Skarp kritik mot datautbildningar

Högskoleverket: För få lärare och avbrutna studier i Växjö och Lund

NYHETER

Högskolornas datautbildningar är överlag av bra kvalitet, men den akuta bristen på lärare är ett stort problem, visar Högskoleverkets granskning.

Två lärosäten får allvarlig kritik: Lunds och Växjö universitet.

Tolv lärosäten som har utbildningar med datalogi/datavetenskap som huvudämne har granskats av Högskoleverkets bedömare. Det intryck bedömarna har fått är överlag positivt.

- Det är väl organiserat och fungerar väl. Lärarna jobbar väldigt hårt med sin uppgift och gör det på ett bra sätt. Det leder fram till arbete för studenterna som är attraktiva på arbetsmarknaden, summerar Maud Quist, utredare vid Högskoleverket.

Men det finns också problem. Lärarbristen är ett, avbrutna studier ett annat. Många studenter hoppar av tidigt i den krävande utbildningen.

Störst lärarbrist i Växjö

Inget av lärosätena får sin examensrätt ifrågasatt av verket, men två av dem får allvarlig kritik. I det ena fallet gäller det Växjö universitet som har stor brist på lärare. Problemet tycks vara betydligt större i Växjö än på många andra ställen, konstaterar bedömarna. Den naturliga följden är att de lärare som finns känner sig pressade. Universitetet måste bli mer aggressivt i sin rekrytering, lyder uppmaningen.

- Jag tar kritiken allvarligt, men jag är inte oroad, säger Mathias Hedenborg, prefekt på Matematiska och Systemtekniska institutionen i Växjö.

Lockande löner stora problemet

Han säger att institutionen redan nu inlett en mer aktiv rekryteringsprocess för att komma tillrätta med den nuvarande höga belastningen på lärarna och de bristande kontakterna med eleverna.

Det stora problemet är, enligt Hedenborg, att kunna erbjuda lockande löner.

Även Lunds universitet får allvarlig kritik på grund av bristande organisation. Institutionen för datavetenskap har två avdelningar och den uppdelningen fungerar inte i praktiken, enligt bedömarna.

En uppföljning av utvärderingarna görs inom tre år. Lärosätena måste då visa att förbättringar gjorts, annars riskerar de att mista sin examensrätt.

Till näringslivet

Inte överraskande konstaterar granskarna att näringslivets behov av dataexperter får konsekvenser för högskolorna: dels får många studenter jobb innan de avslutat utbildningen och avstår därför från att ta examen, dels går många lärare till industrin där lönerna är högre.

- Högskolorna har försökt på olika sätt att rekrytera lärare utan att lyckas. Jag vet inte om de själva vet hur de ska bära sig åt, säger Maud Quist.

Bra arbetsvillkor och löner är en förutsättning för att behålla lärare, konstaterar hon.

- Ett sätt är också att högskolorna rekryterar lärare utomlands eller samarbetar i högre utsträckning med industrin, delar på folk så att säga.

Utvärderingen av datautbildningarna är den första i en rad granskningar av all utbildning vid högskolan. I maj presenteras en granskning av medie- och kommunikationsutbildningarna.

Anna Lena Wallström/TT