säger samtidigt att det är olyckligt att det kommit ut uppgifter om överläggningarna.

Hovrättens beslut kan inte överklagas.

”Naturligtvis glada”

– Vi är naturligtvis glada över att hovrätten fastställt tingsrättens beslut. Det säger jag inte bara ur åklagarperspektiv utan jag tänker även på brottsoffret här. Det hade ju varit ganska tungt om man skulle ha tagit om hela tingsrättsprocessen igen, säger chefsåklagare Anders Jakobsson vid Västmanlands tingsrätt.

Har du fortfarande fullt förtroende för rätten?

– Ja, ja, ja.

Var du orolig inför beskedet?

– Jag hade själv räknat med att tingsrättens beslut skulle stå fast. Jag anser att de skäl som förts fram från försvarshåll inte utgör tillräckliga skäl för jäv i den bemärkelsen att målet skulle tas om, säger Jakobsson.

Så det gick enligt ritningarna?

– Ja, det måste jag nog säga.

Förvånad

Den tyska kvinnans advokat Per-Ingvar Ekblad tog med förvåning emot hovrättens beslut.

– Hovrätten har inte tagit ställning till att en nämndeman redan från början var partisk och därmed har smittat hela domstolen. Den har därmed inte fattat några giltiga beslut, i synnerhet inte i skuldfrågan, säger Ekblad.

Han ska nu utvärdera vad hovrättens utslag innebär.