Dagens namn: Lukas
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Bordellbrevet - ord för ord

Utpekade av rikspolis-chefen: ministrar och landshövdingar

    Avslöjandet av bordellhärvan skakade Sverige 1977.

   I ett pm till statsminister Olof Palme skrev rikspolischefen att justitieminister Lennart Geijer varit en av kunderna och kunde ses som en säkerhetsrisk.

   Bordellhärvan har återigen aktualiserats i en ny bok av forskaren Deanne Rauscher och författaren Janne Matsson. Där avslöjas att en nuvarande kvinnlig riksdagsledamot varit lyxprostituerad åt bordellmamman under 70-talet. Det berättade Aftonbladet i torsdags.

Aftonbladet publicerar i dag som första tidning rikspolischefens hela promemoria om bordellhärvan till statsminister Olof Palme i oförkortat skick.

På listan fanns justitieminister Lennart Geijer och centerledaren Thorbjörn Fälldin, en chefsåklagare, en kvinnlig toppolitiker, en bankchef samt två landshövdingar.

Promemorian slog ner som en bomb i regeringskansliet och gömdes snabbt undan i ett kassaskåp.

Att regeringen fått den hemliga promemorian avslöjades först i maj 1978.

Thorbjörn Fälldin var statsminister när han fick se innehållet.

- Det blev en debatt i kammaren om bordellhärvan. Jag bestämde mig för att lägga korten på bordet och berätta att mitt namn var med. Det var ingen i politikerkretsar som kritiserade mig för det, säger han nu till Aftonbladet.

Han namngav aldrig de andra som fanns med på listan.

- Jag blev mer förvånad över att man inom polisen kunde upprätta en promemoria som hade ett så dåligt verklighetsunderlag.

- Jag kände ju ett par stycken av dem som var namngivna. Bland annat justitieminister Geijer. För mig var det solklart att det var ett jävla dravel alltihopa, säger Thorbjörn Fälldin.

Det var dåvarande rikspolischefen Carl Persson som i augusti 1976 lämnade över en lista till statsminister Olof Palme. På listan namngavs sju högt uppsatta makthavare som påstods vara kunder hos bordellmamman.

Aftonbladet har talat med flera av de personer som figurerade i bordellhärvan, men få har velat prata om vad som hände.

En av de kvinnor som ingick i bordellmammans stall är kritisk till namnen på polisens lista.

- Det är nys och påhittat av bordellmamman. Hon ville bara vara märkvärdig och sätta käppar i hjulet för polisutredarna.

Aftonbladet har talat med förre rikspolischefen Carl Persson, men han vill inte kommentera uppgifterna.

Zendry Svärdkrona, Anders Johansson

Rikspolischefens promemoria till Olof Palme

PM 1976-08-20

Angående XX, dömd till 2 års fängelse för grovt koppleri.

    Från utredningen har inhämtats följande:

I samband med förundersökningen rörande XX brottsliga verksamhet har framkommit uppgifter om personer i hög samhällsställning, som varit hennes kunder och som genom sina höga befattningar kan komma att utgöra en säkerhetsrisk och/eller bli utsatta för utpressning.

XX anhölls 11.5.1976 som skäligen misstänkt för grovt koppleri. Utredningen ledde till att Tingsrätten i Stockholm den 23.5.1976 dömde henne till 2 års fängelse och beslagtagna 200 000 kr förverkades.

Domen överklagades genom hennes offentlige försvarare, advokaten Leif Silbersky. XX kom härigenom att kvarstanna i häktet i avvaktan på hovrättsförhandlingarna.

Utredningen inriktades - enligt chefsåklagaren Eric Östbergs intentioner - på att största möjliga hänsyn skulle tagas till kundernas anonymitet. I stället hölls omfattande förhör med så många prostituerade kvinnor i XX:s stall som möjligt för att kunna bevisa omfattningen av hennes stora koppleriverksamhet. Således har ett 30-tal kvinnor i alla åldrar hörts och bestyrkt omfattningen av XX:s grova brottslighet. I förundersökningsprotokollet finns endast upptaget namnen på de prostituerade kvinnorna under det att något kundregister icke förekommer, allt enligt direktiv från chefsåklagare Östberg.

Spaningsresultatet visade att en stor del av Sveriges s k kändisvärld är representerade som kunder hos XX och hennes stall. XX:s öppenhjärtiga berättelser för utredarna om hennes allra intimaste kunder har varit av den arten att man kunnat ifrågasätta sanningshalten, då hon lite raljant nämnt namn som justitieminister Lennart Geijer, centerledaren Thorbjörn Fälldin, en kvinnlig riksdagsledamot - med vilken XX skulle ha levt ett lesbiskt förhållande - en bankchef, två landshövdingar, (alla de här personerna namnges men Aftonbladet har valt att ano-

nymisera dem) samt någon (icke namngiven) inom RPS ledningsfunktion.

I avvaktan på hovrättsförhandlingarna, som upptogs den 17 augusti 1976, har åter de aktuella namnen uppmärksammats delvis genom ett tips, att XX även utnyttjat minderåriga flickor i sin verksamhet. Uppgifterna ledde till att man tvingades återupptaga förundersökningen, varvid förhör hållits med flickorna, som bekräftade att de år 1974 bl a arbetade för XX och då var 14 resp 15 år gamla. De kom att introduceras av en känd radio- och TV-röst. Två kunder kallades till förhör med anledning av flickornas berättelser och en av kunderna - i dessa kretsar kallad Stövelknekten - frågade frankt utredningspersonalen om de också kallat tidigare i denna promemoria namngivet statsråd. Mannen sade "när ni träffar honom fråga om han fortfarande har trasiga undertröjor".

Efter förhöret med "Stövelknekten" tillfrågades XX om statsrådet, varvid hon bekräftade att hon haft mannen som kund men senare sökt och lyckats intressera honom för en yngre väninna. Vid detta samtal med XX upprepade hon de tidigare namngivna personerna som hennes allra intimaste kunder.

"Stövelknektens" uppgifter och XX:s bekräftelse om statsrådet är ägnade att väcka en viss tilltro enligt utredarna. Utredningen har i övrigt icke ägnat intresse åt att leda dessa uppgifter i bevis, då brott icke styrkts. Den säkerhetshotande

aspekten i kombination med utpressningsrisken torde dock icke helt kunna uteslutas, då det dessutom är bekräftat av XX att hon

tillika haft flera kunder från utländska ambassader.

I detta sammanhang bör tilläggas att tre polska kvinnor - YY, ZZ och UU, varav med säkerhet YY och ZZ ingick i XX:s absoluta toppskikt som prostituerade - haft intima förhållanden, YY med (sekretessbelagt avsnitt) samt dessutom en sedan en tid pensionerad civilingenjör anställd vid FMV/F i en synnerligen känslig befattning och som oförbehållsamt erkänt sitt förhållande med YY, men förnekat att han utsatts för någon form av påtryckningar från den prostituerade kvinnans sida.

De sista dagarnas publicitet i första hand i Expressen från de minderåriga flickornas skrämmande berättelser i Hovrätten om sina upplevelser och advokaten Silberskys snabba beslut att återtaga sin klients överklagande, har lett till omfattande spekulationer från framförallt veckopressens sida, där ordet SKANDAL ofta använts. Journalister söker just nu övertrumfa varandra i sina försök att mot stora penningsummor (50 000:- från tidningen SE) förmå de 30 kända prostituerade att lämna en fyllig bild av vad de verkligen upplevt och vilka personer som kan skandaliseras. Även politiskt aktivt tidningsfolk från Gnistan och Flamman har jagat flera av de i protokollen namngivna kvinnorna, vilka i sin tur vänt sig till utredningspersonalen och omtalat händelsen. Hur kvinnorna kommer att agera är f n okänt. Dock har en av de riktigt unga flickorna - intagen på flickhem - försäkrat för personalen där att hon kommer att mot en summa av 10 000 kr ställa upp för att lämna erforderliga upplysningar.

Ännu en säkerhetsaspekt torde beaktas, nämligen den att XX förklarat sig ska skriva en bok om sitt liv - något som kan om det blir känt i kundkretsarna, tolkas som ett medel för att utan direkt utpressning tillskansa sig fortsatta stora penningsummor. Betecknade för XX:s "indrivningsförfarande" kan nämnas att en Vd i byggbranschen nyligen ombetts av en väninnan till XX att omgående inbetala de resterande 7 000 kr av det "årskontrakt" om 40 000 som hon nu icke själv kan avhämta. XX har upplysningsvis nämnt att hon under sina år som prostituerad förtjänat ca 5 miljoner kr och att hon spelat bort 3,5 miljoner, varav 2,5 på Solvalla, resterande 1 miljon har hon förlorat på illegalt spel.

Handläggningen av förundersökningen har varit föremål för en granskande artikel i Expressen i månadsskiftet juli/augusti och som delvis utgjort underlag för en JO-anmälan från en norrköpingsbo som allmänt synes misstro rättsväsendet.

PM II 1976-08-20

Från utredningsmännen har inkommit ytterligare uppgifter i ärendet angående XX.

    Sedan gårdagens (760819) SE-artikel med ingående uppgifter från de prostituerades förhör hämtade från förundersökningsprotokollet, har några av kvinnorna redan hört av sig till utredarna i målet och i starkt förbittrade ordalag framfört att de känner sig förrådda under att deras kunder de s k torskarna går helt fria från publicitet.

En av de avslöjade kvinnorna Ulla-Britt (upptagen i SE-förteckningen som fru) har mycket upprörd berättat att hon genom att avslöja sin förnämsta kund kunde störta den sittande regeringen. Hon har uppgivit att hennes kund är justitieministern Lennart Geijer. Hon sa bl a att Geijer i något sammanhang har uttalat att "det var sista året han skulle vara kvar i regeringen". (Nästa stycke har utelämnats av Aftonbladet av pressetiska skäl.)

Den i SE igenkända "YY" är omnämnd i tidigare promemoria under namnet YY, har förklarat för utredarna att hon känner sig djupt kränkt över SE-artikeln och kommer mot betalning att avslöja sina prominenta kunder och således ställa till den skandal som icke synes kunna undvikas.

Slutligen skall nämnas att utredarna vill nogsamt understryka att uppgifterna från de prostituerade är lämnade under affekt - förmodligen med den avsikt veckopressen avsett för att slå hål på den rättsskandal som tydligen är oundvikligt förestående. Reflexionen baserad inte minst på det förhållandet att en TV-producent förklarat att ett program runt de berörda frågorna är aktuellt.

Synpunkter av rikspolischefen

III PM 1976-08-20

    Framhållas må

1) att vissa flickor tillhört även (sekretessbelagt avsnitt)

2) att utländska ambassadörer använt sig av samma flickor

3) att flera av de namngivna kunderna ur säkerhetssynpunkt och ur utpressningssynpunkt måste anses som ytterst viktiga personer

4) att den fru som sagt sig under senare tid ha betjänat justitieministern redan hotat med offentliggörande såvitt angår justitieministern

5) att av säkerhetsskäl måste klarläggas vem inom rikspolisstyrelsens ledning som ingår bland kunderna

6) att en åklagare synes ingå bland kunderna (här har Aftonbladet utelämnat utpekande uppgifter)

7) att den rättsliga handläggningen synes anmärkningsvärd bl a genom att man inte särskilt utrett och prövat åtalsfrågan beträffande samlagen med 14-åringarna

8) att hot om offentliggörande redan föreligger

9) att ett stort antal journalister synes arbeta med "fallet"

10) att en riksdagsman, ledamot i rikspolisstyrelsen, redan förhört sig hos rikspolisstyrelsen om namnen på de inblandade personerna.

Förslag:

Jag föreslår att regeringen omedelbart tillsätter en särskild undersökningskommission för att utreda vad som förekommit av betydelse ur säkerhetssynpunkt och för att granska den rättsliga handläggningen av ärendet.

Anmärkning

PM I och PM II innehåller utredningsmännens egna formuleringar.

Stockholm 20 augusti 1976

Carl G Persson, rikspolischef

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet