Gunnmos brev till Heckscher - ord för ord

"Jag förstår inte varför du är så angelägen att få bort mig"

NYHETER

Stockholms länspolismästare Gunno Gunnmo tvingas sluta.

- Jag förstår inte varför, skriver han i ett långt känslosamt brev till rikspolischefen Sten Heckscher.

Här är hela brevet - ord för ord.

"Sten!

Efter att du onsdagen före påsk talade om för mig att du vill att jag ska sluta som länspolismästare i Stockholm har jag haft anledning att reflektera en del kring dina motiv. Jag har också frågat mig om det finns alternativa handlingslinjer. Det är nämligen min mening att polisväsendet har allt att vinna på att vi ? du och jag ? stannar upp och analyserar det som nu sker och tänkbara konsekvenser av olika alternativ.

Jag förstår inte varför du är så angelägen att få bort mig ? och förmodligen ingen annan heller, som inte är invigd i dina fortsatta planer.

Du som högste chef i polisväsendet har deklarerat att du saknar förtroende för mig som chef för Polismyndigheten i Stockholms län.

Jag känner ingen respekt för ditt ställningstagande, inte heller för de skäl du angivit.

Lika fullt tvingas jag konstatera att den svåra uppgiften att leda landets största och viktigaste polismyndighet blir omöjlig utan ditt förtroende. Även om jag inte tror att du medvetet skulle "bestraffa" myndigheten om jag mot din vilja stannade kvar på den chefspost jag tillsatts på av regeringen, kan jag inte bortse ifrån att myndigheten har större nytta av en chef du gillar, en ur demokratisk synpunkt betänklig ordning, som jag ser på saken.

Jag har idag informerat polisstyrelsen i frågan. Jag har också informerat biträdande länspolismästaren Carin Götblad om att hon från och med den 5 maj i år övertar ansvaret för ledningen av polismyndigheten i avvaktan på regeringens beslut om ett långsiktigt arrangemang.

Under våra samtal har jag noterat att tre olika förhållanden, som du uppfattar dem, är grunden för din vilja att jag ska sluta. Jag har visserligen bemött dem efterhand, men vill också här tydliggöra min inställning.

Det du först lade mig till last var det avtal jag här i myndigheten tecknat med ST och Polisförbundet inom ramen för RALS 2002 ? 2004.

Den RALS vi talar om är ett intressant och delvis nyskapande avtal. Du har själv varit med om att utarbeta avtalet - inte minst genom din plats i Arbetsgivarverkets styrelse.

När avtalet ska hanteras får det självklart betydelse att det vuxit fram genom medling, att det innehåller "rikslön" på 19.000 kronor för polisassistenter, att det innehåller en "stupstock" som värderas till 6,4% och en garantiregel med krontal på 600 kronor. Till detta kommer det utvecklingsavtal som är kopplat till avtalet och ytterligare en sak är värd att nämna, reglerna om lokal lönenämnd som kan anlitas vid oenighet.

När du nu tar det avtal jag tecknat som utgångspunkt för en exempellös och ovederhäftig kritik antar jag att du gör det mot ett tänkt avtal som du anser att jag kunde ha tecknat. Redan det är ett vågat grepp. Min erfarenhet på området säger mig att ett avtal kan utvärderas först efter avtalsperiodens slut - i vårt fall tidigast hösten 2004 ? och även då måste utvärderingen ske med hänsyn till den miljö det har slutits i.

Nästa steg i din kritik var att jag är ekonomiskt ansvarslös.

Jag inser att det utifrån är svårt att se och förstå komplexiteten i den ekonomisanering jag nu ansvarat för i mer än sju år.

Det jag då främst tänker på är vilken effekt vårt arbete med att sanera myndighetens ekonomi har fått sedan arbetet inleddes 1996. Konsulter från Solving International ? Bohlin & Strömberg har på den lokala utvecklingskommitténs uppdrag gjort en beskrivning av den ekonomiska utvecklingen inom Polismyndigheten i Stockholms län. I en sammanfattning konstateras att effekterna av besparingar, effektiviseringar, förändrade mål och förutsättningar "för Polisen i Stockholm under perioden 1996 ? 2002 hamnar i intervallen 475 ? 1 000 mkr per år".

Jag bifogar för din kännedom den rapport jag här hänvisade till. ./.

Att komma vidare kräver samverkan med och medverkan från de anställda. En annan förutsättning är Rikspolisstyrelsens stöd. När du anklagar mig för att vara ekonomiskt oansvarig kan jag inte tolka det på annat sätt än att du inte har satt dig in i de ekonomiska realiteter jag haft att hantera.

För mig kom en bekräftelse på att min och min lednings strategi för en ekonomi i balans ligger rätt då jag till Rikspolisstyrelsen 2003-04-24 lämnade myndighetens prognos över anslagsförbrukning, personalförändringar och investeringsplan för åren 2002 ? 2006. Av rapporten framgår att det ackumulerade utgående resultatet har förbättrats från ?970,1 miljoner kronor i januariprognosen och är nu i aprilprognosen ? 190,1 miljoner kronor.

Det löneavtal jag bär ansvar för har en central roll i det ekonomisaneringsarbete vi bedriver i myndigheten. Styrande begrepp i den processen är samverkan och delaktighet.

Den senaste punkten i din kritik är att jag inte samrått med min omgivning innan jag tecknade ett avtal med två av parterna i min myndighet.

Om det kan jag säga att den kritiken också överraskade mig. Under de år jag varit chef här har ingen tagit kontakt med mig för att samråda om ett avtal man avsett teckna. Inte du eller din företrädare, inte chefen för Rikskriminalpolisen, ingen av cheferna för Säkerhetspolisen, ingen Överåklagare och ingen av Lagmännen vid tingsrätterna i länet. Jag måste erkänna att jag inte i den miljön kom på att du förväntade dig att just jag just i år skulle vara den som bröt denna rådande kultur.

Som du ser är vi inte särskilt överens om det du ser som mina tillkortakommanden, men jag har insett att den "nivåkraft" du brukar tala om gör mina argument meningslösa. Konsekvensen av den ordning som gäller för relationen mellan rikspolischef och länspolismästare blir att jag mot min bestämda vilja tvingas lämna mitt uppdrag som chef för det jag nu med stolthet kallar världens bästa huvudstadspolis - Polismyndigheten i Stockholms län."

Gunno Gunnmo , Länspolismästare