Så nära är ett krig mot Irak

I dag lämnar Hans Blix rapporten som kan avöra Saddams öde

NYHETER

En otålig, raljerande president Bush fortsätter pressa på för krig.

Oavsett vad Hans Blix skriver i den rapport han överlämnar till FN i dag.

Rapporten blir ändå avgörande.

USA måste snart bestämma sig för om de ska attackera på egen hand.

Något FN-stöd för krig finns inte just nu.

Vad skriver Blix i sin rapport?

Han redogör troligen för att inspektörerna inte hittat några massförstörelsevapen eller bevis på att sådana tillverkas eller göms undan. De punkter där Irak inte samarbetat fullt ut räcker inte för att påstå att Saddam har brutit tillräckligt mot FN-resolutionen.

Blix skriver troligen att om han får några månader till på sig är chansen stor att vapeninspektörerna kommer att kunna frikänna eller döma Irak i frågan om massförstörelsevapen.

Varför är rapporten så viktig?

Först när den är framlagd kan USA ta nästa steg. Först då kan USA säga att vapeninspektörerna fått rimlig tid att utföra sitt arbete.

Vad gör FN när de fått rapporten?

I ett möte om två dagar bestämmer de om rapporten kräver några åtgärder. Antingen att godkänna att Blix får med tid eller att i en ny resolution i klartext hota Irak med krig om inte alla kort omedelbart läggs på bordet. Det senare är högst osannolikt i nuläget.

Frankrike, Ryssland och Kina - som alla har vetorätt i säkerhetsrådet - är emot ett krig om inga konkreta bevis mot Irak hittas.

Varför är Bush så otålig?

Han ser det som Saddam återigen driver med världen och försöker vinna tid. I slutet av februari är de amerikanska styrkorna stridsberedda. Då vill Bush slå till. Hettan i Irak gör tiden för krig kort. Efter mars/april är det troligen för sent.

Vad betyder sprickan mellan USA och FN?

Att trycket på Saddam minskar. Känner han att kriget verkar avlägset är risken större att han börjar lägga krokben för vapeninspektörerna.

Kommer USA att fortsätta gå via FN innan de attackerar Irak?

Bara om de tror sig kunna få FN att godkänna ett krig. I annat fall har Bush gjort klart att USA attackerar på egen hand. Troligen med Storbritannien som den enda betydelsefulla partnern. Om Bush känner att klyftan mellan Europa och USA är så stor att den inte går att överbrygga är risken att han snabbar på ett beslut om krig.

Vore en USA-attack utan FN-mandat olaglig?

Beror på vem man frågar. Helt klart minskar legitimiteten i ett krig om USA kör på mot FN:s uttalade vilja.

Men blir kriget kort och framgångsrikt lär de klagomålen snabbt hamna i bakgrunden.

Att vapeninspektörerna inte hittat några massförstörelsevapen - innebär det att Saddam talar sanning när han säger att Irak inte har några vapen?

Inte nödvändigtvis. Tvärtom utgår många ifrån att han gömt undan en del vapen och fortfarande har ambitionen att skaffa kärnvapen. Knäckfrågan är om det är värt att starta ett krig när inga bevis finns.

Finns det något hittills i Iraks uppträdande som USA kan peka på som ett brott mot FN-resolutionen?

Landets 12 000 sidor tjocka vapendeklaration var ofullständig. Irak kunde ha samarbetat bättre när det gäller att underlätta forskarintervjuer. De funna stridsspetsarna avsedda för kemiska vapen reser också frågor. USA är dock ett av få länder som anser att det räcker för krig.

Detta talar FÖR ett krig

Detta talar MOT ett krig

Wolfgang Hansson