Här är Byrnes brev till Anders Gerdin

NYHETER

Dear Sir

Jag skulle bli mycket glad för möjligheten att via er tidning förklara EU-kommissionens inställning till tv-rapporteringen om behandlingen av djur på belgiska kreatursmarknader.

Jag tänker inte försvara den oacceptabla behandlingen - tortyren - av djuren i reportaget. Personligen delar jag helt tittarnas skräck och avsmak. EU-kommissionen kan dock endast agera med de befogenheter som vi tilldelats av medlemsstaterna. De är begränsade och i det här fallet ligger ansvaret att se till att djur behandlas humant på medlemsstaterna själva. Sverige, som har en lång tradition av att se till djurens välbefinnande, har visat att medlemsstaterna kan leva upp till sina åtaganden med ett minimun av inblandning från EU-kommissionen.

Trots det tänker jag använda de begränsade befogenheter som EU-kommissionen har när det gäller djurens välbefinnande för att hjälpa till att stoppa denna oacceptabla verksamhet. En juridisk process har redan inletts mot de belgiska myndigheterna för otillräcklig tillämpning av EU:s bestämmelser om djurens välbefinnande. Som en del av den processen gjorde representanter för EU-kommissionens livsmedels- och veterinärkontor ytterligare en inspektion i Belgien under november 2000. Resultat och rekommendationer från den inspektionen kommer att antas och publiceras på internet inom kort.

Jag väntar också på svar på de brev som jag har skrivit till jordbruks- och hälsoministrarna i Belgien. I breven efterfrågar jag detaljerad information om vilka åtgärder som vidtagits mot de ansvariga för de nyligen rapporterade övergreppen, och vilka förslag ministrarna kommit med för att säkerställa att övergreppen inte upprepas.

Kombinationen av dessa åtgärder ger EU-kommissionen möjlighet att besluta om de lagliga åtgärderna ska fortsätta ytterligare. I ljuset av den avsky dessa djurs lidande väckt hos den europeiska allmänheten förväntar jag mig att de belgiska myndigheterna kommer att agera beslutsamt för att förbättra den nuvarande situationen.

På en mer generell nivå kommer jag att vid Jordbruksrådet senare i månaden redovisa två viktiga initiativ som EU-kommissionen tagit gällande grisars välbefinnande och djurtransporter. Jag hoppas att dessa initiativ kommer att leda till viktiga framsteg under det svenska ordförandeskapet i EU.

Högaktningsfullt

David Byrne

KÖTT-UPPRORET