”SJ kanske inte överlever”

Revisorerna riktar skarp kritik i bolagets årsredovisning

NYHETER

STOCKHOLM

Statliga SJ får skarp kritik av sina revisorer. De varnar i bolagets årsredovisning för att det kanske inte överlever.

Dessutom ifrågasätter de om årsredovisningen har upprättats i linje med gällande regler, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

SJ:s ordförande Ulf Adelsohn var förberedd på kritiken och han välkomnar den.

– Jag tycker det är bra att revisorerna säger ifrån på skarpen, det har ju inte alltid varit så, i många företag inte alls. Vi har satt igång ett jättearbete. Vi fick ju en ny vd i april och en ny ekonomidirektör kom senare. Vi har satt igång 118 projekt om internkontroll, många är brandkårsutryckning, säger han.

Jämfört med 2001 ökade SJ:s omsättning i fjol med tre procent från 5,55 till 5,71 miljarder kronor. Samtidigt sprang dock förlusterna iväg till 994 miljoner kronor före finansiella poster, vilket ska jämföras med 49 miljoner kronor 2001.

Förlustavtal

I förlusten ingår en bland annat serie kostsamma förlustavtal, till exempel för Tåg i Bergslagen och Kustpilen, som ingåtts för att behålla kontrakt inom koncernen. Rensat för dessa jämförelsestörande poster stannade förlusten förra året på 82 miljoner kronor.

SJ räknar med att under året betala ytterligare mer än 400 miljoner kronor för fler förlustavtal.

Tillstyrker inte finanserna

SJ:s revisorer tillstyrker inte vd:s och styrelsens räkenskaper. Eftersom det är oklart huruvida SJ kan fortsätta att bedriva verksamhet när pengarna har tagit slut går det inte att uttala sig om SJ:s räkenskaper är rätt utformade, enligt revisorerna:

''På grund av ovanstående omständigheter kan vi varken tillstyrka eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen och behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen'', skriver revisorerna i sin revisionsberättelse.

Ger ansvarsfrihet

Kritiken är allvarlig, men trots det ger revisorerna styrelsen och vd ansvarsfrihet.

Revisorerna är också kritiska till SJ:s interna ekonomiska kontroll:

''Som ett resultat av revisionerna 2001 och 2002 har styrelsen tillställts skrivelser i vilka påtalats allvarliga brister i moderbolagets interna kontroll och i synnerhet avseende moderbolagets rutiner för ekonomisk uppföljning och rapportering samt hantering av trafikavtal'', skriver revisorerna.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM