Arabvärlden tappar förtroendet för USA

NYHETER

USA:s popularitet i arabvärlden har sjunkit som en sten redan innan kriget började. The Arab American institute/Zogby international poll i USA genomförde i början av mars i år en ny opinionsmätning. 2 600 personer tillfrågades i de arabstater som anses stå USA närmast, nämligen Egypten, Jordanien, Marocko, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Redan vid motsvarande mätning i mars 2002 registrerades en dalande popularitet, men årets resultat var än mer alarmerande - trots att den genomfördes när FN:s vapeninspektörer alltjämt var i aktion.

I fjol hade 34 procent av de tillfrågade jorda-

nierna och 38 procent av marockanerna en positiv syn på USA, men vid årets mätning hade motsvarande andel sjunkit i Jordanien och Marocko till 10 respektive 9 procent.

I Egypten var andelen låg redan 2002, nämligen 15 procent mot 13 procent vid den senaste mätningen. I Saudiarabien har andelen positivt inställda sjunkit från 12 till 3 procent.

Synen på USA:s Irakpolitik var mycket negativ enligt mätningen. Nio av tio tillfrågade ogillade USA:s Irakpolitik. Detta ska emellertid inte tolkas som något stöd för Saddams regim, utan en majoritet i tre av de fem utvalda länderna - Egypten, Förenade Arab-emiraten och Marocko - ville få bort alla massförstörelsevapen i Irak - om sådana alltjämt finns. De ställde sig bakom kravet på att Saddam borde samarbeta med vapeninspektörerna. Denna syn delades bara av en av fyra tillfrågade i Jordanien och Saudiarabien.

På den direkta frågan om de tillfrågade skulle kunna ställa sig bakom en ensidig aktion från USA att avrusta Irak vad gäller massförstörelsevapen - i det fall att Saddam vägrar samarbeta med vapeninspektörerna eller om massförstörelsevapen påträffas trots det irakiska förnekandet av deras existens var det i Egypten 14 procent som ställde sig positiva till denna möjlighet.

Motsvarande andelar i Förenade Arabemiraten och Jordanien var 9 respektive 8 procent, medan endast 3 procent i Saudiarabien skulle kunna tänka sig att ge sitt stöd och i Marocko var det bara 1 procent.

Ännu i mars 2002 svarade 80 procent av de tillfrågade araberna att deras syn på USA skulle avsevärt förbättras om USA började utöva påtryckningar på Israel för att upprätta en självständig palestinsk stat. Vid den senaste mätningen var det endast i Förenade

Arabemiraten som en majoritet skulle kunna bli mer positiv till USA i detta fall, medan 7 av 10 i de övriga länderna inte trodde att deras uppfattning skulle förändras.

Med all tydlighet visar undersökningarna på att besvikelsen på USA är stor och att misstron fördjupats - och detta redan innan invasionen i Irak inleddes. Bilden blir inte ljusare av de svar som den saudiska tidningen Arab News fick, när den just dagarna före krigsutbrottet ställde frågor till en grupp saudier i åldern 20-34 år. De tillfrågades om sin syn på USA:s Irakpolitik och långsiktiga politik gentemot Saudiarabien. Svaren visade att alla tillfrågade trodde att Saudiarabien skulle kunna bli USA:s måltavla på sikt. Alla utom en ansåg att den irakiska oljan var målet för USA:s Irakpolitik. Endast en av de tillfrågade såg den amerikanska politiken i första hand som en attack riktad mot islam. Sedan krigsutbrottet är bestörtningen och besvikelsen över USA:s politik i regionen total.

Marianne Laanatza , Mellanösternexpert