”Bankens dominans måste prövas”

Finansminister kluven i sin inställning till fusionen

NYHETER

Finansminister Bosse Ringholm:

– Sammanslagningen riskerar att leda till sämre villkor för kunderna.

Finansministern konstaterar att fusionen mellan de båda storbankerna innebär en ökad koncentration på den svenska marknaden.

Något han anser innebär både fördelar och nackdelar.

En fördel är att möjligheter till expansion ökar rent geografiskt sett.

– Vi ser en trend mot att bankerna omdefinierar hemmamarknaden till att gälla hela Östersjöområdet. Det är en fördel att svenska banker står väl rustade i den konkurrensen.

Konkurrensrisk

Den främsta nackdelen är risken för svagare konkurrens på den inhemska bankmarknaden, menar Ringholm.

– Det riskerar att leda till sämre villkor för kunderna.

Bosse Ringholm menar att det det måste prövas om bankfusionen innebär att banken blir alltför dominerande.

– Det är nu upp till konkurrensmyndigheterna - Konkurrensverket eller EU-kommissionen - att pröva om den planerade sammanslagningen innebär att den nya banken får en alltför dominerande ställning.

– Vid ett jakande besked därifrån skall också en prövning ske enligt vissa regler i den svenska banklagstiftningen, säger han.

Maria Saving