Regeringen vill att brottslingar ska träffa sina offer

Justitieministern: "Medling kan få unga brottslingar att förstå"

NYHETER

STOCKHOLM (TT)

Regeringen föreslår en ny lag om medling.

Tanken är att brottslingar ska träffa den eller de personer som blivit offer för brottet.

Medlingen, där offer och gärningsman kan träffas och tala om det inträffade brottet, är frivillig och anordnas av staten eller kommunen där brottslingen dömts. När medlingen gäller unga förövare ska den finansieras via bidrag som fördelas via Brottsförebyggande rådet (Brå).

''Jag har mött så många unga brottslingar som inte alls har insett vilken skada de gjort brottsoffret. Medling kan hjälpa dem att förstå.

Det är också bra för att brottsoffret skall kunna bearbeta den djupa traumatiska upplevelse som det innebär att bli utsatt för ett brott'', säger justitieminister Thomas Bodström i ett pressmeddelande.

Rättssäkerhet

Men medling ska inte enbart kunna erbjudas unga förövare och deras offer:

- Det finns ingen anledning att begränsa i ålder, säger Marie-Louise Ollén, rättssakkunnig på justitiedepartementet.

Så småningom kan det bli obligatoriskt för kommunerna att erbjuda medling.

- Det steg vi nu har tagit är att dra upp kriterierna för rättssäkerhet. Men vår förhoppning är att de ekonomiska bidragen ska göra att många kommuner vill kunna erbjuda medling, säger Marie-Louise Ollén.

Medlarens bakgrund kan variera. I förslaget sägs bara att personen ska vara ''kompetent och lämplig''. Hittills har det varit vanligt med socionomer, men det kan också vara lekmannamedlare.

Mildare straff

I förslaget regleras inte i vilken utsträckning medling ska kunna ersätta eller mildra ett straff. Under våren tillsätter regeringen en utredning som ska se över dagens påföljder för unga brottslingar.

- Men det finns redan i dag regler som gör att domstolarna kan sänka straffet, exempelvis i lagen om unga lagöverträdare. Skillnaden är att regeringen nu styr upp verksamheten och tillsätter ekonomiska medel för medling, säger Marie-Louise Ollén.

Kommuner som vill anordna medling får själva bestämma hur verksamheten ska organiseras rent praktiskt.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Hilda Gustavson/TT