Fattiga barn mer utsatta för skador

Socioekonomiska skillnader orsak enligt studie

NYHETER

Barn till arbetare löper större risk än andra barn att skadas så pass allvarligt att de måste få sjukhusvård. En faktor som påverkar skaderisken är inkomsten.

Det visar rapporten "Sociala skillnader bland barn och ungdomar".

På måndagen överlämnades rapporten av Barnsäkerhetsdelegationen till barnminister Ingela Thalén.

- Det är bland annat inkomstrelaterat. Det handlar om att kunna köpa sig trygghet, säger Lucie Laflamme som har genomfört studien. Hon är docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

De grupper som visar högre risk att drabbas av skador är barn till ”ej facklärda arbetare” och barn i den grupp som kallas ”övriga". Även barn till lantbrukare och övriga egna företagare är extra utsatta. De löper ökad risk vad gäller skador som motorfordonsförare.

- Rapporten visar att det finns betydande socioekonomiska skillnader i risken att skadas i Sverige och tydliga skillnader för både pojkar och flickor, säger Agneta Karlsson som är ordförande i Barnsäkerhetsdelegationen.

Flera faktorer påverkar

Hur bostaden ser ut, bostadsområdet man bor i, val av bil och i vilken utsträckning man vistas i trafiken påverkar också skaderisken. Dessa faktorer är delvis inkomstrelaterade.

Det är dock inte bara lönen som påverkar risken för skador. Yrke och utbildning är enligt rapporten andra avgörande faktorer.

- Det har även med inflytande att göra, hur mycket man kan påverka sitt bostadsområde och den miljö man vistas i, säger Lucie Laflamme.

Trafikskador bland barn kan halveras

Enligt Agneta Karlsson finns det en förbättringspotential.

- Om alla barn och ungdomar fick det lika bra som de som har det bäst, skulle vi få bort en tredjedel av fallen som är relaterade till trafik och självtillfogade skador samt hälften av skador som uppstått i samband med trafiken.

Det är främst skador orsakade av trafiken, våld samt självtillfogade skador som har studerats i olika socioekonomiska samhällsgrupper bland pojkar och flickor.

Störst skillnad bland äldre barn

Bland de yngsta barnen är skillnaderna små men i åldersgrupperna 5-9, 10-14 och 15-19, är skillnaderna enligt rapporten tydliga. Trafikskador utgör den största skillnaden bland de äldsta pojkarna. Bland de äldsta flickorna är det självtillfogade skador.

Bland pojkar och flickor tillsammans är skillnaderna störst vad gäller våldsrelaterade skador i åldersgruppen 10-14 år.

Susanna Vidlund